سید عبدالرضا موسوی

سمت: رئیس اداره خدمات و پشتیبانی

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

تلفن: 6-34280000-034 داخلی 2237