نوزادان

 

این بخش در طبقه اول بیمارستان و در مجاورت بخش NICU و بلوک زایمان قرار گرفته و مخصوص بستری نوزادان 1 تا 28 روز و کم وزن است.

بخش نوزادان دارای 22 تخت فعال است. در این بخش نوزادان با تشخیص ایکتر، سپسیس، هیپوگلیسمی، تب و ...بستری می شوند. همچنین نوزادان پس از دریافت مراقبت ویژه در NICU جهت ادامه درمان در این بخش بستری می شوند تا به معیارهای ترخیص (تغذیه کامل، وزنگیری مناسب و ...) برسند.

تجهیزات پزشکی این بخش شامل انکوباتور، مانیتور، فتوتراپ، پمپ انفوزیون،هیومیدیفایر(جهت گرم و مرطوب کردن اکسیژن)، جاندیسمتر، دستگاه ساکشن و ... است.

طی چند سال اخیر در این بخش با فتوتراپ های پیشرفته احتمال انجام تعویض خون و عوارض ناشی از آن در نوزادان ایکتر به صفر رسیده است.

در بخش نوزادان اتاقی ویژه مادران تعبیه شده است این اتاق در انتهای راهروی بخش قرار دارد و به منظور استراحت مادران استفاده می شود. همچنین واحد واکسیناسیون و غربالگری تیروئید نیز وابسته به این بخش در راهرو بخش  قرار گرفته است.