دکتر حمید حسنی

سمت: معاون پشتیبانی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

تلفن: 6-34280000-034 داخلی 2348