مجید نوروزی بهجت

سمت: مدیر خدمات پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مراقبت های ویژه نوزادان

تلفن: 6-34280000-034 داخلی 2232