لیست اخبار صفحه :1
کنفرانس هفتگی با موضوع Co Poisoning

کنفرانس هفتگی با موضوع Co Poisoning

کارگاهی با موضوع Co Poisoningبا حضور اساتید و دانشجویان رشته پزشکی با سخنرانی آقای دکتر ابوالقاسمی در محل آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در تاریخ 1401/9/9 برگزار گردید.

کنفرانس هفتگی با موضوع IBD

کنفرانس هفتگی با موضوع IBD

کارگاهی با موضوع IBD با حضور اساتید و دانشجویان رشته پزشکی با سخنرانی آقای دکتر طهماسبی در محل آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در تاریخ 1401/8/25 برگزار گردید.

کنفرانس هفتگی با موضوع photo Quiz

کنفرانس هفتگی با موضوع photo Quiz

کارگاهی با موضوع photo Quizبا حضور اساتید و دانشجویان رشته پزشکی با سخنرانیآقای دکتر سجادی و ؟آقای دکتر پورحسینی در محل آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در تاریخ 1401/8/18 برگزار گردید.

کنفرانس هفتگی با موضوع آقای 49 ساله با درد شکم و تهوع و......

کنفرانس هفتگی با موضوع آقای 49 ساله با درد شکم و تهوع و......

کارگاهی با موضوع آقایی 49 ساله با درد شکم و تهوع و.....با حضور اساتید و دانشجویان رشته پزشکی با سخنرانی خانم دکتر اسفندیاری و آقای دکتر ابوالقاسمی در محل آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در تاریخ 1401/8/11 برگزار گردید.

کنفرانس هفتگی با موضوع مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی

کنفرانس هفتگی با موضوع مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی

کارگاهی با موضوع مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی با حضور اساتید و دانشجویان رشته پزشکی با سخنرانی آقای دکتر شفیع پور، آقای دکتر لطفی، آقای دکتر کهنوجی و آقای محی الدینی در محل آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در تاریخ 1401/8/4 برگزار گردید.

کنفرانس هفتگی با موضوع معرفی کیس کودک 9 ساله

کنفرانس هفتگی با موضوع معرفی کیس کودک 9 ساله

کارگاهی با موضوعمعرفی کیس کودک 9 ساله با حضور اساتید و دانشجویان رشته پزشکی با سخنرانی خانم دکتر ریاحی، آقای دکتر موسوی، آقای دکتر فاتحی و آقای دکتر نژاد قادری در محل آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در تاریخ 1401/12/4 برگزار گردید.

کنفرانس هفتگی با موضوع معرفی کیس4

کنفرانس هفتگی با موضوع معرفی کیس4

کارگاهی با موضوع معرفی کیس 4 با حضور اساتید و دانشجویان رشته پزشکی با سخنرانی آقای دکتر شفیع پور، آقای دکتر خادم، آقای دکتر زارع ، آقای دکتر طهماسبی و آقای دکتر حسنی در محل آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در تاریخ 1401/7/20 برگزار گردید.

کنفرانس هفتگی با موضوع درمان و مدیریت کم خونی در بیماران کلیوی

کنفرانس هفتگی با موضوع درمان و مدیریت کم خونی در بیماران کلیوی

کارگاهی با موضوع درمان و مدیریت کم خونی در بیماران کلیوی با حضور اساتید و دانشجویان رشته پزشکی با سخنرانی خانم دکتر جمشیدی در محل آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در تاریخ 1401/6/23 برگزار گردید.

کنفرانس هفتگی با موضوع هیپرپرولاکتینمی

کنفرانس هفتگی با موضوع هیپرپرولاکتینمی

کارگاهی با موضوع هیپرپرولاکتینمی با حضور اساتید و دانشجویان رشته پزشکی با سخنرانی آقای دکتر شفیع پور، آقای دکتر کاشانی و آقای دکتر بازیاری در محل آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در تاریخ 1401/6/2برگزار گردید.

کنفرانس هفتگی با موضوع معرفی کیس(4)

کنفرانس هفتگی با موضوع معرفی کیس(4)

کارگاهی با موضوع معرفی کیس (4) (آقایی 21 ساله با شکایت سردرد، تهوع ،و...) با حضور اساتید و دانشجویان رشته پزشکی با سخنرانی خانم دکتر احمدیان، آقای دکتر زارع و آقای دکتر پورحسینی در محل آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در تاریخ 1401/5/26 برگزار گردید.