ناصر مهدوی

سمت: سوپروایزرآموزش ضمن خدمت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیرت خدمات پرستاری

تلفن: 6-34280000-034 داخلی 2264

آدرس ایمیل: Nasermahdavi1346@gmail.com

 


 

شرح وظائف:

تعیین اهداف آموزشی کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت

نیاز سنجی آموزشی

تدوین برنامه های آموزشی کارکنان

ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت کارکنان در فعالیت های آموزشی

هدایت، ارزشیابی و آموزش کارکنان

همکاری در انجام پژوهش های بالینی

همکاری وهماهنگی در انجام  کارآموزی دانشجویان