کارشناس کنترل عفونت     غلامحسین حسینی

 

 

کارشناس کنترل عفونت       مهدیه زینلی

 

شرح وظایف:

1-     اجرای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی بر اساس موازین کنترل عفونت

2-     اجرای راهنمای بالینی کشوری درحیطه پیشگیری و کنترل عفونت

3-     اجرای برنامه های آموزشی برای کلیه کادر در بیمارستان به منظور پیشگیری و کنترل عفونت

4-     همکاری در تنظیم موازین ایمن سازی کارکنان در خصوص HBSAB

5-     ارزیابی و تعیین نیاز وسایل و تجهیزات مرتبط با کنترل عفونت

6-     نظارت و ارزیابی چگونگی رعایت راهنماهای بالینی

7-     تهیه و تدوین دستورالعمل ها همراستا با موازین کنترل عفونت

8-     شناسایی بروز طغیان

9-     تشکیل جلسات کمیته کنترل عفونت

10- نظارت و پایش دست

11- پایش کیفیت استریلیزاسیون