تعرفه های تخت های بستری بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع)- سال 1401

 

قیمت تخت

آزاد

سهم بیماران دارای بیمه پایه بدون تکمیلی

سهم بیماران دارای بیمه تکمیلی دارای قراردادسهم بیماران دارای بیمه پایه خصوصی ( مس سرچشمه و ...)

بانک ها

سه تختی و بیشتر

3,406,000

340,600

0

0

دو تختی

5,112,000

2,046,600

0

0

یک تختی

6,812,000

3,746,600

1,700,000

0

دوتختی دربست

10,224,000

7,158,600

5,112,000

2,646,000

نوزادان

3,406,000

340,600

0

0

CCU

7,903,000

790,300

0

0

ICU, NICU

15,807,000

1,580,700

0

0

تخت همراه

766,000

766,000

766,000

0

دو تختی VIP

5,112,000

2,046,600

0

0

یک تختی VIP

6,812,000

3,746,600

1,967,000

0

دو تختی دربست VIP

10,224,000

7,158,600

5,112,000

2,162,000

تخت همراه VIP

766,000

766,000

983,000

0

* قیمت ها به ریال می باشند.