صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

اجرای موسیقی زنده
ملاقات مردمي با رياست بيمارستان

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > روشهای اجرایی و دستورالعملها > مدیریت منابع انسانی و سلامت حرفه ای 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
مدیریت منابع انسانی و سلامت حرفه ای

ردیف عنوان دستورالعمل شماره صفحه
1 انتقال دانش و تجربه راهبر( استاد) و رهجو( شاگرد) در مشاغل حساس 1-2
2 انتخاب ، انتصاب، ارتقاء و کنترل جایگاه مدیریتی در بیمارستان 3-4


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
.1استاد: فردی که تجربه، توان و مهارت وی مورد تأیید رئیس بیمارستان و مدیریت بوده و صلاحیت عمومی وی به تأیید تیم مدیریت
اجرایی رسیده و در بیمارستان شاغل می باشد.
.2شاگرد: فردی که برای کسب مهارت های لازم در یک شغل با رضایت و اختیار کامل خود با نظارت ریاست یا مدیریت بیمارستان و
مطابق مقررات آموزشی و قوانین مربوطه مشغول آموزش می شود.
هدف:
رویکرد ایجاد بسترهای لازم برای اشغال مولد و پایدار و همچنین استمرار و تثبیت مشاغل موجودو مورد نیاز بیمارستان بویژه در مشاغل حساس با
استفاده از ظرفیت های موجود در راستای اعتباربخشی واحد منابع انسانی
روش اجرائي:
.1شناسایی مشاغل حساس توسط مسئول مدیریت منابع انسانی و معرفی این مشاغل به تیم مدیریت اجرایی بیمارستان انجام می گردد.
.2مشاغل توسط تیم مدیریت اجرایی بررسی و به کلیه واحدها اعلام می گردد.
.3شناسایی افراد دارای قابلیت تصدی مشاغل حساس توسط مسئول واحد مربوطه انجام شده و به تیم مدیریت اجرایی بیمارستان معرفی می
گردند.
.4افراد دارای شرایط بعد از بررسی توسط تیم مدیریت اجرایی به واحد منابع انسانی معرفی می گردند.
.5پس از تأیید تیم مدیریت اجرایی و معرفی افراد ، رهجو جهت آموزش طبق قوانین و ضوابط مربوط به راهبر تعریف می گردد.
.6بعد از مدت زمان مشخص شده راهبر از رهجو آزمون کتبی و عملی گرفته و نتیجه آزمون را به تیم مدیریت اجرایی اعلام می نماید.
.7تیم مدیریت اجرایی ، نتیجه آزمون رامشاهده و بعد از تأیید، نتیجه را به اداره منابع انسانی اعلام می نماید تا در خصوص خروج مسئول
مربوطه از سازمان در آینده نسبت به ابلاغ جانشینی نیروی تأیید صلاحیت شده اقدام نماید.
عنوان دستورالعمل: انتقال دانش و تجربه راهبر( استاد) و رهجو( شاگرد) در مشاغل حساس
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها و واحد ها
کد دستورالعمل :AH.In.HRM.01
تاریخ تدوین: 89/60/21 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:66


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
2
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1پرسنل خبره
.2امکانات و تجهیزات آموزشی
منابع / مستندات مرتبط:
تجارب بیمارستان
عنوان دستورالعمل: انتقال دانش و تجربه راهبر( استاد) و رهجو( شاگرد) در مشاغل حساس
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها و واحد ها
کد دستورالعمل :AH.In.HRM.01
تاریخ تدوین: 89/60/21 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:66


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
3
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
.1ارتقاء: تخصیص سازمانی یا سطح شغلی بالاتر به کارمند بر اساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل و ارزشیابی مشاغل
.2کنترل: ناظر بر وضعیت کارمندی که طبق حکم مقامات صلاحیت دار نیست به حذف یا کاهش مسئولیت های وی اقدام شود
.3انتصاب: به کار گماردن کارمند در پست سازمانی بر اساس شرابط احراز، لیاقت، شایستگی و ضوابط پیشنهادی معاونت توسعه مدیریت و
منابعع وزارت متبوع مصوب هیأت امناء
هدف:
انتخاب کارمندان توانمند و ایجاد زمینه جهت ارتقاء و انتصاب آن در پستهای مدیریتی جهت رفع نیازهای سازمان
روش اجرائي:
.1مسئول مربوطه با هماهنگی واحد منابع انسانی کارمندان مورد نظر را انتخاب می نماید.
.2کارمند فرم های انتصاب را تکمیل می نماید و آموزش های گذرانده شده را ضمیمه و به واحد منابع انسانی ارسال می نماید.
.3فرم های انتصاب به تیم مدیریت اجرایی ارسال می گردد و تیم مدیریت اجرایی در این خصوص اعلام نظر می نماید.
.4نتیجه تیم مدیریت اجرایی جمع آوری وطبق نامه ای به ستاد مرکزی اعلام می گردد.
.5ستاد مرکزی بعد از دریافت گزارش بیمارستان در خصوص انتصاب با حراست مکاتبه می نماید.
.6بعد از جوابیه حراست مدیر نوسازی دانشگاه پیشنهادات و فرم های مربوطه را به کمیته طبقه بندی مشاغل دانشگاه جهت بررسی شرایط
ارسال می نماید.
.7کمیته طبقه بندی مشاغل دانشگاه موضوع را بررسی و بعد از تأیید اعضای کمیته، صورتجلسه مربوطه را جهت اقدام به واحد منابع انسانی
بیمارستان ارسال می نماید.
.8واحد منابع انسانی نسبت به صدور حکم و انتصاب کارمند اقدام می نماید.
عنوان دستورالعمل: انتخاب ، انتصاب، ارتقاء و کنترل جایگاه مدیریتی در بیمارستان
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها و واحد ها
کد دستورالعمل :AH.In.HRM.02
تاریخ تدوین: 89/60/21 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:66


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
4
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1پرسنل آموزش دیده
.2فرم های ارتقاء یا انتصاب
.3کارنامه آموزشی کارمند واحد منابع انسانی
منابع / مستندات مرتبط:
آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و
درمانی
عنوان دستورالعمل: انتخاب ، انتصاب، ارتقاء و کنترل جایگاه مدیریتی در بیمارستان
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها و واحد ها
کد دستورالعمل :AH.In.HRM.02
تاریخ تدوین: 89/60/21 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:66


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
ردیف عناوین تهیه کنندگان تأیید کننده تصویب کننده
1 انتقال دانش و تجربه راهبر( استاد) و رهجو( شاگرد) در مشاغل حساس دکتر آدیش معاون پشتیبانی ، آقای خواجویی مسئول واحد
منابع انسانی
واحد اعتباربخشی و
بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
2 انتخاب ، انتصاب، ارتقاء و کنترل جایگاه مدیریتی در بیمارستان دکتر آدیش معاون پشتیبانی ، آقای خواجویی مسئول واحد
منابع انسانی
واحد اعتباربخشی و
بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از سایت کتابخانه بیمارستان رضایت دارید؟

بله
خیر

 

 

 بازدید این صفحه : 525
 بازدید امروز : 163
 کل بازدید : 467591
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/8121

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss