دکتر محمود کهنوجی

سمت: معاون درمانی

مدرک تحصیلی: متخصص داخلی

تلفن: 6-34280000-034 داخلی 2415