طاهره زینلی

سمت: رئیس اداره حسابداری 

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

تلفن: 6-34280000-034 داخلی 2430