گروه داخلی(عفونی، مغز و اعصاب، قلب)

 

 

مدیر گروه: دکتر محمدرضا شفیع پور

 

کارشناس گروه: مهدیه مهدیان

 

شرح وظایف مدیر گروه داخلی:

-تهیه برنامه اجرایی آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه قبل از شروع ترم تحصیلی

- نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه

- ارزشیابی سالانه گروه و گزارش منظم به رئیس دانشکده

- ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی هر یک از اعضای گروه

 -بازبینی و تجدید نظر مستمر در برنامه های آموزشی گروه

 -ارائه و اجرای راه کارهای مناسب جهت ایجاد ارتباط بیشتر با دانشجویان

 -انعکاس مشکلات گروه اعم از مشکلات آموزشی، تجهیزاتی، نیروی انسانی به رئیس دانشکده

- تلاش در جهت ارتقا همه جانبه گروه اعم از نظارت بر نحوه تشکیل کلاس ها، تشکیل کارگاه های تخصصی رشته و نظارت و بهبود وضعیت کار آموزی

-تلاش در جهت ایجاد زمینه همکاری بیشتر با مراکز آموزشی و بیمارستان های آموزشی در جهت ارتقا وضعیت کارآموزی دانشجویان

 - برگزاری جلسات با اساتید گروه جهت بحث و تبادل نظر و ارتقا گروه و ارسال گزارش کار به رئیس دانشکده

 -بازدید مستمر از کار آموزی دانشجویان بصورت هفتگی و مستمر در بیمارستان های آموزشی

 -بروزرسانی سایت گروه با همکاری واحد فناوری اطلاعات دانشکده

-تلاش در جهت شناسایی و بکارگیری اساتید مجرب و شایسته گروه

- پیشنهاد استخدام اعضای هیئت علمی به ریاست دانشکده

 -اظهار نظر درباره بورس ها، فرصت های مطالعاتی و ماموریت های اعضای گروه و پیشنهاد آن به رئیس دانشکده

 -تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

- پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه به رئیس برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

- تلاش جهت ارتقای همه جانبه اعضای محترم هیئت علمی گروه

 -اظهار نظر در مورد شرکت اعضای گروه در کنفرانس های بین المللی سالانه( داخلی و خارجی) و پیشنهاد آن به ریاست دانشکده

 -انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده و یا آموزشکده

-بررسی و اعمال نظر برای اصلاح سرفصل های دروس و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاحات مورد نیاز سرفصل دروس برای تصویب در شورای عالی برنامه ریزی     

 

دریافت LOGBOOK داخلی