صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
جمعه ٠٨ اسفند ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

اجرای موسیقی زنده
ملاقات مردمي با رياست بيمارستان

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > روشهای اجرایی و دستورالعملها > مراقبت های عمومی وبالینی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
مراقبت های عمومی و بالینی

ردیف عنوان خط مشی و روش شماره صفحه
1 مهار شیمیایی 1-2
2 مهار فیزیکی 3-5
ردیف عنوان دستورالعمل شماره صفحه
1 رعایت الزامات ایمنی بیمار در مراحل انجام اقدامات تهاجمی خارج از اتاق عمل 6-7
2 خود مراقبتی برای بیماری های شایع 8-11
3 اعلام نتایج معوقه تست های پاراکلینیکی به بیماران بعداز ترخیص 11-12


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
بیانیه سیاست:
نظر به اهمیت حفظ ایمنی بیمار در طول مدت بستری در بیمارستان لازم است تدابیری جهت جلوگیری از آسیب به بیمار اتخاذ گردد که یکی از
ایمن ترین روش ها استفاده از مهار شیمیایی می باشد.
هدف:
.1حصول اطمینان از بر قراری ایمنی بیمار
.2جلوگیری از سقوط بیمار، جلوگیری از خارج کردن و کشیدن اتصالات بیمار
فرد پاسخگو:
پرستار مسئول بیمار
نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:
چک پرونده بیمار توسط سرپرستار و راند تیم مدیریت پرستاری به صورت مستمر
تعاریف واژه ها:
مهار شیمیایی:کنترل بیماران بی قرار با استفاده از داروهای شیمیایی جهت جلوگیری از آسیب بیمار به خود و دیگران
روش اجرائی:
.1استفاده از مهار شیمیایی توسط پرستار تنها با دستور پزشک مجاز است و تمدید آن برای مدت محدود دیگر نیاز به دستور پزشک معالج
بیمار می باشد
.2پرستار قبل از انجام مهار شیمیایی سابقه دارویی و حساسیت های شناخته شده بیمار را بررسی می کند.
.3پرستار جهت مهار شیمیایی داروها را طبق دستور پزشک و دستورالعمل داروسازی آماده می کند.
عنوان خط مشی: مهار شیمیایی
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی و پاراکلینیکی
AH.PP.GCC.01:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/02/02 تاریخ بازنگری: 59/20/09 شماره بازنگری:20


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
2
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائی:
.4پرستار عوارض و تداخلات داروهای تجویز شده را می دانند و عوارض احتمالی را بررسی می کند
.5پرستار علت بیقراری و ناآرامی بیمار را ارزیابی و مداخلات لازم را انجام می دهد( تسکین درد- محیط آرام و غیره)
.6حریم خصوصی بیمار پس از انجام مهار شیمیایی توسط پرستار حفظ می شود.
.7پرستار علائم حیاتی، نحوه کنترل مهار شیمیایی و شرایط بالینی بیمار را بصورت مستمر در طول مدت زمان مهار در گزارش پرستاری
ثبت می کند.
.8درصورت استفاده از مهار شیمیایی تمهیدات ایمنی بیمار از قبیل احتمال سقوط، مانیتورینگ مداوم و پایش و کنترل مستمربیمار از نظر
احتمال بروز زخم فشاری توسط پرستار انجام می شود.
.9پرستار جهت قطع مهار شیمیایی در کوتاهترین زمان ممکن، بیمار را بصورت مستمر ارزیابی می کند.
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1پرسنل آموزش دیده
.2داروهای مهار شیمیایی
.3تشک مواج در صورت نیاز
منابع / مستندات مرتبط
.1تجارب بیمارستان
.2کتاب مرجع استاندارد پرستاری تدوین سازمان نظام پرستاری
عنوان خط مشی: مهار شیمیایی
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی و پاراکلینیکی
AH.PP.GCC.01:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/02/02 تاریخ بازنگری: 59/20/09 شماره بازنگری:20


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
3
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
بیانیه سیاست:
نظر به اهمیت حفظ ایمنی بیمار در طول مدت بستری در بیمارستان لازم است تدابیری جهت جلوگیری از آسیب به بیمار اتخاذ گردد که یکی از
ایمن ترین روش ها استفاده از مهار فیزیکی می باشد.
هدف:
پیشگیری از بروز مخاطرات ایمنی بیماران بستری و آسیب بیمار به خود و دیگران
فرد پاسخگو:
پرستار مسئول بیمار
نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:
چک پرونده بیمار توسط سرپرستار و راند تیم مدیریت پرستاری به صورت مستمر
تعاریف واژه ها:
مهار فیزیکی :کنترل بیماران بی قرار با استفاده از ابزار و روش های غیر دارویی جهت جلوگیری از آسیب بیمار به خود و دیگران
عنوان خط مشی: مهار فیزیکی
دامنه خط مشی:کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی و پاراکلینیکی
AH.PP.GCC.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/02/02 تاریخ بازنگری: 59/20/09 شماره بازنگری:20


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
4
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.1پزشک دستور کتبی مهار فیزیکی برای بیمار را همراه با قید مدت زمان مشخص و اندام های لازم جهت مهار فیزیکی در پرونده ثبت می
کند.
.2پزشک و پرستار عوامل احتمالی بیقراری بیمار شامل: نامناسب بودن پوزیشن- اشکال در عوامل محیطی مانند آرام سازی محیط و رفع
انسداد راه هوایی- اشکال در تغذیه- انسداد مجرای ادراری- تب و غیره را چک و برطرف می کنند
.3پرستار با توجه به شرایط بیمار ایمن ترین روش جهت مهار فیزیکی را بکار می برد.
.4پرستار در بالا بودن حفاظ کنار تخت بیمار در طول شیفت نظارت می کند
.5پرستار در صورت بحرانی و اورژانسی در صورت دستور تلفنی مهار طبق خط مشی دستورات را در پرونده ثبت نموده و یک شاهد می
گیرد و در اسرع وقت در دستور کتبی به تأیید پزشک می رساند
.6پرستار ابزار و تجهیزات استاندارد وایمن ( نوارهای پددار قابل انعطاف -دستبند پد دار- شکم بند پد دار- باند- پنبه و غیره ) را جهت
مهار فیزیکی آماده نموده و با کمک بیمار بر و یا کمک پرستار بخش اقدام به مهار بیمار نموده و ارزیابی بیمار بصورت مستمر توسط
وی انجام می گیرد.
.7پرستار به طور مستمر عروق و اعصاب اندام های مهار شده را کنترل و ثبت می نماید.
.8درصورت استفاده از مهار فیزیکی تمهیدات لازم جهت ایمنی بیمار از قبیل احتمال سقوط، پایش و کنترل مستمر بروز زخم فشاری،
صدمه بافتی به بیمار و آسیب به خودتوسط پرستار انجام می شود
.9پرستار جهت قطع مهار فیزیکی در کوتاهترین زمان ممکن، بیمار را بصورت مستمر ارزیابی می کند
.11حریم خصوصی بیمار پس از انجام مهار فیزیکی توسط پرستار حفظ می شود.
عنوان خط مشی: مهار فیزیکی
دامنه خط مشی:کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی و پاراکلینیکی
AH.PP.GCC.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/02/02 تاریخ بازنگری: 59/20/09 شماره بازنگری:20


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
5
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.11پرستار نوع مهار زمان شروع و خاتمه و علت مهار فیزیکی طبق دستور پزشک و نیز اقدامات انجام شده در قبل و حین و پس از مهار و
تأثیر آنها را در گزارش پرستاری قید می نماید
.12در صورت نیاز مجدد به مهار فیزیکی بیمار، دستور مجدد توسط پزشک در پرونده بیمار ثبت می گردد.
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
-1پرسنل آموزش دیده
-0نوارهای پددار قابل انعطاف ، دستبند پد دار، شکم بند پد دار، باند، پنبه
منابع / مستندات مرتبط:
.3تجارب بیمارستان
.4کتاب مرجع استاندارد پرستاری تدوین سازمان نظام پرستاری
عنوان خط مشی: مهار فیزیکی
دامنه خط مشی:کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی و پاراکلینیکی
AH.PP.GCC.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/02/02 تاریخ بازنگری: 59/20/09 شماره بازنگری:20


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
6
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
اقدامات تهاجمی : منظور اقداماتی است که در طی انجام برش یا منفذ پوست، غشاهای مخاطی، و بافت هم بند ایجاد شده و این کار ابزارهای از
منافذطبیعی بدن وارد می شود.
اقدامات تهاجمی خارج از اتاق عمل شامل موارد زیر می باشد:
اسکوپی ها، تزریق هر ماده ای به داخل یا حفره بدن، بیوپسی ها، انجام لاواژ تشخیص پریتوئن، ترانسفوزیون، آسیپراسیون مغز استخوان، پاراسنتز،
توراکوسنتز، آتروسنتز، تعبیه خط ورید مرکزی و...
هدف:
انجام اقدامات تهاجمی ایمن و حفظ ایمنی بیماران
روش اجرائی:
- .1اقدامات تهاجمی خارج از اتاق عمل در فضای مناسب از لحاظ الزامات ایمنی، ساختار فیزیکی و محیطی توسط پرستار مسئول بیمار و
پزشک معالج انجام شده و بررسی وجود تجهیزات حیاتی ضروری و آماده جهت انجام آن اقدامات توسط پرستار مسئول بیمار قبل از
انجام اقدامات تهاجمی صورت می گیرد.
.2پرستار مسئول بیمار ، بیمار را شناسایی نموده و هویت بیمار را با اطلاعات پرونده تطبیق می دهد.
.3ارزیابی بالینی بیمار جهت وجود آلرژی های شناخته شده یا اثرات ناخواسته دارویی و یامصرف داروهای قبلی بخصوص داروهای ضد
انعقاد توسط پرستار مسئول بیمار و پزشک انجام می شود.
.4قبل از انجام هر روش و اقدام تهاجمی پزشک معالج در مورد بیماری و روش درمان، عوارض درمان، روش های جایگزین، اطلاعات
لازم و کافی را بر اساس فرم رضایت اگاهانه به بیمار ارائه می دهد.( با اخذ رضایت اگاهانه)
.5پزشک و پرستار مسئول بیمار اصول پیشگیری و کنترل عفونت در انجام پروسیجر ها را رعایت می نمایند.
عنوان دستورالعمل: رعایت الزامات ایمنی بیمار در مراحل انجام اقدامات تهاجمی خارج از اتاق عمل
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی
کد دستورالعمل :AH.In.GCC.01
تاریخ تدوین: 59/02/20 تاریخ بازنگری: 59/29/00 شماره بازنگری:20


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
7
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائی:
.6علائم حیاتی بیمار در حین انجام اقدامات تهاجمی بصورت مداوم توسط پرستار مسئول بیمار چک می شود و به پزشک اطلاع داده می
شود.
.7در صورت لزوم به اخذ نمونه حین پروسیجرهای تهاجمی مشخصات کامل نمونه( نام بیمار و نام خانوادگی، شماره پرونده، تاریخ، نوع،
نام پزشک)، توسط پرستار مسئول بیمار درج می شود و تا انتقال نمونه به واحد مربوطه شرایط امنیت نمونه ها رعایت می گردد.
.8پرستار مسئول بیمار تمهیدات لازم جهت مواجهه با خطر خونریزی شدید را فراهم می نماید.
.9پزشک در مراحل انجام اقدامات تهاجمی به صورت مداوم احتمال خطر خونریزی شدید را بررسی می نماید و در صورت نیاز اقدامات
لازم را انجام می دهد.
.11پرستار مسئول بیمار جهت اطمینان از کنترل درد بیمار حین پروسیجر، از روش های موثر موجود استفاده می نماید.
.11کلیه شرایط جهت ارائه مراقبت ها و اقدامات بعد از انجام پروسیجر از قبیل ( تسکین درد، کنترل خونریزی، آرام بخشی، ریکاوری)
توسط پرستار مسئول بیمار فراهم می شود.
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
-3پرسنل آموزش دیده
-0وسائل سالم و ایمن جهت انجام اقدامات تهاجمی
منابع / مستندات مرتبط:
.5تجارب بیمارستان
.6کتاب مرجع استاندارد پرستاری تدوین سازمان نظام پرستاری
عنوان دستورالعمل: رعایت الزامات ایمنی بیمار در مراحل انجام اقدامات تهاجمی خارج از اتاق عمل
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی
کد دستورالعمل :AH.In.GCC.01
تاریخ تدوین: 59/02/20 تاریخ بازنگری: 59/29/00 شماره بازنگری:20


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
8
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
خود مراقبتی فرایندی است هدفمند که فرد بصورت اکتسابی و آگاهانه برای خود، فرزندان و خانواده انجام می دهد. تا از لحاظ جسمی، روانی،
اجتماعی سالم بمانند و همچنین درصورت ابتلا به بیماری و بستری در بیمارستان بر اساس آموزش های دریافتی در حین بستری و پس از ترخیص از
سلامت خود وخانواده اش حفاظت نماید.
هدف:
.1ارتقاء سلامتی و پیشگیری از بیماری
.2مشارکت بیمار و خانواده در روند مراقبت و درمان
.3کاهش بروز عوارض بیماری و کاهش صدمات ناتوان کننده
.4آموزش مراقبت در منزل به بیمار و خانواده جهت ترخیص زودتر از بیمارستان
.5بازگشت سلامتی
.6سازگاری با اختلال در عملکرد( تمام مددجویان بطور کامل از آسیب یا بیماری بهبود پیدا نمی کنند)
روش اجرائی:
.1آموزش های خود مراقبتی برای بیماری های شایع با محوریت پنج کیس شایع هر بخش در قالب پمفلت آموزشی با محتوای تعریف
بیماری، عوارض، پیشگیری، درمان، علائم هشداردهنده و مراقبت در منزل تهیه شده و به تائید تمامی اعضای کارگروه آموزش به بیمار
می رسند. در ضمن پمفلت ها به صورت سالانه بروزرسانی شده و به تائید کارگروه می رسند.
.2آموزش های بدو ورود توسط پرستار مسئول بیمار، سرپرستار و کارشناس آموزش به بیمار شامل: معرفی فرد آموزش دهنده به بیمار،
معرفی پزشک معالج و پرستار مسئول بیمار، آشنایی با محیط فیزیکی بخش و مقررات بیمارستان( تحویل پمفلت مقررات) و توضیح
محتوای پمفلت که شامل ساعت سرو غذا، ساعت ویزیت پزشکان، ساعت ملاقات، نحوه رسیدگی به شکایت، محل نمازخانه و کافی
شاپ به بیمار ارائه می گردد.
عنوان دستورالعمل: خود مراقبتی برای بیماری های شایع
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی
کد دستورالعمل :AH.In.GCC.02
تاریخ تدوین: 59/20/09 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:22


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
9
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائی:
.3آموزش های حین بستری به بیمار شامل: کنترل عفونت، ایمنی بیمار، کنترل کیفیت و سایر اصول مراقبت و درمان توسط پرستار مربوطه
ارائه می گردد و همچنین موارد آموزشی فوق در قالب پمفلت، جزوه یا
CDآموزشی به بیمار تحویل می گردد و آموزش هایی همچون
اگاهی بیمار در مورد نوع بیماری، عوارض و علائم هشدار و درمان بیماری( معاینات تشخیصی، درمان های دارویی و جراحی، اقدامات
پاراکلینیکی، عوارض دارویی، مراقبت های قبل و بعد از عمل، رژیم غذایی، نحوه مراقبت از خود و مدیریت درد توسط پزشک معالج
به بیمار ارائه می گردد.
.4آموزش های حین ترخیص به بیمار شامل اطلاع رسانی در خصوص زمان و مکان مراجعه مجدد( در صورت نیاز و دستور پزشک)، تأکید
بر مراقبت در منزل و پیگیری تست های تشخیصی و مراقبت های خاص که پزشک دستور داده است، نحوه مصرف داروهای تجویز شده
در منزل، اطلاع رسانی جهت دستیابی به مراقبت های اورژانس در صورت لزوم، آموزش محدوده فعالیت و حرکت بیمار( حمام گرفتنَ،
رانندگی، شروع بکار، بلند کردن اجسام سنگین، فعالیت های جنسی،) ارائه پمفلت یا
CDآموزشی به همراه فرم آموزش زمان ترخیص
توسط پرستار مربوطه و آموزش هایی همچون مصرف داروها، پیگیری ها( آزمایشات- پانسمان- بخیه) ، شروع مجدد فعالیت ها و شروع
بکار و...توسط پزشک به بیمار صورت گرفته و در
ORDERترخیص، خلاصه پرونده و فرم آموزش به بیمار ثبت می گردد.
.5اثر بخشی آموزشی به بیمار از طریق مصاحبه با بیمار در رابطه با میزان یادگیری آموزش های ارائه شده مطابق با چک لیست تدوین شده
و انجام مداخلات آموزشی، بررسی گزارشات پرستاری جهت نحوه ثبت نتایج ارزیابی آموزش به بیمار توسط کارشناس آموزش به
بیمار، تکمیل چک لیست اثربخشی به تفکیک هر بخش توسط کارشناس آموزش به بیمار بصورت ماهانه، آنالیز ارزیابی آموزش های
خود مراقبتی ارائه شده و انعکاس نتایج اثربخشی و مداخلات اصلاحی و بررسی نتایج اثربخشی در کارگروه آموزش به بیمار و اخذ
تصمیمات مداخله ای توسط کارشناس آموزش به بیمار انجام می شود.
عنوان دستورالعمل: خود مراقبتی برای بیماری های شایع
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی
کد دستورالعمل :AH.In.GCC.02
تاریخ تدوین: 59/20/09 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:22


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
11
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1چک لیست نیازسنجی
.2چک لیست اثربخشی
.3چک لیست اولویت بندی
.4نرم افزار ثبت چک لیست ها و آنالیز نتایج
منابع / مستندات مرتبط:
.1سنجه های اعتباربخشی
.2هندبوک آموزش به بیمار( ماری. ام. کانابیو- ترجمه دکتر نصیریانی )1396
.3گایدلاین ها
.4کتاب داروهای ژنریک ایران ( پوران سامی )1391
.5پرستاری داخلی و جراحی برونر سودارت
عنوان دستورالعمل: خود مراقبتی برای بیماری های شایع
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی
کد دستورالعمل :AH.In.GCC.02
تاریخ تدوین: 59/20/09 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:22


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
11
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
:Reportگزارش و جوابدهی
هدف :
-1ارتقاء پیگیری روند درمان
-2جلوگیری از اتلاف منابع و اجرای مجدد تست هایی که قبلاً یکبار انجام شده است
.
روش اجرائی:
-1پرستار مسئول بیمار کلیه تستهای درخواستی بیمار را در زمان بستری پیگیری می کند.
-2درصورت ترخیص بیمار با رضایت شخصی و آماده نشدن تست های پاراکلینیکی، تست های معوقه توسط پرستار مسئول بیمار به همراه بیمار یا
بیمار در فرم آموزش به بیمار ثبت می شود.
-3در مورد آزمایشاتی که آماده نشده اند، کد آزمایش توسط پرستار مسئول بیمار از طریق سیستم
Hisاستخراج و همراه با تاریخ جوابدهی در فرم
آموزش به بیمار ثبت می شود
.
-4در خصوص نمونه های پاتولوژی، رسید دریافت جواب که قبلاً از واحد پاتولوژی تحویل بخش شده است توسط پرستار مسئول بیمار به همراه
بیمار یا بیمار تحویل داده می شود
.
-5در مورد MRI- CTپرستار مسئول بیمار CDرا به بیمار تحویل داده و تاریخ Reportرا در فرم آموزش به بیمار ثبت می کند.
-6آموزش به بیمار در خصوص اهمیت پیگیری نتایج تست ها و تأکید به پیگیری و مراجعه مجدد به پزشک همراه با جواب تست ها به صورت
سرپایی توسط پرستار مسئول بیمار صورت می گیرد
.
-7پرستار مسئول بیمار آموزش ها و نحوه پیگیری نتایج معوقه در گزارش پرستاری بیمار را ثبت می نماید.
عنوان دستورالعمل: اعلام نتایج معوقه تست های پاراکلینیکی به بیماران بعداز ترخیص
دامنه دستورالعمل: کلیه بخش های بستری
کد دستورالعمل:AH.In.GCC.03
تاریخ تدوین: 59/02/02 تاریخ بازنگری: 0059/25/09 شماره بازنگری:20


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
12
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امکانات /تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
پرونده بیمار
سیستم
HISبیمارستان
فرم آموزش به بیمار
منابع و مستندات مرتبط :
تجارب بیمارستان
عنوان دستورالعمل: اعلام نتایج معوقه تست های پاراکلینیکی به بیماران بعداز ترخیص
دامنه دستورالعمل: کلیه بخش های بستری
کد دستورالعمل:AH.In.GCC.03
تاریخ تدوین: 59/02/02 تاریخ بازنگری: 0059/25/09 شماره بازنگری:20


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
11
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
ردیف عناوین تهیه کنندگان تأیید کننده تصویب کننده
1 مهار شیمیایی آقای دکتر درکی معاون درمان،خانم اسماعیلی نسب معاون خدمات پرستاری،خانم شیخ اکبری
سرپرستار
اتاق عمل قلب
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
2 مهار فیزیکی آقای دکتر درکی معاون درمان،خانم اسماعیلی نسب معاون خدمات پرستاری،خانم شیخ اکبری
سرپرستار
اتاق عمل قلب
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
3 رعایت الزامات ایمنی بیمار در مراحل انجام اقدامات تهاجمی
خارج از اتاق عمل
آقای دکتر درکی معاون درمان،خانم اسماعیلی نسب معاون خدمات پرستاری واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
4 خود مراقبتی برای بیماری های شایع آقای دکتر درکی معاون درمان، خانم نژادباقری مدیر خدمات پرستاری، خانم شکری پور مسئول آموزش
همگانی و آموزش به بیمار، آقای مهدوی سوپروایزر آموزشی ،آقای دکتر الله آبادی جراح عمومی و آقای
دکتر صفریان متخصص قلب
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
5 اعلام نتایج معوقه تست های پاراکلینیکی به بیماران بعداز ترخیص آقای دکتر درکی معاون درمان،خانم اسماعیلی نسب معاون خدمات پرستاری، خانم پورهادی سرپرستار
بخش اطفال
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از سایت کتابخانه بیمارستان رضایت دارید؟

بله
خیر

 

 

 بازدید این صفحه : 476
 بازدید امروز : 214
 کل بازدید : 466942
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/2691

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss