صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

اجرای موسیقی زنده
ملاقات مردمي با رياست بيمارستان

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > برنامه استراتژیک 

 

0
به نام خدا
برنامه استراتژيك
بيمارستان حضرت علي ابن ابيطالب(ع) از سال 1396الي 1400
(ویرایش شده در سال 1398)
1
فهرست مطالب
پیشگفتار ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2
مقدمه .......................................................................................................................................................................................................................................................... 3
سیاست های اصلی بیمارستان .................................................................................................................................................................................................................... 4
اهداف شش گانه برنامه ریزی در سازمان ................................................................................................................................................................................................... 6
7 .........................................................................................................................................................................................................................
(Terminology) واژه نامه
مدل برنامه ریزی استراتژیک مورد استفاده .............................................................................................................................................................................................. 8
مراحل فرایند برنامه ریزی استراتژیک ...................................................................................................................................................................................................... 9
01 .................................................................................................................................................................................................................................. )
Mission( مأموریت
چشم انداز)01 ................................................................................................................................................................................................................................... (Vision
00 .................................................................................................................................................................................................................................... )Values( ارزش ها
شناسایی و تجزیه و تحلیل ذینفعان (00 .......................................................................................................................................................................... )Stakeholders
20 .................................................................................................................................................................................................................. )Opportunities ( فرصت ها
22 .................................................................................................................................................................................................................................. )
Threats( تهدیدها
23 ............................................................................................................................................................................................................................... )
Strengths( قوت ها
24 ........................................................................................................................................................................................................................ )
Weaknesses(ضعف ها
شیوه وزن دهی به فرصت و قوت، تهدید و ضعف ................................................................................................................................................................................... 27
تعیین اهمیت و امتیاز عوامل تاثیر گذار بیرونی ..................................................................................................................................................................................... 28
تعیین اهمیت و امتیاز عوامل تاثیر گذار داخلی ...................................................................................................................................................................................... 31
35 ........................................................................................................................................................................................................................................
Space ماتریس
جدول( )SWOTتعیین استراتژی ها ...................................................................................................................................................................................................... 36
اهداف استراتژیک(44 ...................................................................................................................................................................................................................... )Goals
استراتژی های نهایی ................................................................................................................................................................................................................................ 45
2
پیشگفتار
شهر رفسنجان از شهرهای استراتژیک استان کرمان بوده و در مسیر بین دو شهر انار ( 100کیلومتر) و کرمان ( 110کیلومتر) قرار دارد. در سال 98جمعیت آن
312900
نفر (شامل 272900نفر ایرانی و 40000نفر جمعیت غیر ایرانی) اعلام گردیده است. مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) یک مرکز آموزشی
پژوهشی و درمانی است که در سال 1365به عنوان یک مرکز دولتی تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید. این مرکز در ابتدا دارای
اورژانس ، داخلی، جراحی، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، ، CCUاتاق عمل و قسمت های وابسته بود و درحد فاصل بین سال های 1366تا 1398به بخش های
اطفال ، نوزادان، اندوسکوپی، ، ICU ،MRIپاتولوژی، نوارمغز، نوار عضله، بیماری های خاص، دیالیز، ،CTSCANکلینیک دیابت ، تریاژ اورژانس، برونکوسکوپی،
فیزیوتراپی، و آنژیوگرافی مجهز گردید.
هم اکنون این مرکز بعنوان بزرگ ترین بیمارستان شهرستان رفسنجان، پذیرای بیماران مختلف از شهرستان های زرند، سیرجان، شهربابک، انار و بهرمان نیز می باشد
و با زمینی به مساحت حدود 10هکتار و زیر بنای 17000متر مربع، دارای 378تخت مصوب و 87پزشک متخصص می باشد که در بخش های بستری ( CCU

اطفال - ICUجنرال - جراحی ارتوپدی - جراحی عمومی - بخش نوزادان - فوق تخصصی داخلی - - PICU - NICUداخلی و جراحی مغز و اعصاب - آنژیوگرافی -
داخلی زنان و مردان - ICUقلب - فوق تخصصی - ترمیمی - جراحی مغزواعصاب - - vipبخش زنان و زایمان - فوق تخصص گوارش انکولوژی - عفونی ) ، بخش
های ستاره دار ( اتاق عمل جنرال - اتاق عمل اورژانس «جراحی کوچک» - تالاسمی و سایر بیماری های خاص- دیالیز - اورژانس اطفال - اتاق عمل قلب - اورژانس
تحت نظر - آنژیوگرافی - اتاق عمل زنان و زایمان )، بخش های کلینیکی ( درمانگاه اورژانس« )»screenو بخش های پاراکلینیک ( - MRIآندوسکوپی - آزمایشگاه و
پاتولوژی - اکوکاردیوگرافی - الکترمیوگرافی - داروخانه - رادیولوژی - سی تی اسکن - تست ورزش - الکتروآنسفالوگرافی - سونوگرافی - کولونوسکوپی- آنژیوگرافی
قلب - اسپیرومتری - دانسیتومتری - برونکوسکوپی- کلینیک دیابت ) ارائه خدمت می نمایند.
با شروع و جدی شدن بحث ارزیابی بیمارستان ها بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی، اهمیت تلاش و هماهنگی بیشتر تیم مدیریت و رهبری و زیر کمیته های آن و
به دنبال آن بازنگری برنامه استراتژیک و همچنین برنامه ریزی عملیاتی بیمارستان بیش از پیش ضروری به نظر رسید. برنامه استراتژیک حاضر که با بررسی نیازها و
چالش های پیش رو در سال های آینده تدوین شده است ما را در مسیری نظام مند به سوی اهدافمان هدایت می کند. در طراحی برنامه استراتژیک بیمارستان که در
راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سیاست های کلان سلامت کشور می باشد تلاش شده است علاوه بر ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیماران،
موضوع آموزش و پژوهش نیز با توجه بیشتری مد نظر قرار گیرد. امیدواریم با بکارگیری توأمان تجربه و دانش به چشم انداز و اهداف طراحی شده دست یابیم.
دکتر علی موسوی ریاست بیمارستان
3
مقدمه
پیچیدگی روزافزون فعالیت ها و محیط شدیداً متغیر و متلاطم جهان امروز، مدیران را با آنچنان دشواری هایی مواجه ساخته که کوچک ترین غفلت آنها نسبت به
مسائل، پیامدهایی غیر قابل جبران بدنبال خواهد داشت. مشاهده سازمان های بسیار موفقی که در نتیجه اتخاذ استراتژی های نسنجیده و بی توجهی به محیط،
موقعیت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت بین المللی به کنار گذاشته شدند، موید این نکته است. در سالیان اخیر دلایل متعددی باعث شده تا مدیران
دریابند که برنامه ریزی به شکل سنتی دیگر قادر به حل مشکلات آنها نخواهد بود. از این رو، بهره گیری از برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یک ضرورت در سازمان ها
مطرح شده است.
فرایند برنامه ریزی استراتژیک عبارت است از فراهم آوردن اطلاعات درباره نقاط ضعف و قوت محیط داخلی سازمان و فرصت ها و تهدیدهای محیط خارجی که سازمان
با آنها مواجه باشد، تدوین اهداف استراتژیک سازمانی و تعیین استراتژی ها و برنامه های تاکتیکی و عملیاتی و تعهد منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف استراتژیک
سازمان است. برنامه استراتژیک فعالیت های سازمان را در بلند مدت ترسیم می کند و استراتژی های لازم را در جهت رسیدن به تعالی سازمانی ارائه می نماید.
فرایند برنامه ریزی استراتژیک شامل درك نقاط ضعف و قوت سازمان و فرصت ها و تهدیدهای رویارو با سازمان، شناخت جایگاه استراتژیک سازمان، تعیین اهداف
استراتژیک، تدوین استراتژی ها و برنامه های عملیاتی و تعهد منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان است. برنامه استراتژیک جهت کلی سازمان را
در بلند مدت ترسیم می کند و کارکنان سازمان را متمرکز بر انجام فعالیت هایی می کند که برای سازمان ارزش افزوده دارد. مدیران در برنامه ریزی استراتژیک به
ارزیابی توانایی های استراتژیک سازمان (منابع و مهارتها)، انتظارات ذینفعان سازمان و شناسایی تأثیر محیط خارجی بر استراتژی سازمان می پردازند. توانایی
استراتژیک سازمان منابع و مهارت هایی است که سازمان باید به دست آورد تا بتواند بقا یابد و پیشرفت کند. مدیران با به کارگیری اقدامات لازم سعی می کنند منابع
معمولی سازمان را به منابع منحصر به فرد تبدیل کنند و قابلیت های استراتژیک سازمان را توسعه دهند تا به مزیت برتری دست یابند و از رقبا پیشی بگیرند.
مدیران با استفاده از مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک می توانند عملکرد سازمان خود را بهبود بخشند. آنها اهداف استراتژیک و مهمی برای سازمان خود تعیین می
کنند که منجر به دستیابی به مزیت برتری می شود. برنامه ریزی استراتژیک به مدیران کمک می کند که درك روشنی از شرایط حاضر به دست آورند و در مورد آینده
فکر کنند. مدیریت استراتژیک هماهنگی بین اجزای سازمان را افزایش می دهد و برای دستیابی به اهداف استراتژیک خلاقیت را در سازمان تشویق می کند. مدیران و
کارکنان با مشارکت یکدیگر برای رفع نقاط ضعف سازمان و استفاده بهینه از فرصت های موجود در جهت حذف تهدیدها یا کم کردن اثرات آنها به دنبال راهکارهای
خلاقانه می روند. مدیران سعی می کنند با استفاده از مدیریت استراتژیک موضوعاتی را که در آینده می تواند برای سازمان مهم باشند، با توجه به بررسی و تحلیل
اطلاعات مختلف شناسایی کرده و در فرایند برنامه ریزی به آنها توجه کنند.
4
سیاست های اصلی بیمارستان
این مرکز به عنوان مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی در نظر دارد، همسو با سیاست های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان فعالیت های خود را در راستای رسیدن به
اهداف ، جهت ذینفعان داخلی و خارجی خود، از طریق سیاست های ذیل به انجام برساند.

ردیف

عنوان سیاست اصلی

دلایل انتخاب سیاست

مبتنی بر سیاست های بالا دستی، ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان

توجه ویژه به ایمنی بیماران و در الویت قرار دادن این مورد نسبت به سایر برنامه های در حال اجرا و ارائه
بموقع مراقبت های ایمن برای کلیه بیماران

0

مبتنی بر سیاست های بالا دستی و بهبود مستمر کیفیت

ارتقاء کیفیت و عملکرد کمیته های بیمارستانی با مشارکت فعالانه پزشکان و اعضای کمیته به منظور
کنترل و تضمین کیفیت در تمام فعالیت های بیمارستان

9

مبتنی بر سیاست های بالا دستی، جلب رضایت و مشارکت
ذینفعان

توجه ویژه در انتخاب پیمانکاران و نظارت کامل بر نحوه عملکرد بخش / واحد / فعالیت های برون سپاری
شده مطابق مقررات جاری

0

0

خرید دارو از طریق نظام دارویی و مطابق با استانداردها

مبتنی بر سیاست های بالا دستی

1

اجرای بسته های برنامه نظام تحول سلامت

مبتنی بر سیاست های بالا دستی، جلب رضایت ارباب رجوع

مبتنی بر سیاست های بالا دستی، ارتقاء استانداردهای ایمنی
بیماران و کارکنان

3

استفاده مناسب از تجهیزات پزشکی، تکنولوژی و فن آوری های نوین و به روز

مبتنی بر سیاست های بالا دستی و ارتقاء سلامت کارکنان و
بیماران

توجه خاص به فعالیت های ارتقاء سلامت و پیشگیری در سطح بیماران و کارکنان و اولویت قرار دادن
پیشگیری بر درمان

0

مبتنی بر سیاست های بالادستی، مدیریت خطا و خطر

تلاش در جهت ساماندهی خطاهای پزشکی و افزایش همکاری پزشکان و کارکنان در زمینه گزارش
خطاهای پزشکی

9

8

توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی در بیمارستان

مبتنی بر سیاست های بالا دستی، ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی

01

اجرای استانداردهای اعتبار بخشی

مبتنی بر سیاست های بالا دستی

مبتنی بر سیاست های بالا دستی، ارتقاء ایمنی و مدیریت خطا و
خطر

00

کاهش مخاطرات زیست محیطی و آلودگی های تهدید کننده سلامت5

مبتنی بر سیاست های بالا دستی، جلب رضایت بیماران

همکاری با سازمان های بیمه گر و حداکثر استفاده از ظرفیت های بیمه در راستای حمایت و رضایتمندی
بیماران

09

مبتنی بر سیاست های بالا دستی و توانمندسازی نیروی انسانی

تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه های آموزشی، پژوهشی و درمانی، متعهد به اخلاق اسلامی، حرفه ای
و دارای مهارت و شایستگی های متناسب

00

00

توجه به کرامت ذاتی و حریت انسان و تعالی اخلاقی جامعه پزشکی، پرستاری

مبتنی بر سیاست های بالا دستی، جلب رضایت بیماران

01

افزایش تخت های فعال ، راه اندازی بخش جدید متناسب با نیازهای بیمارستان

مبتنی بر سیاست های بالا دستی و در نظر گرفتن شرایط بومی

مبتنی بر سیاست های بالا دستی و بهبود مستمر کیفیت و ارتقای
شاخص های اعتبار بخشی

03

ارتقاء سیستم های پژوهشی بیمارستان در جهت افزایش کیفیت خدمات6
7
(Terminology) واژه نامه
مأموریت ) :(Missionمشخص کننده فلسفه وجودی سازمان بوده و شامل اهداف، وظایف اصلی، ویژگی ها و ارزش های حاکم بر آن سازمان می باشد.
چشم انداز ) :(Visionشرایط وقوع و تحقق رسالت سازمانی را به نمایش گذاشته و باعث ایجاد انگیزش در مجموعه و دریافت کنندگان خدمات می گردد.
ارزش ها ) :(Valueمجموعه قوانین ثابت و غیر متغیری است که کل استراتژی ها بر مبنای آن ها شکل گرفته و در تمام طول زمان اجرا، با تکیه و نگاه بر آن ها
استراتژی ها به اجرا گذاشته می شوند.
نقاط قوت (Strengths) : Sمجموعه منابع و توانمندی هایی داخل سازمانی است که سازمان را در جهت نیل به اهداف خود یاری می نماید.
نقاط ضعف (Weaknesses) : Wمجموعه ای از عوامل داخل سازمانی می باشد که مانع از تحقق اهداف سازمان می گردند.
فرصت ها (Opportunities) : Oمجموعه ای از امکانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت بهره گیری از آنها توانمندی های سازمان افزایش خواهد یافت.
تهدیدها (Threats) : Tمجموعه ای از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع از اجرای برنامه ها و تحقق اهداف سازمان می گردند.
عوامل داخلی) : (SWمجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلی گویند.
عوامل خارجی) : (OTمجموعه فرصت ها و تهدیدهای سازمان را عوامل خارجی می گویند.
استراتژی ) : (Strategyمجموعه ای از راه ها که باعث رساندن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده خود می شوند.
استراتژی های ) : (SOاستراتژی هایی که با استفاده از نقاط قوت و توانمندی ها در جهت بهره گیری از فرصت ها تدوین میشوند.
استراتژی های ) : (STاستراتژی هایی که باعث کنترل تهدیدها و یا تبدیل آنها به فرصت می شوند.
استراتژی های ) : (WOاستراتژی هایی که جهت کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت ها تدوین می شوند.
استراتژی های ) : (WTاستراتژی هایی که سازمان را در برابر تهدیدها حفظ کرده و توانمندی سازمان را جهت کنترل و یا تبدیل تهدید به فرصت افزایش می دهند.
8
مدل برنامه ریزی استراتژیک مورد استفاده
9
مراحل فرایند برنامه ریزی استراتژیک
برای تدوین این برنامه استراتژیک در ابتدا کمیته برنامه ریزی استراتژیک تشکیل گردید تا با تحلیل محیط داخلی و خارجی و آشنایی با نقاط قوت و ضعف و فرصت ها
و تهدیدهای موجود در محیط، اهداف استراتژیک و استراتژی های مناسبی برای بیمارستان تدوین شود و متناسب با آنها برنامه های اجرایی مناسبی نوشته شود تا
منجر به رسیدن به مزیت برتری برای بیمارستان شود. برای تدوین این برنامه، فرآیند زیر به انجام رسید.
üتشکیل تیم برنامه ریزی استراتژیک سازمان
üآموزش تیم برنامه ریزی استراتژیک سازمان
üتعریف مأموریت، دورنما و ارزش های سازمان
üشناسایی مشکلات استراتژیک سازمان
üتدوین اهداف کلی و اختصاصی و شاخص های عملکردی سازمان
üارزیابی استراتژی های پیشنهادی و انتخاب استراتژی های سازمان
üتدوین برنامه عملیاتی سازمان و تعیین شاخص های پایش برنامه
10
مأموریت (:)Mission
بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)، یک مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی است که رسالت اصلی آن ارتقای سطح سلامت جامعه و ارایه خدمات عمومی و اختصاصی
مطلوب می باشد. این مهم از طریق تمرکز بر امور ذیل محقق خواهد شد:
üتوانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش مستمر
üمطالعه و اکتساب دانش جدید در حوزه­های بیماری­ها و درمان، از طریق پژوهش
üبه کارگیری تجهیزات پژشکی مناسب
üتوسعه فضاهای کاری به تناسب سطح خدمات رسانی
üبه کارگیری شیوه­های نوین در مدیریت بیمارستانی
üارتقای مستمر کیفیت، ایمنی بیمار، مراجعان و کارکنان، ارتقای رضایت ذی نفعان و تطابق عملیات با استانداردهای ملی و اعتباربخشی"
چشم انداز):(Vision
ارایه بهترین خدمات درمانی منطبق با نیازهای مراجعین در محیطی امن و مناسب و توسط کارکنانی توانمند با لحاظ کردن اصول حرفه ای و استانداردهای کاری، به
نحوی که تا پایان سال ،0011این بیمارستان در جمع سه بیمارستان اول استان با لحاظ کردن شاخص های مربوط به اعتبارسنجی، رضایت مشتریان و شاخص های
عملکردی، در حوزه های آموزش، پژوهش و درمان قرار گیرد.
11
ارزش ها (:)Values
üما خود را متعهد به بهبود مستمر کیفیت و ارتقای ایمنی بیماران، مراجعان و کارکنان، می دانیم.
üما همواره در جهت تکریم ارباب رجوع و رعایت منشور حقوق بیمار و رضایت ذی نفعان قدم برمی داریم.
üارتقای سلامت جامعه و حفظ محیط زیست را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
üمسئولیت پذیری و پاسخگویی، تعهد ما به جامعه است.
üدر راستای نهادینه کردن کار تیمی و فرهنگ برنامه ریزی و برنامه محوری با هدف ارتقای بهره وری، تلاش خواهیم کرد.
üدر ارایه خدمات به ذی نفعان، اخلاق حرفه ای، عدالت و کرامت انسانی سرلوحه کار ما بوده و تفاوت های زبانی، قومی، قبیله ای، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی،
در ارایه خدمات تأثیری نخواهد داشت.
شناسایی و تجزیه و تحلیل ذینفعان:
ذینفعان کسانی هستند که میتوانند روی یک فعالیت تاثیر داشته باشند و یا اینکه بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تاثیر آن فعالیت قرار بگیرند. ذینفعان
همچنین ممکن است شامل افرادی باشند که به دلایل مختلف علاقه زیادی به یک فعالیت دارند، اگرچه خود آنها، خانواده، دوستان و نزدیکانشان بهصورت مستقیم از
این فعالیت تاثیری نمیپذیرند.
شناسایی کردن و مشارکت دادن ذینفعان میتواند بخش بزرگی از تضمین موفقیت یک فعالیت باشد. برای جذب حمایت و همکاری ذینفعان در یک فعالیت، تنها
شناسایی آنها کافی نیست. بلکه باید چرایی علاقه آنها به یک فعالیت خاص را نیز شناخت. با درك این موضوع، شما میتوانید از آنها برای مشارکت دعوت کنید، به
دغدغههای آنها پاسخ دهید، و به آنها نشان دهید چگونه فعالیتتان به آنها سود میرساند.
12
مدیریت ذینفعان به معنی نگهداری همکاری و حمایت از سوی آنها است. چنین کاری با تحلیل ذینفعان بهصورتی که میزان علاقه و نفوذ آنها روی یک فعالیت را
روشن میکند، راحتتر میشود. وقتی شما این اطلاعات را بهدست آوردید، میتوانید درباره راهبرد مناسب ارتباط برقرار کردن و شیوه کار و مراوده با هر فرد و گروه
تصمیم بگیرید. بسته به اهداف شما برای یک فعالیت، ممکن است روی آنهایی که بیش ترین علاقه و نفوذ را دارند، و یا روی کسانی که به بیشترین مقدار تحت تاثیر
این فعالیت قرار میگیرند، تمرکز کنید.
برای دسته بندی ذینفعان ابتدا با تشکیل جلسه هم اندیشی و با استفاده از نظرات اعضای تیم مدیریت و رهبری، لیستی از تمامی ذینفعان داخلی و بیرونی سازمان
تهیه گردید و سپس میزان قدرت و تاثیرگذاری هر ذینفع مشخص گردید و بر اساس جدول زیر درخصوص دسته بندی و تعیین جایگاه ذینفعان اقدام شد.
13
همانطور که در جدول قبل میبینید قدرت تاثیرگذاری بسیار کم تا بسیار زیاد روی محور عمودی و به همین صورت میزان علاقه بسیار کم تا بسیار زیاد روی محور
افقی مشخص و نشان داده شده است. بسته به نقطهنظر افراد، هم تاثیر و هم علاقه میتواند مثبت و یا منفی باشد. خطوطی که آنها را توصیف میکند، ممتد هستند
به این معنی که افراد میتوانند در هر نقطه از این طیف قرار بگیرند، افرادی با علاقه صفر و یا افرادی با علاقه بسیار زیاد در دو طرف طیف و افراد دیگر با توجه به
میزان علاقهشان به موضوع در نقاط مختلف این طیف قرار میگیرند. افرادی که در مربع گوشه بالا دست راست قرار میگیرند به عنوان «ذینفعان کلیدی» توصیف می
شوند.
هدف از ترسیم این نمودار این است که به مدیران سازمان کمک کند بهتر بفهمند هر کدام از ذینفعان چه نوع تاثیری روی سازمان و یا روند و موفقیت احتمالی فعالیت
آنان دارند. این دانش در عوض به آن ها کمک میکند بهتر درباره مدیریت این افراد و گروهها تصمیم بگیرند. و اینکه چگونه کمک افرادی را که به آنها نیاز دارند
جذب کنند، افرادی را که مفید هستند در برنامه ها مشارکت دهند، و یا بر عکس. همچنین می توانند دریابند چگونه تلاش و حضور افرادی را که نیت منفی درباره
برخی فعالیت ها دارند خنثی نمایند. با توجه به توضیحات ارائه شده، مهم ترین ذینفعان در مربع بالای سمت راست( ذینفعان کلیدی) و کم اهمیتترین آنان در مربع
پایین سمت چپ( ذینفعان بی تفاوت) جای میگیرند.

گروه ذینفعان

ویژگی ها

ذینفعان کلیدی

هم علاقه زیادی به فعالیت سازمان دارند و هم اینکه قدرت کافی دارند تا با کمکشان باعث موفقیت فعالیت ها شوند (و یا آنکه برعکس کاملا
آن را از مسیر خارج کنند)

ذینفعان بالقوه

فعلا هیچ علاقه خاصی به فعالیت ندارند اما قدرت آن را دارند که در صورت علاقهمند شدن آن را بهصورت قابل ملاحظهای تحت تاثیر قرار دهند

ذینفعان مدافع

به فعالیت سازمان علاقه دارند و حمایت خود را از آن اعلام میکنند، اما در واقع قدرت کمی برای تاثیر گذاشتن روی فعالیت دارند

ذینفعان بی تفاوت

نه علاقهای به کار سازمان دارند و نه قدرتی برای تاثیرگذاری روی آن. این گروه حتی شاید از وجود چنین فعالیتی هم بیخبر باشند14

جدول مربوط به اطلاعات ذینفعان داخلی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان

 

ردیف

نام یا عنوان ذینفع

میزان قدرت
تاثیرگذاری

میزان علاقه

جایگاه ذینفع

 

کم

زیاد

کم

زیاد

کلیدی

بالقوه

مدافع

بی تفاوت

0

دانشجویان

*

*

ü

     

9

کارکنان و اعضای هیئت علمی

*

*

ü

     

0

دستیاران تخصصی

*

*

ü

     

0

پزشکان

*

*

ü

     

1

رئیس بیمارستان

*

*

ü

     

3

معاونین مرکز

*

*

ü

     

0

مدیران

*

*

ü

     

9

مشاورین رئیس بیمارستان

*

*

ü

     

8

سوپروایزرها و کارشناسان ارشد واحدها

*

*

ü

     15
لیست انتظارات و توقعات ذینفعان داخلی از بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان
-0مدیریت برمحور شایسته سالاری
-2
تامین و توزیع عادلانه بودجه وامکانات
-3
تامین امنیت شغلی پرسنل
-4
تکریم ارباب رجوع
-5
تکریم پرسنل
-6
تفویض اختیار به واحدهای محیطی
-7
توجه به ایمنی کارکنان
-8
ارائه خدمت مبتنی بر شواهد
-9
وحدت رویه و هماهنگی بین بخشی و درون بخشی
-01
اجرای طرح انطباق
-00
حضور بموقع پزشک وکادر درمانی
-02
ارتقای سطح دانش فناوری اطلاعات کارکنان
-03
توجه به پژوهش و تحقیقات کاربردی و بهره گیری از آن در مرکز
-04
بومی سازی آیین نامه ها و دستورالعمل ها
-05
توزیع مناسب مجوزهای بخش خصوصی جهت دسترسی عادلانه به خدمات
-06
تامین نیروی انسانی پزشکان و پیراپزشکان
-07
بهره گیری از فناوری اطلاعات جهت دسترسی مراجعین به دستورالعمل ها
-08
نظارت کافی بر کمیت و کیفیت خدمات آموزشی،درمانی و پژوهشی
16
-09ارتقای کمی و کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذا با توجه به برون سپاری
-21
توجه به بهداشت محیط و مدیریت پسماند و فاضلاب مرکز
-20
ایجاد تشکیلات مناسب در بیمارستان با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی ، اورژانس....
-22
توسعه وارتقای کمی وکیفی بخش های تخصصی
-23
پرداخت به موقع مزایا و رعایت عدالت در پرداخت به کارکنان
-24
عدالت در استفاده از فرصت ها، برای ارتقای شغلی
-25
ارج نهادن به خلاقیت ها و نوآوری و کار و تلاش کارکنان به نحو شایسته
-26
رعایت قوانین و مقررات اداری
-27
توانمندسازی
-28
اصلاح و ارتقاء روش تشویق و تنبیه
-29
تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان
-31
تدوین برنامه عملیاتی مدون و هدفمند
-30
اسقرار نظام استانداردهای اعتباربخشی
-32
تدوین شاخص های سلامت و بهبود کیفیت شاخص ها
-33
استمرار در برگزاری کمیته های بیمارستانی و ارتقاء کیفیت
-34
استفاده از پتانسیل خیرین سلامت
-35
جذب نیروی انسانی کارآمد بومی
-36
ارتقای اورژانس بیمارستان
17

جدول مربوط به اطلاعات ذینفعان بیرونی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان

 

ردیف

نام یا عنوان ذینفع

میزان قدرت
تاثیرگذاری

میزان علاقه

جایگاه ذینفع

 

کم

زیاد

کم

زیاد

کلیدی

بالقوه

مدافع

بی تفاوت

0

وزارت بهداشت، دانشگاه و دانشکده های وابسته به آن

*

*

ü

     

9

بیماران و خانواده آنها

*

*

ü

     

0

مقامات و مسئولین سیاسی

*

*

ü

     

0

خیرین بیمارستان

*

*

ü

     

1

سازمان های بیمه گر

*

*

ü

     

3

پزشکی قانونی

*

*

ü

     

0

سازمان محیط زیست

*

*

ü

     

9

مدیر مسئولان جراید و صدا و سیمای شهرستان و استان

*

*

ü

     

8

شرکت های طرف قرارداد بیمارستان

*

*

ü

     

01

نیروهای نظامی و انتظامی

*

*

ü

     

00

داروخانه های سطح شهر

*

*

ü

     

09

مرکز بهداشت

*

*

ü

     18

00

نظام پرستاری

*

*

ü

00

نظام پزشکی

*

*

ü

01

بهزیستی

*

*

ü

03

کمیته امداد

*

*

ü

00

ادارات و سایر سازمان های شهرستان

*

*

ü

09

بیمارستان ها و درمانگاه های همجوار دانشگاهی و
غیردانشگاهی (دولتی، خصوصی ،تامین اجتماعی و ...)

ü

*

*

08

بازرسی وپاسخگویی به شکایات استان

*

*

ü


لیست انتظارات و توقعات ذینفعان بیرونی از بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان
-0تسریع در تکمیل پروژه های درمانی
-2
همکاری با بیمه ها در عقد قراردادهای درمانی
-3
ارائه خدمات و امکانات رفاهی مناسب برای مراجعین
-4
ایجاد و توسعه فضای سبز بیمارستان
-5
توجه به بهداشت محیط و نظافت فضای بیمارستان
-6
توسعه بخش های ویژه و خاص
-7
تامین و تجهیز بیمارستان به امکانات تشخیصی مناسب
-8
توجه به امکانات گرمایشی و سرمایشی
-9
بهسازی و نوسازی بخش های فرسوده بصورت استاندارد
19
-01بهره گیری از فرصت پذیرش بیماران شهرستان های دیگر
-00
اجرای طرح انطباق در مراکز درمانی
-02
ارائه خدمات با رعایت عدالت و برخورد احترام آمیز با بیماران
-03
ارتقای فرهنگ و تامین ایمنی بیمار و همراهان و پرسنل
-04
آموزش به بیماران و همراهان برای مراقبت در منزل
-05
آموزش به بیماران در زمان پذیرش، بستری و ترخیص
-06
رعایت منشور حقوق بیمار از سوی پرسنل و پزشک
-07
کاهش سهم بیمار از هزینه های درمانی به ویژه بیماران صعب العلاج
-08
تامین امکانات مناسب جهت حمل و نقل بیماران
-09
تخفیف فرانشیز بیماران نیازمند
-21
تامین داروهای کمیاب وگران قیمت برای بیمار
-20
حذف دریافت وجوه خارج از ضوابط
-22
تکریم بیماران و همراهان و تامین رضایت مندی آنان
-23
تسهیل در انتقال بیماران اورژانسی
-24
جلوگیری از بلاتکلیفی بیماران در مرکز
-25
افزایش بهره وری سازمان
-26
حضور بموقع پزشکان جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
-27
تهیه اقلام دارویی و لوازم مصرفی توسط بیمارستان
-28
رسیدگی بموقع به شکایات بیماران
-29
توسعه فناوری اطلاعات جهت دسترسی آسان تر مردم به خدمات
-31
الکترونیکی نمودن برخی از فرآیند ها جهت ارائه خدمات بهتر
20
-30جلوگیری از اعزام بیماران از بخش دولتی به خصوصی
-32
گسترش خدمات کلنیک های تخصصی و فوق تخصصی با کمترین تعرفه ممکن
-33
برخورد احترام آمیز پرسنل با مردم و مراجعین
-34
سهولت دسترسی به واحدهای تشخیصی ودرمانی، آموزشی ، پژوهشی و اداری بیمارستان
-35
تقویت سیستم پذیرش و اطلاعات بیمارستان در پاسخگویی به مراجعین
-36
توسعه تجهیزات بیمارستانی مناسب مطابق با استاندارد کشوری
-37
اجرای دستورات و سیاست های ابلاغی
-38
همگام و همسو بودن با سیاست های کلان دانشگاه و وزارت بهداشت
-39
تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه های بیمارستان
-41
کیفیت بالا و هزینه کم خدمات ارائه شده
-40
رعایت حقوق بیمار
-42
نظافت و بهداشت بیمارستان
-43
رسیدگی به وضعیت تهویه و فاضلاب بیمارستان
-44
پرداخت به موقع مطالبات
-45
توسعه خدمات آموزشی، درمانی، پژوهشی
-46
رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیازهای جامعه
-47
حفاظت و نگهداری اموال اهداء شده
-48
رعایت قوانین و مقررات
-49
تنظیم صحیح اسناد و ارسال به موقع
-51
همکاری با ناظران و مامور بیمه
-50
کاهش آلاینده های زیست محیطی
21
: )Opportunities ( فرصت ها
- O1برخی قوانین بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت و افزایش سالانه سقف قراردادها در قوانین معاملاتی و اجرای قوانین استخدامی
-
O2وجود پایگاههای متعدد فوریت های 001
-
O3منحصر بودن مرکز از نظر دولتی و عمومی بودن و عدم وجود بیمارستان خصوصی در شهرستان
-
O4تنوع و آمار زیاد بیماران و مراجعین و انواع موارد آموزشی
-
O5وجود خیرین و بنیادهای خیریه در شهرستان
-
O6همجواری با مراکز استان ها جهت همکاری های مشترك
-
O7اجرای برنامه های برون سپاری ها در سازمان
-
O8موقعیت مکانی مناسب بیمارستان از نظر دسترسی آسان مردم و نزدیک بودن به آزمایشگاه ها، کالاها و تجهیزات پزشکی
-
O9وجود دانشگاه علوم پزشکی و نگرش مثبت مسئولین دانشگاه نسبت به بیمارستان
-
O10طرح تحول نظام سلامت
22
تهدیدها (: )Threats
- T1تاخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه ها
-
T2نا کافی بودن اطلاعات مراجعه کنندگان از مسائل پزشکی و بهداشتی
-
T3عدم وضعیت ایده آل شهر از نظر امکانات شهری، آب و هوا و... که نتیجه آن، عدم تمایل ماندگاری پزشکان غیربومی در این مرکز می باشد
-
T4عدم وجود بیمارستانهای خصوصی شهرستان که نتیجه آن، عدم تمایل ماندگاری پزشکان غیربومی در این مرکز می باشد
-
T5وجود اتباع خارجی
-
T6سطح درآمدی و معیشت پایین اکثریت مراجعه کنندگان
-
T7ناآشنایی مردم و برخی از مسئولین با شرح وظایف یک مرکز آموزشی درمانی
-
T8بالا بودن قیمت تجهیزات
-
T9کمبود برخی اقلام دارویی
-
T10وجود درگیریهای فیزیکی برخی از ارباب رجوع با پرسنل و پزشکان
-
T11نزدیکی با بیمارستانهای مجهز در مراکز استانها که موجب می شود بیماران ترجیح دهند به سایر مراکز مراجعه کنند.
-
T12محدودیت امکانات مناسب سیستم حمل و نقل ریلی و هوایی جهت همکاری مداوم با متخصصین سایر مراکز و استانها
-
T13توسعه بیمه های تکمیلی و گرایش بیماران به بیمارستان های خصوصی
-
T14اعتماد ناکافی مردم به پزشکان و کادر درمانی
-
T15اختلاف فاحش در پرداخت میان پزشکان و سایر کادر درمانی
23
:)Strengths( قوت ها
- S1تعداد بالای افراد با سطح مهارت و تجربه کافی
-
S2دارا بودن سیستم HIS
- S3روحیه مشارکت پذیری مناسب در مواقع نیاز
-
S4امکان توسعه بخش و فضاهای درمانی
-
S5وجود بخش های - VIPسی تی اسکن رادیوگرافی دیجیتال و بخشهای ویژه ،NICU،ICU ،PICU،CCUآنژیوگرافی، ICUقلب باز و بخش مادران پرخطر-
ماموگرافی- تراکم استخوان- ام آر آی- دستگاه فلئوروسکوپی.
-
S6نوساز بودن برخی فضاهای فیزیکی مرکز
-
S7تنوع گروههای آموزشی و بیماران بستری در بخش
-
S8وجود مجتمع های مسکونی برای پزشکان و اعضای هیات علمی
-
S9برخورداری از تجهیزات پیشرفته
-
S10ارائه خدمات درمانی و تشخیصی در تخصص های مختلف از جمله جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، ترمیمی و واحدهای آزمایشگاهی و طب تصویری
-
S11پذیرش بالای بیمار
-
S12فعال بودن سیستم اتوماسیون اداری
-
S13واگذاری داروخانه سرپایی به بخش خصوصی
-
S14کسب رتبه درجه یک اعتبارسنجی
-
S15وجود کمیته های فعال متعدد
24
-S16برخورداری از سیستم PACS
-S17اجرای طرح نظام تحول سلامت
-
S18بومی بودن و باتجربه بودن مسئولین و مدیران بیمارستان
-
S19جذب رزیدنت در رشته های مختلف تخصصی
-
S20واگذاری برخی از بخشهای خدماتی، رفاهی و درمانی به بخش خصوصی
-
S21بومی بودن، با تجربه بودن و بالینی بودن ریاست بیمارستان
:)Weaknesses(ضعف ها
-W1عدم وجودچارت سازمانی مناسب و فرآیندهای به روز در مرکز
-
W2کمبود اعضاء هیئت علمی در برخی رشته ها
-
W3برنامه های رفاهی ناکافی جهت پرسنل
-
W4اثربخشی ناکافی دوره های آموزش بلندمدت و کوتاه مدت برای توانمندسازی پرسنل
-
W5ناکافی بودن پیگیری اقدامات اصلاحی پس از نظارت بر عملکرد واحدها
-
W6هدر رفتن حدود یک درصد درآمد های مرکز به دلیل وجود بیماران بی بضاعت و فراری
-
W7عدم ثبت دقیق اطلاعات در پرونده توسط پرسنل و پزشکان
-
W8وجود سیاست ناکافی متقن در دانشگاه برای برخورد با خطاهای پزشکی
-
W9عدم اجرای صحیح و بموقع جانشین پروری و ضعف و مشکلات جانبی آن
-
W10ناکارآمد بودن سیستم های نظام پیشنهادات و ارزیابی عملکرد سالیانه پرسنل
-
W11عدم برنامه مناسب در نگهداری و ماندگاری پزشکان و نیروهای کارآمد باتجربه در مرکز
25
-W12کمبود نیروی انسانی و عدم تناسب آن با تعداد بیماران
-
W13ناکافی بودن بهداشت و نظافت مناسب محیط
-
W14ناکافی بودن سهم تجهیزات در هزینه های سرمایه ای
-
W15نداشتن فضای کافی در برخی از بخش ها و اتاق عمل با توجه به نیاز بیماران (کمبود تخت و فضای بستری)
-
W16ناقص بودن اطلاعات در تجزیه و تحلیل میزان رضایتمندی در بخش ها و واحدهای مختلف
-
W17اجرای ناقص فرآیند تعیین تکلیف و ویزیت بیماران
-
W18کمبود تجهیزات پزشکی پشتیبان در برخی بخش ها
-
W19نامناسب بودن فضاهای اتاق عمل، بخش­های پاراکلینیکی، VIPو اتاقهای عمومی و لابی ورودی
-
W20عدم وجود امکانات رفاهی کامل برای بیماران و همراهان
-
W21بالا بودن میانگین هزینه لوازم مصرفی پزشکی و دارویی نسبت به میانگین کشوری
-
W22عدم تناسب اعتبارات تخصیصی با هزینه­ها
-
W23میزان بالای ماندگاری بیمار در اورژانس
-
W24فرسوده بودن سیستم های تاسیسات، فاضلاب و ساختمانها و پایین بودن کیفیت ایمنی در قسمت سازه و غیر سازه نسبت به استانداردها
-
W25عدم ساز و کار مناسب جهت پیگیری پس از ترخیص مریض
-
W26تاخیر در پرداختهای مطالباتی پرسنل
-
W27وجود بیماران با فرهنگ های متفاوت که از نظر مسائل آموزش و کنترل عفونت مشکل زا می باشد
-
W28عدم اطلاع رسانی کافی سیستم پیگیری شکایات بیماران
-
W29کند بودن فرآیند خروج تجهیزات فرسوده از سیستم
-
W30نامناسب بودن سیستم نگهداشت ساختمان و تجهیزات پزشکی
-
W31کمبود اجناس ضروری در انبار
-
W32پراکندگی بخش های پاراکلینیک و نامناسب بودن موقعیت بخش دیالیز و آزمایشگاه نسبت به سایر بخش های مرکز
26
-W33اجرای ناقص دستورالعمل آنکالی
-
W34نبود برخی بخش­های فوق تخصصی
-
W35ناکافی بودن اطلاع و دانش برخی پرسنل در برخورد مناسب و ارتباط با ارباب رجوع
-
W36عدم رشد بخش های پاراکلینیک همگام با توسعه بخش های بالینی بیمارستان
-
W37عدم وجود برنامه مدون معاونت های پژوهشی و آموزشی مرکز با مدیریت بیمارستان برای پیشبرد اهداف مرکز آموزشی و درمانی
-
W38عدم وجود پیمانکاران بومی متخصص و ضعیف بودن نظارت بر عملکرد آنان.
-
W39ناکافی بودن امکانات لازم در مواقع حوادث مترقبه مانند زلزله و...
-
W40تاخیر در مدت زمان پاسخ دهی واحد طب تصویری و آزمایشگاه پاتولوژی
-
W41عدم انجام سونوگرافیهای سرپائی در برخی از بازه های زمانی
-
W42عدم وجود سیستم یکپارچه پذیرش در واحد طب تصویری
-
W43عدم وجود واحد تصیربرداری و آزمایشگاه استاندارد از نظر نیروی انسانی کارآمد، امکانات، فضای مناسب، تجهیزات، گزارش به موقع جواب ها و...
-
W44طولانی بودن فرآیند تعمیر تجهیزات تشخیصی و درمانی حیاتی (عدم قرارداد مناسب، عدم رعایت تعهد انجام سرویس های به موقع و تاخیر در پرداخت به
موقع)
-
W45تغییرات زیاد در مدیران بیمارستان
-
W46وجود انبار که موجب افزایش هزینه های انبارداری و نیروی انسانی می شود.
27
شیوه وزن دهی به فرصت و قوت، تهدید و ضعف
در ادامه فرآیند تدوین سند راهبردی، شناخت وضعیت فعلی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان با استفاده از تحلیل سوات انجام شده است. در این فاز، وضعبت
عوامل درونی دانشگاه در قالب نقاط قوت و نقاط ضعف و همچنین جایگاه عوامل محیطی در ارتباط مستقیم با دانشگاه در قالب فرصت ها و تهدیدها تعیین شده اند.
به همین منظور ابتدا تیم مدیریت و رهبری با برگزاری جلسات متوالی هم اندیشی و با حضور مشاور برنامه ریزی مرکز، اقدام به جمع آوری و لیست نمودن اهم عوامل
درونی و بیرونی سازمان نموده است. سپس در ادامه جلسات به روش زیر عوامل مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:
برای هرکدام از عوامل بر اساس جدول زیر از اعداد 0تا 1برای تعیین اهمیت آن عامل استفاده شد و سپس اهمیت نسبی هرعامل از تقسیم نمره اهمیت آن عامل بر
جمع نمرات کل اهمیت عوامل به دست آمد. در فاز دوم به ترتیب رتبه تمامی عوامل مشخص شده درونی و بیرونی بر مبنای اعداد 0تا 1تعیین گردید و در ادامه امتیاز
هر عامل از راه ضرب نمودن اعداد رتبه و اهمیت نسبی به دست آمد و در مرحله آخر جمع امتیازات عوامل درونی و بیرونی بمنظور لحاظ نمودن در تجزیه و تحلیل
SWOTو موقعیت استراتژیک مرکز محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت.

روش وزن دهی به فرصت و قوت، تهدید و ضعف

 

وزن فرصت و قوت

وزن تهديد و ضعف

 

خيلي زياد

5

خيلي زياد

1

زياد

4

زياد

2

متوسط

3

متوسط

3

کم

2

کم

4

خيلي کم

1

خيلي کم

528
تعیین اهمیت و امتیاز عوامل تاثیر گذار بیرونی

)Opportunities ( فرصتها

به چه میزان اهمیت
دارد؟

اهمیت
نسبی

به چه میزان می توان از
آن استفاده نمود؟

امتیاز

 

O1

برخی قوانین بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت و افزایش
سالانه سقف قراردادها در قوانین معاملاتی و اجرای قوانین استخدامی

خیلی زیاد

0.104

5

خیلی زیاد

0.521

5

O2

وجود پایگاههای متعدد فوریتهای 111

زیاد

0.083

4

خیلی کم

0.083

1

O3

منحصر بودن مرکز از نظر دولتی و عمومی بودن و عدم وجود بیمارستان
خصوصی در شهرستان

خیلی زیاد

0.104

5

متوسط

0.313

3

O4

تنوع وآمار زیاد بیماران و مراجعین و انواع موارد آموزشی

خیلی زیاد

0.104

5

خیلی کم

0.104

1

O5

وجود خیرین و بنیادهای خیریه در شهرستان

خیلی زیاد

0.104

5

خیلی کم

0.104

1

O6

همجواری با مراکز استانها جهت همکاریهای مشترک

زیاد

0.083

4

خیلی کم

0.083

1

O7

اجرای برنامه های برون سپاری ها در سازمان

خیلی زیاد

0.104

5

خیلی کم

0.104

1

O8

موقعیت مکانی مناسب بیمارستان از نظر دسترسی آسان مردم و نزدیک بودن به
آزمایشگاهها، کالاها و تجهیزات پزشکی

خیلی زیاد

0.104

5

خیلی کم

0.104

1

O9

وجود دانشگاه علوم پزشکی و نگرش مثبت مسئولین دانشگاه نسبت به بیمارستان

خیلی زیاد

0.104

5

متوسط

0.313

3

O10

طرح تحول نظام سلامت

خیلی زیاد

0.104

5

خیلی کم

0.104

1

امتیاز کل 1.833

             29

تهدیدها()Threats

به چه میزان اهمیت
دارد؟

اهمیت نسبی

به چه میزان می توان از
آن اجتناب نمود؟

امتیاز

 

T1

تاخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه ها

خیلی زیاد

0.075

5

کم

0.299

4

T2

نا کافی بودن اطلاعات مراجعه کنندگان از مسائل پزشکی و بهداشتی

زیاد

0.060

4

خیلی زیاد

0.060

1

T3

عدم وضعیت ایده آل شهر از نظر امکانات شهری، آب و هوا و... که نتیجه آن، عدم
تمایل ماندگاری پزشکان غیربومی در این مرکز می باشد

متوسط

0.045

3

متوسط

0.134

3

T4

عدم وجود بیمارستانهای خصوصی شهرستان که نتیجه آن، عدم تمایل ماندگاری
پزشکان غیربومی در این مرکز می باشد

خیلی زیاد

0.075

5

متوسط

0.224

3

T5

وجود اتباع خارجی

خیلی زیاد

0.075

5

متوسط

0.224

3

T6

سطح درآمدی و معیشت پایین اکثریت مراجعه کنندگان

زیاد

0.060

4

متوسط

0.179

3

T7

ناآشنایی مردم و برخی از مسئولین با شرح وظایف یک مرکز آموزشی درمانی

خیلی زیاد

0.075

5

خیلی زیاد

0.075

1

T8

بالا بودن قیمت تجهیزات

خیلی زیاد

0.075

5

متوسط

0.224

3

T9

کمبود برخی اقلام دارویی

خیلی زیاد

0.075

5

خیلی زیاد

0.075

1

T10

وجود درگیریهای فیزیکی برخی از ارباب رجوع با پرسنل

خیلی زیاد

0.075

5

خیلی زیاد

0.075

1

T11

نزدیکی با بیمارستانهای مجهز در مراکز استانها که موجب می شود بیماران ترجیح
دهند به سایر مراکز مراجعه کنند.

0.119

2

زیاد

0.060

4

زیاد

T12

محدودیت امکانات مناسب سیستم حمل و نقل ریلی و هوایی جهت همکاری
مداوم با متخصصین سایر مراکز و استانها

خیلی زیاد

0.075

5

زیاد

0.149

2

T13

توسعه بیمه های تکمیلی و گرایش بیماران به بیمارستان های خصوصی

متوسط

0.045

3

زیاد

0.090

2

T14

اعتماد ناکافی مردم به پزشکان و کادر درمانی

زیاد

0.060

4

خیلی زیاد

0.060

1

T15

اختلاف فاحش در پرداخت میان پزشکان و سایر کادر درمانی

خیلی زیاد

0.075

5

خیلی زیاد

0.075

1

امتیاز کل 2.060

             30
تعیین اهمیت و امتیاز عوامل تاثیر گذار داخلی

)Strengths(قوت ها

به چه میزان اهمیت
دارد؟

اهمیت نسبی

به چه میزان می توان از
آن استفاده نمود؟

امتیاز

 

S1

تعداد بالای افراد با سطح مهارت و تجربه کافی

خیلی زیاد

0.049

5

متوسط

0.147

3

S2

دارا بودن سیستم HIS

خیلی زیاد

0.049

5

کم

0.098

2

S3

روحیه مشارکت پذیری مناسب در مواقع نیاز

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

S4

امکان توسعه بخش و فضاهای درمانی

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

S5

وجود بخش های - VIPسی تی اسکن رادیوگرافی دیجیتال و بخشهای ویژه
،NICU، ICU،CCUآنژیوگرافی، ICUقلب باز و بخش مادران پرخطر-
ماموگرافی- تراکم استخوان- ام آر آی- دستگاه فلئوروسکوپی.

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

S6

نوساز بودن برخی فضاهای فیزیکی مرکز

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

S7

تنوع گروههای آموزشی و بیماران بستری در بخش

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

S8

وجود مجتمع های مسکونی برای پزشکان و اعضای هیات علمی

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

S9

برخورداری از تجهیزات پیشرفته

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

S10

ارائه خدمات درمانی و تشخیصی در تخصصهای مختلف از جمله جراحی مغز و
اعصاب، ارتوپدی، ترمیمی و واحدهای آزمایشگاهی و طب تصویری

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

S11

پذیرش بالای بیمار

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

131

S12

فعال بودن سیستم اتوماسیون اداری

زیاد

0.039

4

خیلی کم

0.039

1

S13

واگذاری داروخانه سرپایی به بخش خصوصی

زیاد

0.039

4

خیلی کم

0.039

1

S14

کسب رتبه درجه یک اعتبارسنجی

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

S15

وجود کمیته های فعال متعدد

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

S16

برخورداری از سیستم PACS

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

S17

اجرای طرح نظام تحول سلامت

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

S18

بومی بودن و باتجربه بودن مسئولین و مدیران بیمارستان

خیلی زیاد

0.049

5

متوسط

0.147

3

S19

جذب رزیدنت در رشته های مختلف تخصصی

خیلی زیاد

0.049

5

متوسط

0.147

3

S20

واگذاری برخی از بخشهای خدماتی، رفاهی و درمانی به بخش خصوصی

زیاد

0.039

4

خیلی کم

0.039

1

S21

بومی بودن، با تجربه بودن و بالینی بودن ریاست دانشگاه

خیلی زیاد

0.049

5

خیلی کم

0.049

1

امتیاز کل 1.343

             

 

)Weaknesses(ضعف ها

به چه میزان اهمیت
دارد؟

اهمیت نسبی

به چه میزان می توان از
آن استفاده نمود؟

امتیاز

 

W1

عدم وجودچارت سازمانی مناسب و فرآیندهای به روز در مرکز

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W2

کمبود اعضاء هیئت علمی در برخی رشته ها

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W3

برنامه های رفاهی ناکافی جهت پرسنل

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W4

اثربخشی ناکافی دوره های آموزش بلندمدت و کوتاهمدت برای توانمندسازی

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

132

پرسنل

 

W5

ناکافی بودن پیگیری اقدامات اصلاحی پس از نظارت بر عملکرد واحدها

متوسط

0.018

3

متوسط

0.053

3

W6

هدر رفتن حدود یک درصد درآمد های مرکز به دلیل وجود بیماران بی بضاعت و
فراری

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W7

عدم ثبت دقیق اطلاعات در پرونده توسط پرسنل و پزشکان

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W8

وجود سیاست ناکافی متقن در دانشگاه برای برخورد با خطاهای پزشکی

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W9

عدم اجرای صحیح و بموقع جانشین پروری و ضعف و مشکلات جانبی آن

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W10

ناکارآمد بودن سیستم های نظام پیشنهادات و ارزیابی عملکرد سالیانه پرسنل

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W11

عدم برنامه مناسب در نگهداری و ماندگاری پزشکان و نیروهای کارآمد باتجربه
در مرکز

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W12

کمبود نیروی انسانی و عدم تناسب آن با تعداد بیماران

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W13

ناکافی بودن بهداشت و نظافت مناسب محیط

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W14

ناکافی بودن سهم تجهیزات در هزینه های سرمایه ای

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W15

نداشتن فضای کافی در برخی از بخش ها و اتاق عمل با توجه به نیاز
بیماران(کمبود تخت و فضای بستری)

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W16

ناقص بودن اطلاعات در تجزیه و تحلیل میزان رضایتمندی در بخشها و
واحدهای مختلف

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W17

اجرای ناقص فرآیند تعیین تکلیف و ویزیت بیماران

خیلی زیاد

0.030

5

خیلی زیاد

0.030

1

W18

کمبود تجهیزات پزشکی پشتیبان در برخی بخشها

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

133

W19

نامناسب بودن فضاهای اتاق عمل، بخشهای پاراکلینیکی، VIPو اتاقهای عمومی
و لابی ورودی

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W20

عدم وجود امکانات رفاهی کامل برای بیماران و همراهان

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W21

بالا بودن میانگین هزینه لوازم مصرفی پزشکی و دارویی نسبت به میانگین
کشوری

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W22

عدم تناسب اعتبارات تخصیصی با هزینهها

خیلی زیاد

0.030

5

خیلی زیاد

0.030

1

W23

میزان بالای ماندگاری بیمار در اورژانس

خیلی زیاد

0.030

5

خیلی زیاد

0.030

1

W24

فرسوده بودن سیستم های تاسیسات، فاضلاب و ساختمانها و پایین بودن کیفیت
ایمنی در قسمت سازه و غیر سازه نسبت به استانداردها

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W25

عدم ساز و کار مناسب جهت پیگیری پس از ترخیص مریض

خیلی زیاد

0.030

5

خیلی زیاد

0.030

1

W26

تاخیر در پرداختهای مطالباتی پرسنل

خیلی زیاد

0.030

5

خیلی زیاد

0.030

1

W27

وجود بیماران با فرهنگ های متفاوت که از نظر مسائل آموزش و کنترل عفونت
مشکل زا می باشد

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W28

عدم اطلاع رسانی کافی سیستم پیگیری شکایات بیماران

خیلی زیاد

0.030

5

خیلی زیاد

0.030

1

W29

کند بودن فرآیند خروج تجهیزات فرسوده از سیستم

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W30

نامناسب بودن سیستم نگهداشت ساختمان و تجهیزات پزشکی

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W31

کمبود اجناس ضروری در انبار

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W32

پراکندگی بخش های پاراکلینیک و نامناسب بودن موقعیت بخش دیالیز و
آزمایشگاه نسبت به سایر بخش های مرکز

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W33

اجرای ناقص دستورالعمل آنکالی

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

134

W34

نبود برخی بخشهای فوق تخصصی

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W35

ناکافی بودن اطلاع و دانش برخی پرسنل در برخورد مناسب و ارتباط با ارباب
رجوع

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W36

عدم رشد بخش های پاراکلینیک همگام با توسعه بخش های بالینی بیمارستان

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W37

عدم وجود برنامه مدون معاونت های پژوهشی و آموزشی مرکز با مدیریت
بیمارستان برای پیشبرد اهداف مرکز آموزشی و درمانی

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W38

عدم وجود پیمانکاران بومی متخصص و ضعیف بودن نظارت بر عملکرد آنان.

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

W39

ناکافی بودن امکانات لازم در مواقع حوادث مترقبه مانند زلزله و...

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W40

تاخیر در مدت زمان پاسخ دهی واحد طب تصویری و آزمایشگاه پاتولوژی

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W41

عدم انجام سونوگرافیهای سرپائی در برخی از بازه های زمانی

زیاد

0.024

4

زیاد

0.047

2

W42

عدم وجود سیستم یکپارچه پذیرش در واحد طب تصویری

متوسط

0.018

3

زیاد

0.036

2

W43

عدم وجود واحد تصیربرداری و آزمایشگاه استاندارد از نظر نیروی انسانی کارآمد،
امکانات، فضای مناسب، تجهیزات، گزارش به موقع جواب ها و...

زیاد

0.024

4

خیلی زیاد

0.024

1

W44

طولانی بودن فرآیند تعمیر تجهیزات تشخیصی و درمانی حیاتی (عدم قرارداد
مناسب، عدم رعایت تعهد انجام سرویس های به موقع و تاخیر در پرداخت به
موقع)

0.036

2

زیاد

0.018

3

متوسط

W45

تغییرات زیاد در مدیران بیمارستان

زیاد

0.024

4

متوسط

0.071

3

W46

وجود انبار که موجب افزایش هزینه های انبارداری و نیروی انسانی می شود.

متوسط

0.018

3

خیلی زیاد

0.018

1

امتیاز کل 1.142

             35
36

تعیین استراتژی ها، بر اساس جدول :SWOT

 

قوت

ضعف

فرصت

تهدید

استراتژی های بیمارستان

نوع استراتژی

وجود سیاست ناکافی متقن در
دانشگاه برای مدیریت خطاهای
پزشکی

اعتماد ناکافی مردم به
پزشکان و کادر درمانی

مدیریت ایمنی برای بیمارستان

استراتژی توسعه
خدمات

   

کمبود نیروی انسانی و عدم
تناسب آن با تعداد بیماران

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

استخدام نیروی انسانی جهت
برقراری تناسب آن با تعداد بیماران

استراتژی توسعه
خدمات

   

تعداد بالای افراد با
سطح مهارت و تجربه
کافی

همجواری با مراکز استانها جهت
همکاریهای مشترك

فراهم سازی زمینه های همکاری
برای تبادل تجربیات با مراکز دیگر

استراتژی تشکیل
مشارکت

   

ارائه خدمات درمانی و
تشخیصی در تخصصهای
مختلف از جمله جراحی
مغز و اعصاب، ارتوپدی،
ترمیمی و واحدهای
آزمایشگاهی و طب
تصویری

موقعیت مکانی مناسب
بیمارستان از نظر دسترسی آسان
مردم و نزدیک بودن به
آزمایشگاهها، کالاها و تجهیزات
پزشکی

تدوین برنامه همکاری و هماهنگی
با آزمایشگاهها و تجهیزات پزشکی
خارج بیمارستان

استراتژی تشکیل
مشارکت

   

عدم وجود امکانات رفاهی کامل
برای بیماران و همراهان

توسعه بیمه های تکمیلی و
گرایش بیماران به
بیمارستانهای خصوصی

تامین امکانات مورد نیاز بیماران

استراتژی توسعه
خدمات

   

ارائه خدمات درمانی و
تشخیصی در تخصصهای
مختلف از جمله جراحی
مغز و اعصاب، ارتوپدی،
ترمیمی و واحدهای

وجود دانشگاه علوم پزشکی و
نگرش مثبت مسئولین دانشگاه
نسبت به بیمارستان

بستر سازی همکاری بیشتر با
دانشکده های مختلف در استفاده
بهتر از پتانسیلهای طرفین

استراتژی تشکیل
مشارکت

   37

آزمایشگاهی و طب
تصویری

 

ناکافی بودن بهداشت و نظافت
مناسب محیط

نزدیکی با بیمارستانهای
مجهز در مراکز استانها که
موجب میشود بیماران
ترجیح دهند به سایر مراکز
مراجعه کنند.

بهداشت و نظافت مناسب محیط و
سرویس های بهداشتی

استراتژی توسعه
خدمات

پذیرش بالای بیمار

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

مدیریت فرآیند هماهنگی و ارتباط
با پذیرش بیماران فوریتها و
مراجعین

استراتژی توسعه
خدمات

پذیرش بالای بیمار

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

بهبود فرآیند پذیرش جهت کاهش
زمان انتظار بیماران

استراتژی توسعه
خدمات

پذیرش بالای بیمار

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

بهبود فرآیند ترخیص جهت کاهش
زمان انتظار بیماران

استراتژی توسعه
خدمات

عدم وجود برنامه مدون معاونت
های پژوهشی و آموزشی مرکز با
مدیریت بیمارستان برای پیشبرد
اهداف مرکز آموزشی و درمانی

همجواری با مراکز استانها جهت
همکاریهای مشترك

استخدام پرسنل خدمات آموزشی (
کارشناسان آموزشی، منشی
آموزشی ، کتابدار و ...) متناسب با
برنامه های آموزشی در حال اجرا

استراتژی توسعه
خدمات

طولانی بودن فرآیند تعمیر
تجهیزات تشخیصی و درمانی
حیاتی (عدم قرارداد مناسب، عدم
رعایت تعهد انجام سرویس های
به موقع و تاخیر در پرداخت به
موقع)

منحصر بودن مرکز از نظر دولتی
و عمومی بودن و عدم وجود
بیمارستان خصوصی در
شهرستان

نگهداری و تعمیرات دقیق تجهیزات
پزشکی جهت استفاده بهینه و عمر
بیشتر دستگاهها

استراتژی توسعه
خدمات

اثربخشی ناکافی دوره های
آموزش بلندمدت و کوتاه مدت

بالا بودن قیمت تجهیزات

تقویت مهارت های عملی پرسنل در
زمینه استفاده از وسایل و تجهیزات

استراتژی توسعه
خدمات38

برای توانمندسازی پرسنل

پزشکی و...

 

فرسوده بودن سیستم های
تاسیسات، فاضلاب و ساختمانها و
پایین بودن کیفیت ایمنی در
قسمت سازه و غیر سازه نسبت به
استانداردها

بالا بودن قیمت تجهیزات

مدیریت تأسیسات و تجهیزات
بیمارستان

استراتژی توسعه
خدمات

ناکافی بودن سهم تجهیزات در
هزینه های سرمایه ای

بالا بودن قیمت تجهیزات

مدیریت مصرف انرژی

استراتژی توسعه
خدمات

تعداد بالای افراد با
سطح مهارت و تجربه
کافی

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

مدیریت دانش(تجربه، خبرگی، ...)

استراتژی توسعه
خدمات

عدم تناسب اعتبارات تخصیصی
با هزینه ها

وجود خیرین و بنیادهای خیریه
در شهرستان

مدیریت بهتر صرف هزینه های
بیمارستان با همکاری خیرین

استراتژی تشکیل
مشارکت

کمبود اجناس ضروری در انبار

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

بهبود سیستم انبارداری (کالاهای
مصرفی و سرمایه ای)

استراتژی توسعه
خدمات

عدم تناسب اعتبارات تخصیصی
با هزینه ها

کمبود برخی اقلام دارویی

بهبود سیستم مدیریت دارویی
بیمارستان

استراتژی توسعه
خدمات

تاخیر در پرداختهای مطالباتی
پرسنل

تاخیر در پرداخت مطالبات
توسط بیمه ها

مدیریت درآمد بیمارستان

استراتژی توسعه
خدمات

عدم تناسب اعتبارات تخصیصی
با هزینه ها

طرح تحول نظام سلامت

تناسب اعتبارات تخصیصی با هزینه
ها

استراتژی توسعه
خدمات

واگذاری برخی از
بخشهای خدماتی،
رفاهی و درمانی به
بخش خصوصی

بالا بودن قیمت تجهیزات

مدیریت برونسپاری

استراتژی واگذاری

دارا بودن سیستم HIS

تاخیر در پرداخت مطالبات
توسط بیمه ها

بهبود سیستم HISجهت مدیریت
بهتر ثبت سوابق بیماران

استراتژی توسعه
خدمات39

عدم وجود امکانات رفاهی کامل
برای بیماران و همراهان

اعتماد ناکافی مردم به
پزشکان و کادر درمانی

تدوین و کنترل فرآیند حقوق
گیرنده خدمت (طرح تکریم)

استراتژی رسوخ در بازار

روحیه مشارکت پذیری
مناسب در مواقع نیاز

اعتماد ناکافی مردم به
پزشکان و کادر درمانی

هدایت یکپارچه سازمانی (بالینی)

استراتژی توسعه
خدمات

عدم اطلاع رسانی کافی سیستم
پیگیری شکایات بیماران

اعتماد ناکافی مردم به
پزشکان و کادر درمانی

استقرار سیستم جامع پیگیری
شکایات بیماران

استراتژی رسوخ در بازار

تنوع گروههای آموزشی
و بیماران بستری در
بخش

نا کافی بودن اطلاعات
مراجعه کنندگان از مسائل
پزشکی و بهداشتی

افزایش سلامت جامعه با بی خطر
سازی زباله ها

استراتژی توسعه
خدمات

پذیرش بالای بیمار

اعتماد ناکافی مردم به
پزشکان و کادر درمانی

اطلاع رسانی به جامعه جهت
افزایش اعتماد

استراتژی رسوخ در بازار

تنوع گروههای آموزشی
و بیماران بستری در
بخش

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

الزامی برای شرکت نمودن
دستیاران، اینترن ها و دانشجویان
پرستاری، مامایی و پیراپزشکی در
برنامه های مورنینگ، ژورنال کلاب،
گراند راند و درمانگاه

استراتژی توسعه
خدمات

اثربخشی ناکافی دوره های
آموزش بلندمدت و کوتاهمدت
برای توانمندسازی پرسنل

اعتماد ناکافی مردم به
پزشکان و کادر درمانی

برگزاری دوره های آموزشی جهت
توانمندسازی پرسنل در ارائه
خدمات و مراقبت های درمانی
مطلوب

استراتژی توسعه
خدمات

تنوع گروههای آموزشی
و بیماران بستری در
بخش

تنوع بیماران مراجعه کننده و
انواع موارد آموزشی

شناسایی مشکلات بیمارستان و
انجام پژوهش های بالینی در حل
مشکلات

استراتژی توسعه
خدمات

تنوع گروههای آموزشی
و بیماران بستری در
بخش

تنوع بیماران مراجعه کننده و
انواع موارد آموزشی

ایجاد سیستمهای تشویقی جهت
انتشار مقالات توسط اعضاء هیات
علمی و فراگیران در مجلات معتبر

استراتژی توسعه
خدمات40

داخلی و خارجی

 

عدم وجود برنامه مدون معاونت
های پژوهشی و آموزشی مرکز با
مدیریت بیمارستان برای پیشبرد
اهداف مرکز آموزشی و درمانی

اعتماد ناکافی مردم به
پزشکان و کادر درمانی

برگزاری دوره های آموزشی جهت
توانمندسازی دانشجویان

استراتژی توسعه
خدمات

عدم وجود برنامه مدون معاونت
های پژوهشی و آموزشی مرکز با
مدیریت بیمارستان برای پیشبرد
اهداف مرکز آموزشی و درمانی

اعتماد ناکافی مردم به
پزشکان و کادر درمانی

برگزاری دوره های آموزشی جهت
توانمندسازی اعضای هیات علمی
بیمارستان در ارائه خدمات و
مراقبت های درمانی مطلوب

استراتژی توسعه
خدمات

عدم وجودچارت سازمانی مناسب
و فرآیندهای به روز در مرکز

اعتماد ناکافی مردم به
پزشکان و کادر درمانی

تدوین دستورالعملی بومی شده
(
گاید لاین) برای بیماریهای شایع

استراتژی توسعه
خدمات

عدم رشد بخش های پاراکلینیک
همگام با توسعه بخش های بالینی
بیمارستان

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

توسعه بخش ها و فضاهای درمانی

استراتژی توسعه
خدمات

عدم تناسب اعتبارات تخصیصی
با هزینه ها

وجود خیرین و بنیادهای خیریه
در شهرستان

خرید تجهیزات پزشکی جدید
ترجیحأ داخلی

استراتژی توسعه
خدمات

عدم وجود واحد تصویربرداری و
آزمایشگاه استاندارد از نظر نیروی
انسانی کارآمد، امکانات، فضای
مناسب، تجهیزات، گزارش به
موقع جواب ها و...

نزدیکی با بیمارستانهای
مجهز در مراکز استانها که
موجب میشود بیماران
ترجیح دهند به سایر مراکز
مراجعه کنند.

بهبود آزمایشگاهها

استراتژی توسعه
خدمات

عدم وجود واحد تصویربرداری و
آزمایشگاه استاندارد از نظر نیروی
انسانی کارآمد، امکانات، فضای
مناسب، تجهیزات، گزارش به
موقع جواب ها و...

نزدیکی با بیمارستانهای
مجهز در مراکز استانها که
موجب میشود بیماران
ترجیح دهند به سایر مراکز
مراجعه کنند.

بهبود بخش تصویربرداری (طب
تصویری)

استراتژی توسعه
خدمات41

عدم وجود برنامه مدون معاونت
های پژوهشی و آموزشی مرکز با
مدیریت بیمارستان برای پیشبرد
اهداف مرکز آموزشی و درمانی

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

بهبود تسهیلات، امکانات و
تجهیزات آموزشی و پژوهشی

استراتژی توسعه
خدمات

نداشتن فضای کافی در برخی از
بخش ها و اتاق عمل با توجه به
نیاز بیماران(کمبود تخت و فضای
بستری)

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

بهبود فضاهای آموزشی،درمانی و
پژوهشی

استراتژی توسعه
خدمات

برنامه های رفاهی ناکافی جهت
پرسنل

عدم وضعیت ایده آل شهر
از نظر امکانات شهری، آب
و هوا و... که نتیجه آن،
عدم تمایل ماندگاری
پزشکان غیربومی در این
مرکز میباشد

تامین امکانات رفاهی برای اساتید و
دانشجویان

استراتژی توسعه
خدمات

وجود کمیته های فعال
متعدد

ارتقای سطح کارکرد کمیته های
فعال بیمارستان

استراتژی توسعه
خدمات

 

عدم ثبت دقیق اطلاعات در
پرونده توسط پرسنل و پزشکان

تاخیر در پرداخت مطالبات
توسط بیمه ها

مدیریت ثبت کامل اطلاعات پرونده
بیماران

استراتژی توسعه
خدمات

عدم وجودچارت سازمانی مناسب
و فرآیندهای به روز در مرکز

ناآشنایی مردم و برخی از
مسئولین با شرح وظایف
یک مرکز آموزشی درمانی

تدوین و بهبود فرآیندهای
بیمارستان

استراتژی توسعه
خدمات

کسب رتبه درجه یک
اعتبارسنجی

طرح تحول نظام سلامت

استقرار نظام ارزیابی عملکرد و
تعالی سازمانی در بیمارستان

استراتژی توسعه
خدمات

عدم ثبت دقیق اطلاعات در
پرونده توسط پرسنل و پزشکان

تاخیر در پرداخت مطالبات
توسط بیمه ها

بهبود گزارش نویسی صحیح پرسنل
(
پزشک، پرستار، ماما و دانشجویان
پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و
مامائی)

استراتژی توسعه
خدمات42

ناکافی بودن امکانات لازم در
مواقع حوادث مترقبه مانند زلزله
و...

همجواری با مراکز استانها جهت
همکاریهای مشترك

مدیریت ایمنی برای بیمارستان

استراتژی توسعه
خدمات

فرسوده بودن سیستم های
تاسیسات، فاضلاب و ساختمانها و
پایین بودن کیفیت ایمنی در
قسمت سازه و غیر سازه نسبت به
استانداردها

همجواری با مراکز استانها جهت
همکاریهای مشترك

مدیریت ایمنی برای بیمارستان

استراتژی توسعه
خدمات

تعداد بالای افراد با
سطح مهارت و تجربه
کافی

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

ایجاد سیستمهای تشویقی جهت
افزایش انگیزه و تعهد کاری پرسنل
و پزشکان

استراتژی توسعه
خدمات

روحیه مشارکت پذیری
مناسب در مواقع نیاز

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

اشاعه فرهنگ کار تیمی

استراتژی توسعه
خدمات

عدم برنامه مناسب در نگهداری و
ماندگاری پزشکان و نیروهای
کارآمد باتجربه در مرکز

عدم وضعیت ایدهآل شهر از
نظر امکانات شهری، آب و
هوا و... که نتیجه آن، عدم
تمایل ماندگاری پزشکان
غیربومی در این مرکز می-
باشد

مدیریت حفظ نیروهای کارآمد
خبره در مرکز، بعد از اتمام طرح و
بازنشستگی

استراتژی توسعه
خدمات

تاخیر در پرداختهای مطالباتی
پرسنل

تاخیر در پرداخت مطالبات
توسط بیمه ها

مدیریت پرداختهای مطالباتی
پرسنل

استراتژی توسعه
خدمات

اثربخشی ناکافی دوره های
آموزش بلندمدت و کوتاه مدت
برای توانمندسازی پرسنل

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

افزایش ایمنی پرسنل در زمینه ی
کنترل عفونتهای بیمارستانی

استراتژی توسعه
خدمات

عدم وجود برنامه مدون معاونت
های پژوهشی و آموزشی مرکز با
مدیریت بیمارستان برای پیشبرد

تنوع وآمار زیاد بیماران و
مراجعین و انواع موارد آموزشی

افزایش ایمنی دانشجویان در زمینه
ی کنترل عفونتهای بیمارستانی

استراتژی توسعه
خدمات43

اهداف مرکز آموزشی و درمانی

 

تاخیر در پرداختهای مطالباتی
پرسنل

تاخیر در پرداخت مطالبات
توسط بیمه ها

تعامل بهتر با سازمانهای بیمه گر

استراتژی تشکیل
مشارکت

ناکارآمد بودن سیستم های نظام
پیشنهادات و ارزیابی عملکرد
سالیانه پرسنل

تاخیر در پرداخت مطالبات
توسط بیمه ها

تدوین و کنترل فرآیند پاسخگویی
به مشتری داخلی

استراتژی توسعه
خدمات

ناکارآمد بودن سیستم های نظام
پیشنهادات و ارزیابی عملکرد
سالیانه پرسنل

ناآشنایی مردم و برخی از
مسئولین با شرح وظایف
یک مرکز آموزشی درمانی

استقرار نظام پیشنهادات

استراتژی توسعه
خدمات

اجرای ناقص دستورالعمل آنکالی

اعتماد ناکافی مردم به
پزشکان و کادر درمانی

تدوین دستورالعملی دقیق و شفاف
برای پزشک مقیم و آنکالی

استراتژی توسعه
خدمات

ناکافی بودن اطلاع و دانش برخی
پرسنل در برخورد مناسب و
ارتباط با ارباب رجوع

وجود درگیریهای فیزیکی
برخی از ارباب رجوع با
پرسنل و پزشکان

استقرار سیستم جامع حمایت از
حقوق پزشکان و پرسنل در برابر
رفتارهای بیماران و همراهان بیمار

استراتژی توسعه
خدمات44
اهداف استراتژیک(: )Goals
جهت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی طبق کتاب استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان و کسب رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی،
اهداف کلی ذیل تعریف می شود که ملاک تعیین اهداف عینی( )Objectivesخواهند بود:
-
G1محور اول : ارتقای مستمر کیفیت خدمات ارائه شده توسط مرکز، حفظ و ارتقای رضایت گیرندگان خدمات
-
G2محور دوم: افزایش بهره وری از طریق بهینه سازی استفاده از منابع موجود در اختیار (فضاها، منابع انسانی، مالی، تجهیزات ، نرم افزار و...)
-
G3محور سوم: ارتقای مستمر(کمی و کیفی) آموزش و پژوهش و توانمندسازی کارکنان
-
G4محور چهارم : ارتقای فرایند تعامل با بیمار، مراجعین و سایر ذی نفعان در جامعه در راستای شناسایی هرچه بهتر نیازها
-
G5محورپنجم : ارتقای وضعیت مرکز (بیمارستان) طبق معیارهای ارزشیابی و اعتباربخشی و سایر شاخص های عملکردی
-
G6محور ششم: تقویت نظام مدیریت بحران در بیمارستان و در تعامل با سایر سازمان ها و مراکز مسئول در منطقه
45
استراتژی های نهایی:
üبهبود و ارتقای فرایندهای جاری سازمان با هدف بهینه سازی عملیات و ارتباطات سریع تر
üتوسعه نظام برون سپاری با حفظ سطح نظارت
üمدیریت بهینه منابع موجود
üتوسعه فرایند اطلاع رسانی به جامعه (اعتمادسازی، جلب مشارکت)
üمدیریت حفظ نیروهای کارآمد و خبره
üبهینه سازی فضاهای موجود
üتنوع بخشی به درآمدهای بیمارستان (راهکارهای جدید در کسب درآمد/ منابع مالی)
üهدایت بخش پژوهش با دو هدف درآمدزایی و آینده پژوهی و توانمندسازی پرسنل بر اساس پژوهش های آینده محور

 


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از سایت کتابخانه بیمارستان رضایت دارید؟

بله
خیر

 

 

 بازدید این صفحه : 736
 بازدید امروز : 165
 کل بازدید : 467593
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/9090

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss