گروه جراحی عمومی

 

 

مدیر گروه: دکتر آرش نوری

 

کارشناس گروه: الهام شفیع آبادی

 

شرح وظایف مدیر گروه جراحی عمومی:

- نظارت برکلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی در گروه

- ارزیابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.

تهیه ی جدول دروس هرنیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

-تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این بر نامه ها به مراجع ذیربط

- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

-اظهار نظر درباره بورسها ،فرصت های مطالعاتی و ماموریت های اعضای گروه و پیشنهاد آن به رئیس دانشکده

-پیشنهاد استخدام اعضائ هیئت علمی به ریاست دانشکده

-هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشیب و پژوهشی در رشته مربوطه

-نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب کتب درسی

-حمایت علمی از طر حهای پژوهشی ارزنده ای که توسط اعضای هیئت علمی ارائه میشود

-هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنها

-ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به ریاست دانشکده

-اظهار نظر در مورد شرکت اعضای گروه در کنفرانس های بین المللی سالانه (داخلی و خارجی )و پیشنهاد آن به ریاست دانشکده

-ارائه پیشنهاد در مورد محورهای موضوعات و اولویتهای تحقیقاتی در گروه

-یافتن راهکار های مناسب جهت ایجاد ارتباط هر چه بیشتر بین گروههای بالینی و پایه

-تلاش جهت ارتقای همه جانبه اعضای محترم هیئت علمی گروه

-انعکاس مشکلات گرئه اعم از مشکلات نیرویانسانی ، تجهیزاتی و مشکلات فرآیندی گروه به رئیس دانشکده

-شناسایی امکانات و تسهیلات درون و برون دانشگاهی و سعی در جذب آن برای ارتقای گروه

-برگزاری منظم جلسات کمیته های تصمیم گیری در گروه

 

دریافت LOGBOOK جراحی