صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

اجرای موسیقی زنده
ملاقات مردمي با رياست بيمارستان

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > روشهای اجرایی و دستورالعملها > مراقبت های حاد واورژانس 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
مراقب های حاد و اورژانس

ردیف عنوان خط مشی و روش شماره صفحه
1 مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم در بیماران حاد 1-3
2 نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه 4-12
3 شناسایی بموقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخش های بستری 13-15
ردیف عنوان دستورالعمل شماره صفحه
1 اطمینان از آمادگی های قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی 11-11


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
بیانیه سیاست:
از آنجا که بیماران حاد نیازمند به مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بوده و در فهرست پذیرش بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
بیمارستان قرار می گیرند، سطح ارائه مراقبت از آن ها ارتباطی به حضور بیمار در بخش عادی، ویژه یا اورژانس ندارد و باید مراقبت های ویژه تا
زمان پایداری کامل وضعیت بیمار ادامه یابد.
هدف:
.1پیشگیری از وقوع وضعیت منجر به فوت
.2ثبت علایم حیاتی بیمار در شرایط ناپایدار
.3مشخص شدن نیازهای مراقبتی شدیدیا حاد و جلوگیری از پیشرفت وضعیت حاد بیماری
فرد پاسخگو:
روسای بخش های بالینی و سرپرستاران بخش های بالینی
نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:
نظارت مستقیم و چک پرونده ها
تعاریف واژه ها:
مراقبت فیزیولوژیک : شامل کنترل( )SPO2-BP.PR.RR.Tدر بیماران بدحال
عنوان خط مشی: مراقبت های فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.01:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/01 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
2
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.1پرستار مسئول بیمار ، بیمار را ارزیابی، دستور پزشک را چک، و سطح مراقبتی بیمار را مشخص می نماید.
.2مانیتورینگ مداوم در بیمارانی که دارای اختلالات همودینامیک و آریتمی های قلبی و مشکلات تنفسی که دارای اختلال در تعداد، الگو
و
FORCEتنفسی هستند اندیکاسیون دارد.
.3پرستار وسایل مورد نیاز که شامل چست لید و مانیتورینگ می باشد در بخش موجود و بر بالین بیمار آماده می کند.
.4پرستار روش کار و دلیل انجام پروسیجر را برای بیمارهوشیار توضیح می دهد.
.5پرستار پایش گازهای خون شریانی را طبق دستور پزشک در بیماران دچار اختلالات اسید و باز انجام می دهد و اقدامات انجام شده و
نتایج را در گزارش پرستاری ثبت می نماید.
.6پرستار در صورت اتصال بیمار به دستگاه مانیتور با فشردن دکمه کنترل
BPفشار سیستولیک و دیاسیستولیک بیمار را با توجه به وخامت
وضعیت بیمار در فواصل زمانی منظم( 15دقیقه، 33،63و 2ساعت) کنترل و نتایج را در صورت ناپایدار بودن به پزشک معالج اطلاع می
دهد و اقدامات انجام شده را در گزارش پرستاری ثبت می نماید.
.7پرستار مراقبت از بیمار و مانیتورینگ شامل فشار خون سیستولیک،دیاستولیک،فشارخون متوسط شریانی ،ضربان قلب ،تعدادتنفس درجه
حرارت و پایش درصد اشباع اکسیژن خون شریانی( پالس اکسیمتری ) را انجام می دهد.
.8در صورت نیاز مراقبت ویزه برای بیمار نوزاد به هم اغوشی مادر و نوزاد،توجه و معاینه چشم نوزاد طبق دستورپزشک معالج هماهنگی و
انجام می گردد.
عنوان خط مشی: مراقبت های فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.01:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/01 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
3
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1کادر پزشکی و پرستاری آموزش دیده
.2دستگاه مانیتورینگ سیار و سانترال
.3ونتیلاتور و پالس اکسی متری
.4دستگاه
ABG
.5ترمومتر
منابع / مستندات مرتبط:
.1تجارب بیمارستان
.2کتاب مرجع استاندارد پرستاری تدوین سازمان نظام پرستاری
عنوان خط مشی: مراقبت های فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.01:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/01 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
4
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
بیانیه سیاست:
با توجه به اشغال 133درصدی تخت ICUدر بیمارستان های دولتی و همچنین بسیاری از تخت های بخش های ویژه بیمارستان های خصوصی
اولویت بندی ارائه مراقب های ویژه به بیماران حاد و بحرانی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. لذا پذیرش و ترخیص بیماران در این بخش ها با
هماهنگی و نظارت پزشکان، متخصصین و سازمان دهی پرستاران بخش ویژه انجام می شود.
هدف:
.1پذیرش بیماران بدحال در کوتاهترین زمان ممکن با بهترین مراقبت و کمترین عوارض
.2عدم اشغال تخت
ICUتوسط بیماران غیرنیازمند به مراقبت ویژه
.3تسریع در بهبود بیماران و کاهش عوارض پس از جراحی قلب باز
.4پذیرش نوزادان در معرض خطر و درمان مشکلات آن ها همراه با افزایش کیفیت مراقبت
.5ترخیص نوزاد با اطمینان خاطر
فرد پاسخگو:
رئیس بخش های ویژه
نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:
راند بخش های ویژه توسط رئیس بخش
تعاریف واژه ها:
.1نوزاد: از ابتدای تولد تا 28روزگی را نوزاد می نامند
:
NICU .2بخش مراقبت های ویژه نوزادان
:ICU .3بخش مراقبت های ویژه
عنوان خط مشی: نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/00 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
5
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
اندیکاسیون های پذیرش بیماران در :ICU
بیماران نیازمند به مراقبت پیشرفته تنفسی
بیماران نیازمند به مراقبت سیستم اعصاب و سطح هوشیاری
بیماران با شوک پیشرفته هموراژیک یا سپتیک یا ....
بیماران با تروماهایی متعدد و جراحی های بزرگ
بیماران با مسمومیت های شدید
روش اجرایی:
.1پزشک معالج درخواست مشاوره با پزشک بیهوشی مقیم ICUجهت پذیرش بیماران در ICUرا می دهد.
.2پزشک بیهوشی مقیم ICUمشاوره را انجام می دهد و بر اساس اندیکاسیون های پذیرش و با توجه به وجود تخت خالی در ICUدستور
انتقال به بخش
ICUمورد نظر را ثبت می نماید.
.3پذیرش بیمار از اتاق عمل و یا سایر مراکز بصورت هماهنگی تلفنی پزشک معالج با پزشک بیهوشی مقیم ICUانجام می شود.
.4درصورت دستور بستری بیمار در بخش ICUتوسط پزشک بیهوشی مقیم ، ICUسرپرستار یا مسئول شیفت بخش مبدأ هماهنگی لازم را
در خصوص انتقال بیمار با سرپرستار یا مسئول شیفت
ICUقبل از انتقال بیمار انجام می دهد.
.5پرستار بخش مبداً پذیرش بیمار در بخش ICUتوسط پزشک بیهوشی مقیم ، ICUسرپرستار یا مسئول شیفت ، ICUقبل از انتقال بیمار
انجام می دهد
.
.6پرستار بخش مبدأ در پرونده بیمار زمان انتقال به بخش ICUروش انتقال و هرگونه یافته مهم مثل وضعیت بیمار بلافاصله قبل از انتقال را
ثبت می نماید و قبل از انتقال بیمار از کامل بودن پرونده مطمئن می شود
.
عنوان خط مشی: نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/00 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
6
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.7پرستار و کمک پرستار بخش مبدأ بیمار را با برانکارد و با مانیتورینگ قلبی- تنفسی به بخش ICUمنتقل می کنند
.8پرستار بخش مبدأ به پرستار بخش
ICUشرح حال کاملی از بیمار را گزارش می دهد
.9پرستار بخش
ICUمدارک، پرونده و کارت و کاردکس دارویی بیمار را هنگام تحویل بیمار کنترل می کند
.13پرستار بخش
ICUپرونده بیمار را از نظر داشتن دستور کتبی انتقال و علت انتقال به بخش ICUرا کنترل می کند
.11پرستار بخش
ICUکاتترها و اتصالات بیمار را کنترل کرده و از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل می کند
.12پرستار بخش
ICUدرصورت داشتن پانسمان بیمار آن را بررسی و از تمیز بودن آن مطمئن می شود
.13پرستار بخش
ICUبیمار را از نظر داشتن زخم بستر بررسی می کند و در صورت داشتن زخم بستر به اطلاع پزشک رسانده و دستور
مراقبت از آن را در کاردکس ثبت می کند و در گزارش پرستاری محل و اندازه و مراقبت لازم از زخم بستر را ثبت می کند
.14پرستار بخش
ICUپس از پذیرش بیمار، وضعیت بیمار را به اطلاع پزشک بیهوشی مقیم ICUمی رساند
.15پزشک بیهوشی مقیم
ICUبلافاصله بیمار را ویزیت کرده و دستورات لازم را ثبت می کند
.16پرستار بخش
ICUدستورات پزشک را اجرا و در کاردکس و گزارش پرستاری ثبت می کند
.17پرستار بخش
ICUپرونده بیمار را از نظر فرم ارزیابی اولیه پرستار کنترل می کند در صورتیکه بیمار کمتر از 6ساعت در بخش مبدأ
بستری باشد تکمیل فرم ارزیابی اولیه پرستار برعهده پرستار بخش
ICUمی باشد.
عنوان خط مشی: نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/00 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
7
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
نحوه ترخیص بیماران از :
ICU
.1پزشک معالج پس از ویزیت بیمار و تشخیص عدم نیاز به ادامه درمان در ICUدستور انتقال بیمار را به بخش مورد نظر در پرونده بیمار
ثبت می کند
.
.2پزشک بیهوشی پس از اطمینان از ثبات وضعیت همودینامیک بیمار و دستور انتقال بیمار توسط پزشک معالج دستور انتقال بیمار را
پرونده ی وی ثبت می کند
.
.3سرپرستار یا مسئول شیفت ICUبا سرپرستار یا مسئول شیفت بخش مقصد جهت انتقال بیمار هماهنگی می نماید.
.4پرستار بخش ICUقبل از انتقال بیمار وضعیت کاتترها، اتصالات و پانسمان های بیمار را کنترل و گزارش پرستاری کاملی در مورد
وضعیت بیمار و مراقبت های لازم را در پرونده ثبت می کند
.
.5پرستار و کمک پرستار با برانکارد بیمار را به بخش مقصد منتقل کرده و بیمار را به سرپرستار بخش مقصد معرفی می کند.
.6پرستار بخش ICUتمام مدارک و پرونده بیمار را تحویل پرستار بخش مقصد می دهد.
.7پرستار بخش ICUجابجایی بیمار به بخش مقصد را در سیستم HISثبت می کند.
اندیکاسیون های پذیرش بیماران در ICUقلب:
بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب باز قرار می گیرند، بلافاصله پس از عمل جراحی، در بخش ICUقلب بستری می شوند.
عنوان خط مشی: نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/00 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
8
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.1روز قبل از عمل جراحی، سرپرستار اتاق عمل قلب، تعداد عمل ها را به اطلاع سرپرستار بخش ICUقلب می رساند
.2روز عمل، نیم ساعت قبل از اتمام عمل سرپرستار یا مسئول شیفت اتاق عمل قلب با سرپرستار یا مسئول شیفت بخش
ICUقلب جهت
انتقال تخت بیمار از
ICUقلب به اتاق عمل قلب هماهنگ می نماید
.3کمک پرستار بخش
ICUقلب ، تخت بیمار، دستگاه پرتابل مانیتورینگ، کپسول اکسیژن آمبوبگ را به اتاق عمل قلب می برد و تحویل
کمک پرستار اتاق عمل قلب می دهد
.4پس از اتمام جراحی، پزشک بیهوشی قلب، تکنیسین بیهوشی و اسکراب و کمک پرستار اتاق عمل قلب، بیمار را با تخت، اینتوبه در
حالی که تکنیسین بیهوشی آمبو می دهند به بخش
ICUقلب منتقل می نمایند
.5پزشک بیهوشی قلب، تنظیمات ونتیلاتور را انجام می دهد و بیمار را به ونتیلاتور وصل می کند
.6پرستار بخش
ICUقلب، بیمار را به مانیتور وصل کرده و ریتم و ریت قلبی بیمار را کنترل می کند
.7پرستار بخش
ICUقلب، پروپ پالس اکسی متر را به انگشت بیمار وصل کرده و O2SATبیمار را کنترل می کند
.8تکنیسین بیهوشی و اسکراب اتاق عمل، شرح کاملی از جراحی انجام شده و سوابق بیماری و دوره های مصرفی بیمار را به پرستار
ICU
قلب می دهد
.9پرستار بخش
ICUقلب کلیه کاتترها که شامل CVPلاین، آرترلاین و IVLINرا کنترل کرده و از صحت عملکرد آن ها مطمئن می
شود و
CVPو فشار خون وصل می کند
.13پرستار بخش
ICUقلب کلیه اتصالات وصل به بیمار که شامل لوله تراشه، ،NGTچست تیوب، سوند فولی، درن ها می شود را کنترل
کرده و از صحت عملکرد آن ها مطمئن می شود.
عنوان خط مشی: نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/00 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
9
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.11پرستار بخش ICUقلب ذر صورتیکه بیمار به پیس میکرو وصل باشد از صحت عملکرد آن ها مطمئن می شود.
.12پرستار بخش
ICUقلب درصورتیکه بیمار به بالون پمپ وصل باشد کاتتر مربوطه را کنترل و از صحت عملکرد دستگاه بالون پمپ
مطمئن می شود.
.13پرستار بخش
ICUقلب بدن بیمار را از نظر وجود زخم بستر وسوختگی بررسی می کند.
.14پزشک بیهوشی قلب و پزشک جراح دستورات لازم را در پرونده بیمار ثبت می کنند.
.15پرستار
ICUقلب دستورات پزشک بیهوشی و پزشک جراح را اجرا و در کاردکس و گزارش پرستاری ثبت می کند.
.16تکنیسین بیهوشی اتاق عمل قلب پرونده و کلیه مدارک بیمار را تحویل پرستار بخش
ICUقلب می دهد.
.17پرستار بخش
ICUقلب گزارش کامل از وضعیت همودینامیک زمان پذیرش، کاتترها، اتصالات، میزان ترشحات و اقدامات انجام شده و
مراقبت هایی که باید از بیمار بعمل آید را در گزارش پرستاری ثبت می کند.
اندیکاسیون و نحوه ترخیص بیماران از بخش ICUقلب:
.1بیماران روزانه توسط پزشک بیهوشی قلب ویزیت میشوند و معمولاً 72-96ساعت پس از جراحی قلب با توجه به ثبات همودینامیک و
نداشتن درناژ، درخواست مشاوره قلب، توسط پزشک بیهوشی قلب جهت انتقال بیمار داده می شود.
.2سرپرستار یا مسئول شیفت، درخواست مشاوره را به اطلاع پزشک داخلی قلب انکال می رسانند.
.3پزشک متخصص قلب داخلی آنکال، مشاوره را انجام و نظر خود را در مورد انتقال به بخش
CCUثبت می نماید.
.4درصورتیکه در مشاوره داخلی قلب انجام شده، دستور انتقال بیمار به بخش
CCUثبت شده باشد، سرپرستار یا مسئول شیفت بخش ICU
قلب با سرپرستار یا مسئول شیفت بخش CCUهماهنگی لازم جهت انتقال بیمار را بعمل می آورد.
عنوان خط مشی: نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/00 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
11
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.5پرستار ICUقلب طبق دستور پزشک بیهوشی قلب، آرترلاین، CVPلاین و سوندفولی را خارج می کند و IV LINEجدید از بیمار
می گیرد.
.6پرستار بخش
ICUقلب، آموزش کاملی در مورد نحوه ی مراقبت از ناحیه ی عمل، تغذیه مناسب، میزان فعالیت و... به بیمار می دهد و
پمفلت آموزشی تحویل ایشان می دهد.
.7پرستار بخش
ICUقلب گزارش کاملی از وضعیت بیمار را در پرونده بیمار ثبت می نماید.
.8پرستار و کمک پرستار بخش
ICUقلب بیمار را با ویلچر به بخش CCUمنتقل می نماید.
.9پرستار بخش
ICUقلب بیمار را به پرستار بخش CCUمعرفی کرده و گزارش کاملی از بیمار به پرستار بخش CCUمی دهد.
.13پرستار بخش
ICUقلب کلیه پرونده ها و کاردکس و کارت های دارویی بیمار را تحویل پرستار CCUمی دهد.
اندیکاسیون پذیرش بیماران در بخش :NICU
، TTN ،RDSپنوموتوراکس، کرن ایکتروس، مکونیوم آسیپراسیون، سپسیس، پره ترم، مشکلات قلبی، ناهنجاری های مادرزادی همراه با
مشکلات تنفسی یا نیازمند به مراقبت ویژه، تشنج، مادرادیکت همراه با علائم ویدراوال شدید، سایر مشکلات تهدید کننده حیات نوزاد
.1دستور بستری توسط پزشک معالج با ذکر علت بستری
.2پذیرش نوزاد توسط پرستار بخش
.3پرستار دستور بستری و دستبند شناسایی نوزاد را با پرونده مطابقت می دهد
.4ویزیت نوزاد توسط پزشک در اسرع وقت
.5پرستار بر اساس وضعیت نوزاد از زمان ورود نوزاد به بخش اقدامات لازم برای نوزاد را شروع می کند.
عنوان خط مشی: نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/00 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
11
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.6پس از اصلاح و ثبت وضعیت نوزاد پرستار با خانواده وی ارتباط برقرار می کند و آموزش های لازم بدو ورود را ارائه می دهد
.7پرستار دستورات پزشک را اجرا و ثبت می نماید.
اندیکاسیون ترخیص بیماران در بخش :NICU
مشکلات تنفسی نوزاد کاملاً برطرف شده باشد، نوزاد تنفس خودبخودی و بدون مشکل و بدون آپنه داشته باشد، تغذیه نوزاد بطور کامل از راه
دهان و بدون مشکل باشد، سن نوزاد به 34هفته برسد- جواب آزمایشات
BCو UCمنفی و سایر آزمایشات در محدوده طبیعی باشد، وزن نوزاد به
بالای 1533گرم برسد.
.1در صورت اتمام مراحل درمان پزشک دستور انتقال نوزاد را به بخش نوزادان ثبت می نماید
.2پرستار نوزاد را برای ادامه درمان به بخش نوزادان منتقل و تحویل پرستار بخش نوزادان می نماید
عنوان خط مشی: نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/00 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
12
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1کادر پزشکی و پرستاری متخصص و آموزش دیده جهت بخش های ویژه
.2تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال بیمار به بخش های ویژه(برانکارد، کپسول اکسیژن ،کیف احیاء دستگاه مانیتورینگ پرتابل، ونتیلاتور
پرتابل و انکوباتور پرتابل)
منابع / مستندات مرتبط:
.1تجارب بیمارستان
.2کتاب مرجع استاندارد پرستاری تدوین سازمان نظام پرستاری
.3کتاب مراقبت های پرستاری ویژه(تألیف احمدعلی اسدی نوقابی)
.4کتاب نوزادان پریناتال فاناروف
عنوان خط مشی: نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/00 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
13
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
بیانیه سیاست:
به منظور ارتقا سلامت بیمارانی که در شرایط تهدید کننده حیات قرار گرفته اند و نیاز به ارائه مراقبت فوری دارند.ضروری است در اسرع وقت این
بیماران شناسایی و اقدامات لازم برای خروج از وضعیت بحرانی صورت گیرد.
هدف:
.1شناسایی سریع و بموقع بیماران بدحال و اورژانسی
.2ارتقاء سطح کیفیت مراقبت از بیمار
فرد پاسخگو:
مسئولین شیفت و روسای بخش های بالینی
نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:
ارزیابی های مستمر توسط مسوول شیفت و رییس بخش
تعاریف واژه ها
بیماران بدحال واورژانسی: به بیمارانی اطلاق می شود که در شرایط تهدید کننده حیات قرار گرفته اند و در صورت عدم مداخله فوری حیات بیمار
به خطر می افتد و یا عوارض جدی به وی تحمیل می شود
.
عنوان خط مشی: شناسایی بموقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخش های بستری
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.03:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/02 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
14
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.1پرستار وضعیت بیمار تازه بستری و دیگر بیماران بستری در بخش را با توجه به کنترل علائم حیاتی و عدم پایدار بودن آن ، وجود درد
شدید در بیمار که علیرغم دریافت مسکن بهبود نیافته است، کاهش سطح هوشیاری و علائم و نشانه های غیر طبیعی شناسایی شده در
بیمار بررسی کرده و بیمار بدحال و اورژانسی را شناسایی می کند
.
.2تایید صلاحیت ومهارت پرستاران در شناسایی بیماران بدحال و اورژانسی توسط سرپرستار و مدیر خدمات پرستاری در بدو شروع خدمت
در بخش مربوطه انجام می شود.
.3باتوجه به ارزیابی اولیه توسط پرستار وپزشک و احتمال وخامت حال بیمار در صورت تغییر حال عمومی اموزشهای لازم جهت اطلاع به
پرستار از طریق زنگ احضار پرستار داده شده و فواصل زمانی حضور بر بالین بیمار ه حداقل می رسد.
.4در صورت نیاز کد احیاء توسط پرستار اعلام شده و همکاری لازم با گروه احیاء انجام می شود
.
.5پرستار وضعیت اورژانسی بیمار را به اینترن یا به رزیدنت مربوطه یا پزشک معالج در صورت عدم حضور اینترن یا رزیدنت و یا وخامت
حال بیمار سریعاً اطلاع می دهد
.
.6فوراً وسایل احیاء و تجهیزات مورد نیاز از قبیل مونیتورینگ و غیره توسط پرستار مسئول بیماربر بالین بیمار آماده می شود.
.7در صورتیکه پزشک یا رزیدنت و یا پزشک با واسطه اینترن دستوراتی را به صورت تلفنی جهت بهبود بیمار تا قبل از رسیدن خویش ارائه
نماید بلافاصله دستورات مطابق دستورات و مراقبت های تلفنی توسط دو پرستار ثبت و اجراء می شود
.
.8در صورت امکان جهت ارائه مراقبت بهتر بیمار توسط پرستار مربوطه به اطاق ایزوله منتقل شده و در غیر اینصورت جهت ایجاد فضای
کافی در اطرف تخت بیمار وسایل اضافه و بیمار تخت مجاور به اطاق دیگری توسط بیماربر با نظارت پرستار منتقل می شوند.
.9بیمار توسط پزشک معالج ویزیت شده و دستورات توسط پرستار مربوطه انجام می شود
.
.13در صورت نیاز به مشاوره از سرویس تخصصی دیگر، دستورات داده شده توسط پزشک مشاور پس از تأیید پزشک معالج و ثبت در
پرونده انجام می شود
.
عنوان خط مشی: شناسایی بموقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخش های بستری
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.03:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/02 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
15
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.11در صورت نیاز بیمار جهت انتقال به ICUطبق دستور پزشک به متخصصین مقیم بیهوشی توسط اینترن یا رزیدنت یا پرستار مربوطه
اطلاع داده شده در صورت تأیید توسط متخصص بیهوشی و گذاشتن دستور کتبی انتقال در پرونده و در صورت وجود تخت خالی در
ICUبا هماهنگی با مسئول شیفت ICUبیمار توسط بیماربر پس از تعویض لباس همراه با پرستار مربوطه با برانکارد مجهز به اکسیژن،
مونیتورینگ، کیف احیاء و در صورت نیاز ونتیلاتور سیار منتقل می شود
.
.12در صورتیکه با توجه به اورژانسی بودن انتقال بیمار و حفظ حیات وی فرصتی جهت تکمیل پرونده و ثبت در سیستم HISتا زمان انتقال
وجود نداشته باشد، اقدامات لازم و تحویل پرونده توسط پرستار مربوطه پس از انتقال وی انجام گیرد
.
.13در صورت عدم وجود تخت خالی در ICUو یا عدم انتقال، پرسنل و تجهیزات لازم در صورت نیاز مانند ونتیلاتور با هماهنگی
باسوپروایزر جهت بیمار بدحال آماده شده و مراقبت های مستمر از قبیل چک علائم حیاتی و سطح هوشیاری تا زمان
Stableشدن بیمار
انجام می شود
.14به پرستار شیفت بعد جهت پیگیری انتقال بیمار اطلاع داده می شود.
.15اثربخشی این خط مشی و روش اجرایی هر شش ماه با چک لیست مربوطه انجام می شود.
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز
.1پرسنل تایید صلاحیت
.2زنگ احضار،دستگاه مانیتورینک وپالس اکسیمتری
منابع / مستندات مرتبط:
.16تجارب بیمارستان
.17کتاب مرجع استاندارد پرستاری تدوین سازمان نظام پرستاری
عنوان خط مشی: شناسایی بموقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخش های بستری
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش های بالینی
AH.PP.AEC.03:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/01/10 تاریخ بازنگری: 58/10/02 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
16
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
:Per Os (PO) .1شروع تغذیه بیمار از راه دهان
:استراحت نسبی بیمارRelative Bed Rest(RBR) .2
هدف:
.1اطمینان از آمادگی بیمار قبل از آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی
.2مراقبت و حفظ ایمنی بیمار پس از آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی
روش اجرایی:
.1منشی بخش آنژیوگرافی با هماهنگی واحد پذیرش پرونده بیمار را تشکیل می دهد .
.2پرستار مسئول بیمار ، بیمار و مستندات پرونده را کنترل و چک لیست آمادگی قبل از آنژیوگرافی را تکمیل می نماید.
.3پزشک اطلاعات لازم در زمینه آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی را جهت اخذ رضایت آگاهانه بیمار به بیمار می دهد.
.4پرستار مسئول بیمار ، بیمار را از نظر جسمی و روحی جهت انجام آنژیوگرافی آماده می نماید.
.5برقراری یک خط وریدی از دست چپ توسط پرستار مسئول بیمار انجام می شود.
.6پرستار مسئول بیمار ، بیمار را تا زمان ورود به کت لب تحت نظر قرار داده و مانیتورینگ قلبی بیمار را انجام می دهد.
.7پزشک تا پایان آنژیوگرافی در بخش حضور د اشته و بعداز پایداری وضعیت بیمار دستر انتقال بیمار را صادر می کند
.8پس از انزیوگرافی بیمار توسط پزشک در بخش ویزیت می شود.
.9محل خروج شیت شریانی از نظر خونریزی و هماتوم توسط پرستار کنترل می شود.
.13پالس های دیستال هر 15دقیقه به مدت یک ساعت و سپس هر 33دقیقه به مدت 2ساعت توسط پرستار چک می شود.
.11علائم حیاتی هر 15دقیقه به مدت یک ساعت و سپس هر 33دقیقه به مدت 2ساعت توسط پرستار چک می شود.
عنوان دستورالعمل: اطمینان از آمادگی های قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی
دامنه دستورالعمل : بخش آنژیوگرافی
کد دستورالعمل :AH.In.AEC.01
تاریخ تدوین: 59/01/01 تاریخ بازنگری: 58/10/01 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
17
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.1پرستار مانیتورینگ قلبی بیمار به صورت مداوم انجام می دهد.
.2پرستار بیمار را طبق دستور پزشک
POمی نماید.
.3پرستار بیمار راطبق دستور پزشک
RBRمی نماید.
.4آموزش های لازم جهت ترخیص توسط پرستار به بیمار داده می شود.
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1پرسنل آموزش دیده
.2دستگاه مانیتورینگ
.3کیسه شن
منابع / مستندات مرتبط:
.1تجارب بیمارستان
.2کتاب مرجع استاندارد پرستاری تدوین سازمان نظام پرستاری
عنوان دستورالعمل: اطمینان از آمادگی های قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی
دامنه دستورالعمل : بخش آنژیوگرافی
کد دستورالعمل :AH.In.AEC.01
تاریخ تدوین: 59/01/01 تاریخ بازنگری: 58/10/01 شماره بازنگری:10


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
ردیف عناوین تهیه کنندگان تأیید کننده تصویب کننده
1 مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم در بیماران حاد آقای دکتر درکی معاون درمان،خانم اسماعیلی نسب معاون خدمات پرستاری،خانم محمداکبری
سرپرستار ،
ICUخانم رفیعی سرپرستار ، ICUخانم شهپری سرپرستار ICUقلب
واحد اعتباربخشی و
بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
2 نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های
ویژه
آقای دکتر درکی معاون درمان،خانم اسماعیلی نسب معاون خدمات پرستاری، خانم محمداکبری
سرپرستار ،
ICUخانم رفیعی سرپرستار ، ICUخانم شهپری سرپرستار ICUقلب، آقای نوروزی
سرپرستار
NICU
واحد اعتباربخشی و
بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
3 شناسایی بموقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی
در بخش های بستری
آقای دکتر درکی معاون درمان،خانم اسماعیلی نسب معاون خدمات پرستاری، آقای اسدی
پرستار اورژانس
واحد اعتباربخشی و
بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
4 اطمینان از آمادگی های قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس
از آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی
آقای دکتر درکی معاون درمان،خانم اسماعیلی نسب معاون خدمات پرستاری، خانم اسماعیلی
سرپرستار آنژیوگرافی
واحد اعتباربخشی و
بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از سایت کتابخانه بیمارستان رضایت دارید؟

بله
خیر

 

 

 بازدید این صفحه : 686
 بازدید امروز : 230
 کل بازدید : 467658
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/6059

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss