صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
يکشنبه ١٤ آذر ١٤٠٠
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

اجرای موسیقی زنده
ملاقات مردمي با رياست بيمارستان

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > قوانین و مقررات 

قوانین و مقررات عمومی و اداري شامل دو قسمت است :  

 • 1 - قوانین و مقررات اداري و استخدامی
 • 2 - ورود به خدمت و انتصابات

قوانین و مقررات اداري و استخدامی

از زمانی که دولت در ایران به وجود آمد ،استخدام براي انجام دادن امور عمومی مطرح گردید ودولت براي انجام وظایف خویش که در مراحل اولیه عموماٌحاکمیتی نیز بوده ،افرادي را عموماتٌحت عنوان کارمند به خدمت می گرفت واز همان موقع وجه تمایز ي از آنچه بین افراد وبخش خصوصی متداول بود آغاز گردید   --- قانون استخدامی سال 1345

از زمان اجراي قانون استخدام کشوري مصوب 1301 تا تاریخ تصویب قانون سال 1345 حدود 7 طرح استخدام تهیه وارائه شده بود، لایحه قانون مذکور در سال 1342 تهیه وبه مجلس ارائه شد این لایحه در خرداد سال 1345 در 11 فصل و149 ماده به تصویب رسید   عناوین فصول 11 گانه قانون به ترتیب عبارتند از : 

 • 1 - تعاریف
 • 2 - کلیات
 • 3 - ورود به خدمت وانتصابات
 • 4 - حقوق ومزایا
 • 5 - آموزش کارکنان
 • 6 - مسایل رفاهی
 • 7 - حقوق وتکالیف استخدامی
 • 8 - بازنشستگی
 • 9 - وظایف سازمان امور اداري واستخدامی
 • 10 تبدیل وضع
 • 11 مقررات مختلف

 تعاریف  

 • - استخدام دولت : عبارت است از پذیرش شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی
 • - خدمت دولت : عبارت است از اشتغال به کاري که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد
 • - وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده است

 

 موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد وبه وسیله دولت اداره شود  

 -

 شرکت دولتی :واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود وبیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد .

هر شرکت دولتی که از طریق سرمایه گذاري شرکت هاي دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .

نکته : در تعریف موسسه دولتی 

اولاً این نوع موسسات باید مجوز ایجاد قانونی داشته باشد ،اگر موسسه اي که به وسیله دولت اداره می شود بر اساس قانون ایجاد نشده باشد دولتی نیست  

ثانیاً اگر شرط اول محقق باشد ،یعنی اجازه تاسیس موسسه به وسیله مراجع قانونی صادر شده باشد ولی اداره آن بر عهده دولت نباشد ،آن موسسه دولتی نیست  

 -

 واگذاري پست هاي سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمان رسمی ممنوع است مگر در شرایط استثنایی که در قانون معین می شود

 -

  مستخدم پیمانی : کسی است که بموجب قرار داد به طور موقت براي مدت معین وکار مشخص استخدام می شود  

 -

 مستخدم رسمی : کسی است که بموجب حکم رسمی در یکی از گروهاي 20 گانه موضوع ماده

1 قانون نظام هماهنگ براي تصدي یکی از پست هاي سازمانی در وزارتخانه ها وموسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد  

 -

 تشخیص مشاغل کارگري در وزارتخانه ها وموسسات مشمول بهده سازمان امور اداري است  

 -

 شغل : عبارت است از مجموع وظایف ومسوولیت هاي مرتبط ومستمر ومشخصی که از طرف سازمان امور اداري به عنوان کار واحد شناخته می شود

 -

 پست : عبارت است از محلی است که دروزارتخانه ها وموسسات دولتی به طور مستمر  براي یک شغل وارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته می شود اعم ازاینکه داراي تصدي یا بدون متصدي باشد  

 -

 پست  ثابت سازمانی : عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر براي یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر  گرفته شده است اعم از اینکه داراي متصدي یا بدون متصدي باشد.  

 • 1 - پست هاي که جنبه استمرار نداشته باشند " پست موقت " شناخته می شود.
 • 2 - استخدام افراد به طور رسمی براي تصدي پست موقت ممنوع است .
 • 3 - پست هاي ثابت جنبه استمرار دارد وپست هاي موقت داراي استمرار نمی باشد

 

 -

 

4 - افرادي که مطابق قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده وبا آنان منطبق قانون کار رفتار می شود .

 • - انتقال : عبارت است از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آنکه جریان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه ،پایه وپیشینه خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول درآید.

در اجراي لایحه قانونی سال 1359 با اصلاح تعریف مزبور انتقال مستخدمان شاغل در دستگاهاي مشمول به موسسات مستثنی شده از قانون وبالعکس مجاز شناخته شده است   ماموریت در اجراي این قانون 3 حالت دارد  

الف : محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد  

ب: اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه ها وموسسات دولتی که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد . 

ج: اعزام مستخدم براي گذراندن دوره هاي آموزشی یا کار آموزي در داخل یا خارج از کشور 

 

موارد قابل اهمیت : 

 • 1 - در حالت انتقال ،رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه مبدا از تاریخ انتقال قطع واز همان تاریخ این ارتباط با دستگاه مقصد بر قرار می شود .
 • 2 - برگشت مستخدم به دستگاه مبدا مستلزم طی تشریفات لازم مانند اعلام نیاز دستگاه مبدا وموافقت دستگاه مقصد ورضایت مستخدم خواهد بود .
 • 3 - در حالت ماموریت رابطه استخدامی فرد با دستگاه قطع نمی گردد بلکه هر گاه مدت ماموریت خاتمه یافت مستخدم به دستگاه متبوع بر می گردد .
 • 4 - لازم به توضیح است اگر مدت زمان ماموریت کمتر تا شش ماه باشد حفظ پست سازمانی وي در دستگاه مبدا الزامی است وبراي ماموریت هاي بیشتر از شش ماه ، مدت ماموریت تا هر وقت که دستگاه مقصد نیاز داشته باشد و با رضایت مستخدم و دستگاه متبوعش می تواند ادامه یابد در این حالت دستگاه مبدا الزامی به حفظ پست در مستخدم ندارد
 • 5 - ماموریت هاي آموزشی ،طول مدت ماموریت با حفظ پست سازمانی به مدت 21 ماه مجاز خواهد بود ودر حالت هاي خاص با رعایت شرایط کسب موافقت سازمان امور اداري تا 36 ماه قابل تمدید است .

 

ورود به خدمت وانتصابات  

1 - براساس قوانین ومقررات وآیین نامه هاي موجود در حال حاضر استخدام اشخاص به صورت رسمی براي تصدي پست هاي ثابت سازمانی یا به صورت پیمانی براي تصدي پست هاي موقت از طریق امتحان ،مسایقه ،وگزینش انجام می گردد  

امتحان : عبارت است از مجموعه اقداماتی است که به منظور سنجش شایستگی وتوانایی افراد وتشخیص صلاحیت آنان در زمینه هاي مورد نظر انجام می گیرد . بدیهی است از طریق امتحان کسانی پذیرفته می شوند که نمره امتحان آنان به حد نصاب لازم رسیده باشد  

مسابقه : عبارت است از انتخاب بهترین داوطلبانی که حد نصاب لازم را به ترتیب امتیاز کسب کرده باشند  

به منظور فراهم نمودن فرصت یکسان براي کلیه ذینفعان ورعایت عدالت استخدامی ،داوطلیان از طریق انتشار آگهی استخدام از موضوع آگاه می شوند  

آگهی استخدام شامل : عنوان شغل ،تعداد مورد نیاز ،محل جغرافیایی خدمت ،شرایط احراز ، گروههاي شغلی وسایر اطلاعات اختصاصی است که حداقل در دوروزنامه کثیر الانتشار درج می گردد . 

براي مشاغل تخصصی وپست هاي کلیدي وحساس در صورت موافقت شوراي امور اداري واستخدامی با معافیت از شرط انتشار آگهی استخدامی وهمچنین براي استخدام افراد نخبه از طریق آزمون هاي تخصصی ومصاحبه واحراز شرایط عمومی گزینش به استخدام پیمانی در می آیند .

 

شرط ورود بخدمت رسمی : 

 • 1 - داشتن حداقل 20 وحداکثر 40 سال تمام
 • 2 - داشتن تابعیت ایران
 • 3 - انجام خدمت زیر پرچم یا داشتن معافیت قانونی در صورت مشمول بودن
 • 4 - نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
 • 5 - نداشتن حکم محکومیت به فساد عقیده ومعتاد نبودن به مواد افیونی
 • 6 - داشتن مدارك دانشگاهی
 • 7 - داشتن توانایی انجام کاري که براي آن استخدام می شوند

 

خدمت آزمایشی :  

کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودي استخدام رسمی قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمی قطعی ،یک دوره خدمت رسمی آزمایشی را می گذرانند که مدت آن حداقل شش ماه وحداکثر دو سال است  

 • 1 - حقوق ومزایاي این افراد همانند کارکنان رسمی می باشد
 • 2 - در صورتی که مستخدم رسمی در طی دوره آزمایشی یا در پایان آن براي بقاء در خدمت دولت از لحاظ لیاقت ،کاردانی وعلاقه به کار صالح تشخیص داده شوند پس از اخذ تاییدیه هیات مرکزي گزینش یا هسته گزینش وسازمان امور اداري حکم رسمی قطعی وي صادر میشود.
 • 3 - در غیر این صورت دستگاه می تواند بدون هیچگونه تعهدي حکم بر کناري وي را صادرکند. این افراد تا یک سال از تاریخ برکناري حق شرکت مجدد در مسابقات استخدامی براي همان شغل را ندارند .
 • 4 - طبق ماده 23 قانون استخدام کشوري ،انتصاب وترفیعات مستخدمان رسمی باید بر اساس لیاقت

،شایستگی ،کاردانی ،استعداد ،رشد فکري وتجارب آنان در مشاغل قبلی باشد . 

 

   اولین گام براي انتصاب متصدیان مشاغل پیمانی ،تخصیص آنان به گروه هاي ورودي جدول حقوق با توجه به شغل     مورد تصدي ،مدرك تحصیلی و سنوات تجربی با رعایت آیین نامه طرح طبقه بندي مشاغل صورت می پذیرد .

براساس ماده 24 قانون ، سازمان امور اداري مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات مشمول را بررسی وبا کسب نظر مشورتی آنها وظایف ومسوولیت هاي هر یک را تشخیص دهد وشرایط احراز هر شغل را مشخص کند . 

دستگاه هاي  دولتی مشمول ، مکلفند در انتصاب افراد  شرایط تعیین شده را رعایت کنند .

بر اساس ماده 28 قانون وزارتخانه ها وموسسات دولتی  موظفند ،شایستگی واستعداد مستخدمان را در فواصل زمانی معین بررسی ونتیجه آن را در پرونده استخدامی آنان منعکس نمایند.  

این سنجش بنحوي است که بتواند ارشاد مستخدم را فراهم نماید واستحقاق وي را براي تغییر شغل یا تصدي مقام هاي دیگر نشان دهد یا لزوم گذراندن دوره هاي آموزشی وکار آموزي را  در مورد وي تعیین کند .   

 

ارزشیابی کارکنان دولت : بر اساس آخرین بخشنامه سازمان در سال 1383،ارزشیابی وسنجش میزان شایستگی کارکنان دولت در بهمن ماه هر سال مطابق فرم ها ودستورالعمل هاي مربوط براي هر یک از سطوح (مدیران میانی،مدیران پایه وکارکنان)جداگانه تهیه شده وانجام می شود . 

 

معیارهاي ارزشیابی : 

 الف ) عوامل عملکردي : این معیار ها شامل فعالیت ها ،پروژه ها وطرح هایی است که فرد در راستاي اهداف سازمانی ودر چارچوب انتظارات مقام مافوق در طول دوره ارزشیابی اجرا می کند ونیز شامل نتایجی است که از اجراي این فعالیت ها به دست می آید .

ب) عوامل توسعه اي : این معیار شامل فعالیت هایی است که فرد در جهت ارتقاي دانش وبهبود عملکرد فردي ، بهبود عملکرد سایر کارکنان وزیر دستان ،ارتقاي کارایی واثر بخشی واحد سازمانی تحت سرپرستی انجام می دهد وشامل : توسعه فردي ،انتقال دانش ومهارت هاي شغلی خود به دیگران ، به کارگیري روش هاي جدید فن آوري در اجراي وظایف ،توسعه وبهسازي عملکرد شغلی ورفتار کارکنان تحت سرپرستی ،توسعه وبهسازي واحد تحت سرپرستی می باشد   

•‌ج  )عوامل رفتاري : شامل پیشنهاد ها ، کارآفرینی ، تشویق ها ،امتیازات ویژه ،وامتیازات منفی می باشد .  

-  حد نصاب ارزشیابی  کسب 60 امتیاز از 100 امتیاز ارزشیابی سالانه تعیین شده است بنابر این مدیران وسرپرستانی که دوسال متوالی حد نصاب 60 امتیاز را از ارزشیابی سالاته کسب نکنند با رعایت سایر مقررات به پست هاي پایین تر تنزل می یابند .

 

کاربرد نتایج ارزشیابی : 

 • 1 - آموزش کارکنان دولت ، طرح مسیر ارتقاي شغلی ،تغییر شغل ،انتصاب به پست هاي مدیریت وسرپرستی ،جابجایی یا انتقال ، تنزل پست ، ظوابط همترازي ، طرح ارزیابی مشاغل مدیران ، طرح ارزشیابی مشاغل تخصصی وتحقیقی ، ارتقاي گروه ، تعیین ضریب افزایش سنواتی ، افزایش فوق العاده شغل برجستگی ، تشخیص خدمات یرجسته ، اعطاي گروه تشویقی مدیران .
 • 2 - آخرین نکته در خصوص انتصاب ،ممنوعیت انتصاب مستخدمان به مشاغلی که در رسته مریوط به مستخدم قرار ندارد مگر با احراز شرایط ورضایت مستخدم .
 • 3 - در قانون اجازه داده شده است که روساي ادارات ومقامات بالاتر در صورت اقتضاء وبا تصویب با لاترین مقام دستگاه بتوانند مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت گیرند .
 • 4 - برگزیده

 

ماده 20 - دستگاههاي اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهرهمندي از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذیربط خود ساز و کار مناسب براي جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاري آن در تصمیمگیريها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئیننامهاي خواهد بود که با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأت وزیران میرسد. 

ماده 21  - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههاي اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهاي ذیل عمل خواهد شد. 

الف - انتقال به سایر واحدهاي همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. 

 • ‌ب- بازخرید سنوات خدمت.
 • ‌ج- - موافقت با مرخصی بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال.

•‌د    - انتقال به بخش غیردولتی که مجري وظایف و فعالیتهاي واگذار شده میباشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابهجایی تغییر صندوق ذيربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.  

هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایاي وي را بخش غیردولتی پرداخت میکند. 

 

استخدام 

ماده 45-   از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائی به دو روش ذیل انجام میپذیرد.

الف - استخدام رسمی براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکمیتی.  

ب  - استخدام پیمانی براي تصدي پستهاي سازمانی و   براي مدت معین

تبصره 1 - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمدهاند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره 2  - مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهاي مذکور در ماده(8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره 3  - سن کارمند پیمانی در انتهاي مدت قرارداد استخدام نباید از   شصت و پنجسال و براي مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .

تبصره 4 - تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدي کارمندان پیمانی در پیماننامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی بهعهده دستگاه اجرائی ذيربط می باشد. 

 

ماده 46 - کسانیکه شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب مینمایند احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

الف - حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادي و اخلاقی)، کاردانی، علاقه بهکار، خلاقیت، نوآوري، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداري از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

 • ‌ب - طی دوره هاي آموزشی و کسب امتیاز لازم .
 • ‌ج - تأیید گزینش.

تبصره 1 - درصورتیکه در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به   استخدام رسمی را کسب ننمایند با وي به یکی از روشهاي ذیل رفتار خواهد شد:

الف - اعطاء مهلت یک ساله دیگر براي احراز شرایط لازم.

 • ‌ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
 • ‌ج - لغو حکم.

تبصره 2-   با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهاي موضوع ماده(42) و پذیرفته شدن براي استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد. 

 • 1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب میشود.
 • 2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل ورود به خدمت اضافه میشود.

تبصره 3  - آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. 

ماده 47 - بهکارگیري کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی براي انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهاي سازمانی دستگاههاي اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) این قانون امکانپذیر است .

ماده 48 - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:

 • 1 - بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذيربط.
 • 2 - استعفاء.
 • 3 - بازخریدي به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سهسال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین نامهاي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).
 • 4 - آماده بخدمت براساس ماده(122).
 • 5 - اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذيربط.

  

تبصره 1 - کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل میگردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههاي اجرائی را نخواهند داشت . 

تبصره 2  - کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاهاجرائی را نخواهند داشت . 

ماده 49 - تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل میباشد:

 • - استمرار پست سازمانی کارمندان.
 • - کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
 • - جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.
 • - ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدي.

تبصره - درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. 

ماده 50 - کارمندان ، مشمول استفاده از مزایاي بیمه بیکاري مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. 

ماده 51  - مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون   در برنامههاي پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیرانمیرسد.

ماده 84 - کارمندان دستگاههاي اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاري   با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.  

تبصره 1  - کارمندان دستگاههاي اجرائی میتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذيربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی براي ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود. 

تبصره 2  - کارمندان دستگاههاي اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهاي صعبالعلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی میباشد و مقررات مربوط در آئیننامه این فصل پیشبینی میگردد.

تبصره 3  - مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات میباشند.  

تبصره 4 - کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر میبرند میتوانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. 

 

ماده 85 - دستگاههاي اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجههاي مصوب و آئیننامهاي که بهتصویب هیأتوزیران میرسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت براي کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمههاي تکمیلی قرار دهند. 

ماده 86-   دستگاههاي اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی براي کارمندان خود اقدامات لازم را بهعمل آورند. 

 

تبصره 1 - کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند. 

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. 

تبصره 2  - دستگاههاي اجرائی میتوانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقهاي و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگري تنظیم نمایند. 

تبصره 3  - کلیه دستگاههاي اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.( ستاد مرکزي دستگاههاي اجرائی مشمول این حکم نمیباشند). 

 

ماده 90 - کارمندان دستگاههاي اجرائی موظف میباشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین بهطور یکسان و دستگاه ذيربط پاسخگو باشند.  

هرگونه بیاعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع میباشد. ارباب رجوع میتواند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذيربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند. 

 

ماده 92 - مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله میباشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولتگردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. 

ماده 93 - کلیه کارمندان دستگاههاي اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده(87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاري برابر مقررات مربوط خواهند بود. 

 

تامین اجتماعی

ماده 101 - کلیه کارمندان پیمانی دستگاههاي اجرائی از لحاظ برخورداري از مزایاي تأمیناجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاري، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی میباشند و کارمندان رسمی را که پس از لازمالاجراءشدن این قانون، میتوان براي مشاغل حاکمیتی در دستگاههاي اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداري از مزایاي تأمین اجتماعی حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذيربط قرار میگیرند. 

 

ماده 102 - کارمندان میتوانند در صورت تمایل بهجاي سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوري مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهاي بیمهاي قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت براي خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی میباشد و مابهالتفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کردهاند میباشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر میباشد. 

 

تبصره - آئیننامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد. 

 

ماده 103 - دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر میتواند کارمند خود را بازنشسته نماید: 

الف) حداقل سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی و سیوپنج سال براي مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال . 

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.  

تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند »ب« براي متصدیان مشاغل سخت و زیانآور و جانبازان و معلولان تا پنجسالکمتر می باشد و شرط سنی براي زنان منظور نمی گردد. 

تبصره 2 - دستگاههاي اجرائی مکلفند کارمندانی که داراي سیسال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که داراي سی و پنجسال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی وشصت و پنجسال سن میباشند را رأساً و بدون تقاضاي کارمندان بازنشسته نمایند. 

تبصره 3 - دستگاههاي اجرائی موظفند کارمندانی را که داراي شصت و پنجسال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت میباشند را بازنشسته کنند. سقف سنی براي متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوقالذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنجسال است، در صورتیکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند میتوانند تا رسیدن به بیست و پنجسال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر اینصورت بازخرید میشوند. 

 

ماده 104 - در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید. 

ماده 105 - منظور از سابقه خدمت در این قانون براي بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان میباشد که در حالت اشتغال بهصورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا مینماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمهوقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب 1362-   (مشروط بر این که کسور بازنشستگی بهطور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه بهعنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد. 

تبصره - مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال مییابند و از مزایاي تحصیلات مربوطه بهرهمند میشوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگی منظور نمیگردد. مگر آنکه همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظایف محوله اشتغال داشتهباشند، مأموریتهاي تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده(61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور انجام می گیرد. 

ماده 106 - مبناي محاسبه کسور بازنشستگی و براي محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوقالعادههاي مستمر و فوقالعاده بند »10« ماده(68) این قانون میباشد. 

ماده 107 - به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته میشوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایاي مستمر (تا سیسال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهاي ذخیره شده پرداخت خواهد شد. 

آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدي دریافت نمودهاند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر میشود. 

 

چکیده اي از 

قوانین و مقررات 

تشکیلات ،آموزش وطبقه بندي مشاغل 

 

1 - تشکیلات 

الف ) شرح وظایف : 

•-        انجام فعالیتهاي لازم در زمینه پیاده کردن مفاد امور تشکیلاتی و تفویض اختیار

•-        نظارت بر اعمال استاندارهاي تشکیلاتی واحد هاي تابعه دانشگاه  

•-        هماهنگی و نظارت برتدوین پیشنهاد و تشکیلات تفضیلی واحد هاي جدید التاسیس  

•-        بررسی و تجزیه و تحلیل وظایف عملی ، شرح شغل و نمونه وظایف پستهاي سازمانی  

•-        تطبیق و بررسی پیشنهادهاي  واحدها در مورد تغییر عناوین ، تغییر محل خدمت ،  تبدیل پستهاي سازمانی ، تغییر محل خدمت ، ارائه مدرك تحصیلی و.....با تشکیلات دانشگاه  و قوانین مقررات مربوطه  

•-        تهیه گزارشات و پیش نویس هاي لازم طبق دستور مقام مافوق

•-        انجام سایر امور متفرقه

ب) تعاریف: 

ساختار سازمانی: روابط میان واحدهاي سازمانی ، حدود اختیارات ، سلسله مراتب ، سـطوح تصـمیم گیري و نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحدها را نشان می دهد و شامل شـرح وظـایف ،نمـودار سازمانی و پست هاي سازمانی می باشد . 

نمودار سازمانی : نموداري که نشانگر روابط ، سلسله مراتب و سطوح سازمانی دانشگاه است . 

ضوابط تشکیلاتی : معیار هایی  است که تعداد سطوح سازمانی و تعداد واحدهاي سـازمانی ، تعـداد پستهاي مدیریتی ، تنوع پستهاي سازمانی ، شرح وظایف و چگونگی توزیع وظـایف را تعیـین مـی نماید . 

سطح سازمانی : هر یک از مقاطع تشکیل دهنده سلسله مراتب سازمانی است که جزء رده مـدیریت قرار می گیرد . که بر اساس ضوابط تشکیلاتی سطوح سازمانی حداکثر 4 سطح به ترتیـب زیـر مـی باشد : 

•1-    ریاست 

•2-   - معاونت

•3-  - مدیریت

•4-   گروه/ اداره

شرح وظیفه پست سازمانی: مجموعه وظایفی است که براي یک پست سازمانی تعیـین مـی گـرددو کارمند مکلف به انجام آن است .                                                                         

تشکیلات تفضیلی: مجموعه اي است که نشانگر تعداد ، نوع ، شماره ردیف و سطح پستهاي سازمانی دانشگاه می باشد .

پست سازمانی: جایگاهی در تشکیلات تفضیلی موسسه است که براي انجام وظـایف و مسـئولیتهاي

مشخص ( ثابت و موقت) براي تصدي یک کارمند در نظر گرفته می شود.                                                             

2 - طبقه بندي مشاغل

الف ) شرح وظایف  

•-  همکاري و نظارت بر انجام امور مربوط به انتصاب ، تغییر عنوان ، تبدیل پست ( انتصاب مدیران ) ، ارتقاء ( طبقه و رتبه )  

•-  همکاري و شرکت در جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندي مشاغل و بررسـی و اعـلام نظـر در موارد مطروحه  

•-  انجام مطالعات لازم در مورد طبقه بندي مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارجاع و تصویب بـه مراجع ذیصلاح  

•-  تشریک مساعی با کارشناسان مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت متبوع در تنظـیم آئـین نامه ها و بخشنامه ها و دستور العمل هاي مورد لزوم در ارتباط با نیازهاي سازمان و وزارت متبوع  - بررسی وانجام فعالیتهاي لازم در زمینه پیاده سازي مفاد طرح طبقه بندي مشـاغل بـا همـاهنگی واحد هاي کارگزینی  

•-  پاسخگویی به مراجعین گروه و انجام راهنمایی لازم به آنها  

•-  مطالعه بخشنامه ها و دسـتورالعمل هـاي مربوطـه و ارائـه راهنمـایی هـاي لازم بـه مسـئولین و کارگزینهاي واحد هاي تابعه  

•-  ارائه طرح و پیشنهادات لازم به صورت سالانه  

•-  شرکت در سمینارها و همایش هاي مربوطه و ارائه گزارش از نتایج آن  

•-  بررسی و تجزیه و تحلیل مشاغل مختلف رشته هاي شغلی 

•-  و سایر امور مربوط به طبقه بندي مشاغل                                                       

ب )تعاریف  

طبقه بندي مشاغل:  به گروه بندي مشاغل براساس نوع وظایف و سطح مسئولیتها و شرایط احراز

شغل و نیز انتخاب عنوان مناسب براي آنها اطلاق می گردد.                                                                         

شغل : عبارت است از مجموعه اي از وظایف و مسئولیتها ي مرتبط و مستمر که بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل به این عنوان شناخته شده باشد .                                         

رشته شغلی : عبارت از تعدادي شغل است که از لحاظ نوع کار مشابه ، ولی از نظر اهمیت و دشواري وظایف و مسئولیتها داراي درجات مختلف  می باشد . 

رسته : عبارت است از  مجموعه اي از رشته هاي شغلی که از لحاظ نوع کار و مدرك تحصیلی و تجربی شباهت هاي کلی و عمومی داشته باشند  که ایجاد رسته هاي فرعی در ذیل هر رسته براساس نوع مشاغل امکان پذیر می باشد .  

رسته هاي شغلی عبارتند از : 

•1-    بهداشتی و در مانی  

•2-   - اداري و مالی  

•3-  - آموزشی و فرهنگی  

•4-   امور اجتماعی

•5-  - خدمات  

•6-   فنی و مهندسی  

•7-  فنآوري اطلاعات

•8-  کشاورزي و محیط زیست  

رسته فرعی : در یک رسته رشته هاي شغلی که از نظر نوع کار ، حرفه و شرایط احراز ، وابستگی بیشتري دارند در یک رسته فرعی قرار می گیرند 

 

 

شرایط احراز شغلی: عبارت است از  حداقل خصوصیات و توانایی هاي لازم اعم از تحصیلات ، مهارتها ، تجربه و دوره هاي آموزشی مورد نیاز که براي انجام وظایف و قبول مسئولیتهاي یک شغل لازم است  

طبقه : نشانگر پایین ترین تا بالاترین سطوح شغل می باشد که بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها ، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نیاز به یکی از طبقات شانزده گانه جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند .                              

ارتقاء طبقه : عبارت است از افزایش طبقه شغلی بر اساس شرایط احراز طبقات شغلی و یا به دلیل کسب تجربه و تخصیص به پست یا شغل مستمري و یا اخذ مدرك تحصیلی جدید و یا به صورت تشویقی در طبقه بالاتر قرار می گیرد.                                                               

رتبه : هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها ، حداکثر در پنج رتبه ، مقدماتی ، پایه، ارشد ، خبره ، عالی طبقه بندي  می گردند و هر کدام از رتبه ها به یکی از جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابد . رتبه هاي خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد. 

نحوه تعیین طبقه و رتبه شغلی به شرح جدول صفحه بعد می باشد .

 

 

 13

 12

 11

 10

 9

 8

 

 7

 6

 5

 4

 3

 2

 1

     طبقه شغلی

 

 

تحصیلات 

 

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24

 18

 12

 6

 0

پایان دوره ابتدایی

 1

 

 

 

 

 

 

 

 25

 20

 15

 10

 5

 0

پایان دوره راهنمایی     (سیکل)      

 2

 

 

 

 

 

 

 25

 20

 15

 10

 5

 0

 

دیپلم

 3

 

 

 

 

 

 25

 20

 15

 10

 5

 0

 

 

کاردانی

 4

 

 

 

 24

 20

 16

 12

 8

 4

 0

 

 

 

کارشناسی

 5

 

 

 

 

 

 

 24

 20

 16

 12

 8

 4

 0

 

 

 

 

کارشناسی ارشد  

 6

 

 

 24

 20

 16

 12

 8

 4

 0

 

 

 

 

 

دکتراي حرفه اي

 7

 24

 20

 16

 12

 8

 4

 0

 

 

 

 

 

 

دکتراي تخصصی (ph.D)

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

                 جدول ارتقاء رتبه براي متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و بالاتر 

عالی

 

خبره

 

 

ارشد

پایه

مقدماتی

رتبه ها 

مدت سنوات تجربی   و دور هاي آموزشی لازم  

 

 

 

  -------

 

             

 

 

  -------

20سال سنوات،

250ساعت دوره آموزشی 

 و کسب حداقل

70% امتیاز از میانگین

مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه  

8 سال سنوات  ،

300ساعت

دوره          آموزشی  و کسب

حداقل 60% امتیاز

ازمیانگین  مجموع 

                   

 

 

  0

 

 

 

مدت سنوات تجربی و دور هاي آموزشی لازم برا ي مشاغل تا سطح کاردانی 

 

 

 

 

 

 

 

امتیازارزیابی سالیانه 

 

 

 

24سال سنوات،

150ساعت دوره آموزشیو کسب

حداقل 90% امتیاز از میانگین

مجموع امتیازارزیابی سالیانه 

18 سال سنوات ،

200ساعت دوره

آموزشی و کسب

حداقل 80% امتیاز از میانگین مجموع امتیاز

ارزیابی سالیانه 

12 سال سنوات

 ،

250 ساعت دوره آموزشی  و کسب حداقل

70% امتیاز از میانگین

مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه 

6 سال سنوات،

300ساعت

دوره          آموزشی  و کسب

حداقل 60% امتیاز از میانگین

مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه 

 

 

              0   

 

مدت سنوات تجربی و دوره هاي آموزشی لازم براي

مشاغل تا سطح کارشناسی و بالاتر  

 

 

تجربه شغلی : آن بخش از خدمات دولتی و یا غیر دولتی مستخدم که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد.و در تعیین طبقه و رتبه شغلی وي به تناسب می تواند موثر باشد .

تجربه مربوط : آن قسمت از خدمات مستخدم، که در رشته مربوط به شغل مورد تصدي باشد . 

تجربه مشابه :آن بخش از خدمات مستخدم که در زمینه شغل مورد تصدي باشد (مانند تجربه کمک بهیاري براي بهیاري و یا تجربه کارپردازي براي انبار داري ) 

کمیته اجرایی طبقه بندي مشاغل: مسئول تضمین رعایت قوانین و مقررات ابلاغـی وزارت متبـوع و مصوبات هیئت امناء در کلیه انتصابات ، تغییر عناوین ، ارتقاء و کنترل طبقـات و جابجـایی افـراد در مشاغل مختلف می باشد که در راستاي انجام امور فوق به شرح اعضاء و وظایف ذیـل تشـکیل مـی گردد .  

 

 

 


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از سایت کتابخانه بیمارستان رضایت دارید؟

بله
خیر

 

 

 بازدید این صفحه : 3100
 بازدید امروز : 549
 کل بازدید : 555221
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 2/4687

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss