عباس خواجویی

سمت: رئیس اداره منابع انسانی 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تلفن: 6-34280000-034 داخلی 2445