واحد فناوری اطلاعات

 

مسئول واحد: مهندس هادی منصورآبادی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

****************************************************************

 

پرسنل واحد فناوری اطلاعات

 

مهندس گلناز خالقی : کارشناس فناوری اطلاعات و مسئول سامانه سپاس و رز و درآمد HIS

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

*****************************************************************

مهندس امین بادیه نشین: کارشناس فناوری اطلاعات و مسئول سخت افزار و شبکه 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه

****************************************************************