صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

اجرای موسیقی زنده
ملاقات مردمي با رياست بيمارستان

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > روشهای اجرایی و دستورالعملها > مدیریت خدمات پرستاری > مدیریت خطر حوادث وبلایا 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
مدیریت خطر حوادث و بلایا

ردیف عنوان دستورالعمل شماره صفحه
1 انبارش ایمن 1-3
2 فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث 4-11
3 تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه 12-11
ردیف عنوان روش اجرایی شماره صفحه
1 گزارش حوادث بیمارستان و اطلاع رسانی آن به تمامی کارکنان 11-11
ردیف عنوان خط مشی و روش شماره صفحه
1 تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی بیمارستان در شرایط بحران 11-22


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
انبارش ایمن: منظور از انبارش ایمن ذخیره سازی ، نگهداری و نظارت بر صحیح بودن فرایند انبار کردن موارد قابل انبارش اعم از مواد سوختی،
شیمیایی، دارویی و... می باشد به طوری که مانع بروز هرگونه خطر و حادثه ی فیزیکی، مالی، جانی و زیست محیطی شود.
هدف:
.1پیش بینی و پیشگیری از وقوع خطرات احتمالی مربوط به انواع موارد قابل انبارش
.2جلوگیری از آسیب و خسارت های مالی، جانی و زیست محیطی
روش اجرایی:
.1توسط مسئول فنی انبار و پرسنل تأسیسات سقف و دیوارهای انبار درصورت تعمیرات از لحاظ غیرقابل اشتعال بودن بررسی می شوند.
.2مسئول فنی انبار از ایجاد هرگونه محل استراحت و آبدارخانه در هر زمانی در محل انبار جلوگیری می نماید.
.3انباردار ضایعات و زباله های تولیدی انبار را در اسرع وقت از محل انبار خارج می نماید.
.4پرسنل تأسیسات و مسئول فنی انبار هر شش ماه یکبار و همچنین درصورت نیاز درزهای پنجره ها و درب ها را پایش کرده و درصورت
مشاهده ی جریان ورودی و خروجی هوا یا محلی برای نفوذ حشرات موذی اقدام به اصلاح می نمایند.
.5انباردار هر سال یک نوبت پرده پنجره های انبارها را جهت شست و شو به لندری ارسال می نماید.
.6انبار دارو و مسئول فنی انبار بصورت روزانه محصولات انبار شده را از نظر دور بودن از تابش مستقیم نور خورشید بررسی می نمایند.
.7روشنایی طبیعی انبار به گونه ای باشد که مواد شیمیایی و سموم در معرض نور خورشید قرار نگیرند که این امر بصورت روزانه توسط
انباردار و مسئول فنی انبار انجام می .شود.
عنوان دستورالعمل:انبارش ایمن
دامنه دستورالعمل: کلیه انبارهای بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.01
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:30


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
2
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.8تابلو های ممنوعیت مصرف دخانیات و ورود افراد متفرقه ممنوع، توسط انباردار در ورودی انبار نصب شده اند و درصورت بروز مشکل
توسط ایشان جایگزین می شوند.
.9پرسنل انبار آموزش های لازم در مورد نحوه ی کارکرد و استفاده ی صحیح از کپسول های آتش نشانی را توسط واحد بهداشت حرفه
ای و دبیر کمیته ی مدیریت حوادث و بلایا دریافت کرده اند.
.11میزان روشنایی انبار توسط انباردار بصورت روزانه پایش می شود و در صورت مشاهده ی هرگونه مشکل مراتب به واحد تاسیسات
گزارش می شوند.
.11بررسی و کالیبراسیون و کنترل تجهیزات انبار هر شش ماه یکبار توسط افراد آموزش دیده ی مربوطه و با نظارت مسئول فنی انبار انجام
می شود.
.12توسط مسئول فنی انبار و انباردار و با نظارت واحد بهداشت محیط و حرفه ای و دبیر کمیته ی مدیریت خطر حوادث و بلایا انبار هر ماه
یکبار از نظر نفوذ حشرات موذی بررسی می شود.
.13ارتفاع قفسه بندی در انبارهایی که از قفسه استفاده می کنند حداکثر 2/5متر باشد، این کار جهت جلوگیری از آسیب فیزیکی و تحت
نظارت مسئول فنی انبار، انبار دار و پرسنل تأسیسات و دبیر کمیته ی مدیریت خطر حوادث و بلایا انجام می شود.
.14چیدمان توسط انباردار باید طوری باشد که لیبل و برچسب آن ها مشخص باشد و تاریخ تولید، انقضاءو نام ماده ی انبار شده و قابل رؤیت
باشد در غیر اینصورت برچسب توسط انباردار درج می شود.
.15کالاهای قابل اشتعال حتی الامکان توسط مسئول فنی انبار، انبارش می شود.
.16به دلیل جلوگیری از آلودگی( )
DIRTانبار بصورت روزانه و مستمر توسط خدمات انبار تمیز و ضدعفونی می شود.
.17کپسول آتش نشانی هر سال یک نوبت کنترل شده و از لحاظ فشار مناسب توسط مسئول بهداشت حرفه ای کنترل می شود.
عنوان دستورالعمل:انبارش ایمن
دامنه دستورالعمل: کلیه انبارهای بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.01
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:30


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
3
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.18توسط انباردار کالاهای خوراکی و آشامیدنی از سایر کالاهای انبار شده به صورت جداگانه و روزانه انبارش می شود.
.19قفسه بندی های انبار تحت نظارت مسئول فنی و توسط پرسنل تأسیسات به صورت مستحکم نصب شده اند و کنترل می شوند.
.21تحت نظارت انباردار و مسئول فنی انبار فاصله ی ایمن کالاهای انبار شده با وسایل برقی رعایت می شود.
.21انباردار اجسام سبک را در طبقه های بالا و اجسام سنگین تر را در طبقات پایین چیدمان می نماید.
.22توسط مسئول فنی انبار درهر انبار یک جعبه ی کمک های اولیه تهیه شده است.
.32چک لیست در هر انبار بر اساس موارد انبارش شده توسط مسئول فنی انبار و با نظارت تیم ارزیاب ایمنی بیمارستان تهیه شده و بصورت
ماهانه چک و ارزیابی می شود.
منابع و امکانات مورد نیاز:
.1قفسه بندی مستحکم
.2پرسنل آموزش دیده
.3کپسول اطفاء حریق
مستندات:
.1راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
.2کتاب ارزیابی بیمارستان در حوادث و بلایا( کتاب سبز)
عنوان دستورالعمل:انبارش ایمن
دامنه دستورالعمل: کلیه انبارهای بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.01
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:30


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
4
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
.1انواع وضعیت های آماده باش:
وضعیت زرد: در این شرایط سازمان های مسئول پس از دریافت پیام( آماده باش زرد) تجهیزات خود را بررسی کرده و کمبود
های احتمالی را برطرف می نمایند، همچنین نیروهای کشیک خود را به صورت در دسترس ( آنکال) آماده می سازند تا
درصورت تغییر وضعیت بتوانند کارکنان خود را به سرعت فراخوانده و در پست های کشیک و امداد مستقر نمایند. در این
وضعیت به کلیه ی بخش ها واحد اطلاع رسانی می گردد.
وضعیت نارنجی: در این شرایط سازمان های مسئول پس از دریافت پیام( آماده باش نارنجی) با توجه به ساختار سازمانی و
شرح وظایف تعدادی از نیروهای خود را ( 51-31درصد) فراخوانده و تجهیزات خود را برای استفاده آماده می نمایند.
همچنین سایر نیروهای خود را در دسترس ( آنکال) قرار می دهند تا درصورت وقوع حادثه به سرعت وارد عمل شده و برای
پاسخگویی از کلیه ی پرسنل (درمانی و غیر درمانی) و تجهیزات خود استفاده می نمایند.
وضعیت قرمز: در این شرایط سازمان های مسئول پس از دریافت پیام ( وضعیت قرمز) تجهیزات خود را در وضعیت آماده برای
عملیات قرار داده و تمامی کارکنان و نیروهای مرتبط با بحران را جهت حضور در تیم ها و واحدهای اجرایی فراخوانی و به
شهرستانها و استان های معین نیز اعلام وضعیت نارنجی می نمایند( شهرستان معین شهرستان انار می باشد) .و سازمان های
مسئول پس از دریافت پیام وضعیت سفید به حالت عادی خود بازگشته و اطلاعات حادثه مورد بررسی و تعیین خسارات
صورت می گیرد.
(: سامانه مدیریت حوادث بیمارستانHICS) Hospital Incident Command System .2
(: مرکز فرماندهی بیمارستانHCC) Hospital Command Center .3
عنوان دستورالعمل:فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.02
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
5
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
.4مخاطرات داخل بیمارستان
مسمومیت یا مصدومیت گروهی از کارکنان بیمارستان به نحویکه فعالیت بیمارستان مختل شود.
شیوع بیماری عفونی در بیماران و کارکنان بیمارستان به نحوی که فعالیت بیمارستان مختل شود.
حمله به بیمارستان دردرگیری های مختلف.
وقوع مخاطرات طبیعی مانند: زلزله و سیل و...
وقوع مخاطرات غیر طبیعی مانند: آتش سوزی، تخریب، آلودگی های شیمیایی و...
مشاهده نوعی از بیماری که برای پیشگیری از شیوع نیاز به اقدام سریع نیروهای درمانی دارد.
نافرمانی دست جمعی بیماران یا کارکنان مانند: تحصن و تجمع بیشتر بیماران یا کارکنان
پخش هر گونه شایعه ای که وضعیت بیمارستان را از حالت عادی خارج سازد.
.5مخاطرات خارج بیمارستان:
حوادث ترافیکی با بیش از 12نفر مصدو یا 3نفر مصدوم بدحال یا 3نفر فوتی
مسمومیت غذایی بصورت گروهی یا مشاهده بیماری مشابه بیش از 15نفر
مشاهده علائمی از هر گونه همه گیری مانند: اپیدمی و آندمی( مثلاً وبا، سرخک، مننژیت، مننگوکوکی، طاعون، آنفلوآنزا،
مالاریا، تیفوس، تب راجعه شپشی، تیفوئید هپاتیت و...)
وقوع حوادث طبیعی مانند: زلزله، رانش زمین، سیل، طغیان رودخانه و...
مسمومیت با گازها بصورت گروهی
حوادث تروریستی
عنوان دستورالعمل:فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.02
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
6
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
.5مخاطرات خارج بیمارستان:
بمب گذاری و هر گونه انفجار مواد آتش زا و خطرناك
هر گونه نشست سیاسی، شورش، تحصن و تجمع های بیش از هزار نفر مانند وقایع ورزشی
هر گونه رویداد هوایی مانند سقوط هواپیمان و بالگرد
هر گونه اعلام هشدار یا آماده باش به بیمارستان از طرف سازمان های همکار یا پشتیبان
.6زمان اعلام وضعیت زرد:
حوادث غیر مترقبه( طوفان، زلزله و...) حوادث ترافیکی با تعداد محرومان بین از 15-21نفر
حادثه گاز گرفتگی با تعداد مصدوم نیازمند احیاء قبلی ریوی بین 5-11نفر
انفجار در یکی از بخش های بیمارستان با مصدوم سطح 1و 2تریاژ بین 3تا 5نفر
مسمومیت گوارشی یا تعداد بیمار بین از 11-21نفر
تجمع بیماران در اورژانس بین از 31-41نفر
حوادث سوختگی و بیماران سوختگی با درجه 2و 3بیش از %35درصد سوختگی بین از 5-11نفر بیماران حاد عفونی مسری(
آنفلوآنزا ، ابولا و...) با تعداد بین 3تا 5نفر
و.........
عنوان دستورالعمل:فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.02
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
7
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
.7زمان اعلام وضعیت نارنجی:
حوادث غیر مترقبه( طوفان- زلزله سیل و...) و حوادث ترافیکی یا تعداد مجروح بین 21تا 35نفر .
حادثه گاز گرفتگی با تعداد مصدوم نیازمند احیاء قلبی ریوی بین از 11تا 15نفر
انفجار در یکی از بخشهای بیمارستان با مصدوم سطح 1و 2تریاژ بین 6تا 15نفر
مسمومیت گوارش با تعداد بیمار بین از 21تا 35نفر
تجمع بیماران در بخش اورژانس بین 41تا 55نفر
حوادث سوختگی جمعی و بیماران سوختگی با درجه 2و 3و بیش از %35سوختگی بین از 15-11نفر
بیماران حاد عفونی مسری( آنفلوآنزا، ابولا و...) به تعداد بین 6تا 15نفر
و.........
.8زمان اعلام وضعیت قرمز:
حوادث غیر مترقبه( طوفان- زلزله سیل و...) و حوادث ترافیکی یا تعداد مجروح بیش از 35نفر .
حادثه گاز گرفتگی با تعداد مصدوم نیازمند احیاء قلبی ریوی بیش از 15نفر
انفجار در یکی از بخش های بیمارستان با مصدوم سطح 1و 2تریاژ بیش از 15نفر
مسمومیت گوارش با تعداد بیمار بیش از 35نفر
تجمع بیماران در بخش اورژانس بیش از 55نفر
حواد ث سوختگی جمعی و بیماران سوختگی با درجه 2و 3و بیش از %35سوختگی بیش از 15نفر
بیماران حاد عفونی مسری( آنفلوآنزا، ابولا و...) به تعداد بیش از 15نفر
عنوان دستورالعمل:فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.02
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
8
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
هدف:
حوادث و بلایا به هر شکل و یا بر هر علتی که وقوع پیدا کند می تواند سلامت و جان ایشان، اموال و دارائی ومحیط زندگی انسان را تخریب
نمایند. لذا سبک آمادگی و تدارك لوازم و تجهیزات جهت ارائه پاسخ مؤثر بمنظور کاهش تلفات جانی،مصدومیت ها و معلولیت ها و بار ناشی از
وقوع این حوادث از اهمیت بسزایی بر خوردار است، این امر از طریق برنامه ریزی مبتنی بر نتایج بررسی مداوم خطر وتوجه به ظرفیت های موجود
امکان پذیر است.
روش اجرایی:
.1توسط دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا آشناسازی اعضاء تیم( )HICSسامانه مدیریت حوادث بیمارستان، سوپروایزرها و افراد
کلیدی بیمارستان از طریق کلاس های آموزشی و ارسال فایل های آموزشی با وضعیت های آماده باش صورت می گیرد. ( وضعیت زرد
نارنجی- قرمز - سفید)
.2توسط دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا آموزش های لازم در خصوص مخاطرات کلیدی داخل و خارج بیمارستان جهت کلیه ی
پرسنل داده می شود.
.3بلافاصله بعد از اعلام هشدار( بحران داخلی و خارجی) سوپروایزر کشیک به فرمانده حادثه بیمارستان ( ریاست بیمارستان) یا جانشین
فرمانده حادثه اطلاع رسانی نموده و وضعیت هشدار و گزارش از حادثه به اطلاع ایشان رسانده می شود.
.4بر اساس گزارش حادثه و تعیین سطوح حادثه وضعیت حادثه توسط فرمانده حادثه یا جانشین ایشان اعلام می گردد.
.5در زمان اعلام وضعیت زرد توسط فرمانده حادثه سوپروایزر بیمارستان وضعیت موجود و حادثه پیش آمده را به سرپرستار یا مسئول
شیفت بخش اورژانس اعلام می نمایند.
.6سرپرستار یا مسئول شیفت بخش اورژانس امکانات و تجهیزات موجود در اورژانس شامل اتاق
CPRو بستری، تعداد تختهای خالی و
رامورد بررسی قرار می دهند.
.7درصورت اطلاع رسانی حوادث خارج بیمارستانی، صحت و سقم حادثه توسط سوپروایزر از مرکز
EOCاستعلام می گردد.
عنوان دستورالعمل:فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.02
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
9
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.8درصورت اطلاع رسانی حادثه درون بیمارستانی، صحت و سقم حادثه توسط سوپروایزر از مسئول شیفت یا سرپرستار بخش حادثه یا با
حضور در محل حادثه تایید می گردد.
.9مسئول مرکز تلفن پس از تایید سوپروایزری کد 55و وضعیت اعلام شده را اعلام می نمایند و با شماره گیری افراد ستاد فرمانده حادثه
طبق دستور سوپروایزر اطلاع رسانی صورت می گیرد.
.11در صورت قطعی تلفن داخلی سوپروایزر با تعیین افراد جهت خبر دهی به بخش ها اقدام می نمایند.
.11در صورت قطعی تلفن خارج بیمارستانی سوپروایزر یا اطلاع رسانی به واحد نقلیه جهت اطلاع رسانی و انتقال پزشکان و افراد ستاد
فرماندهی حادثه اقدام می نمایند.
.12سوپروایزر آمار هر بخش( به ویژه تعداد پرسنل و تعداد تختهای خالی) را در اسرع وقت استخراج کرده و به فرمانده حادثه گزارش
می دهد.
.13سوپروایزر آمار و لیست اسامی پزشکان آنکالی و مقیم را در اسرع وقت استخراج نموده و به فرمانده حادثه گزارش می دهد.
.14درصورت نیاز بخش اورژانس، به پرسنل پرستاری و پزشکی بیش از تعداد حاضر، سوپروایزر به پرستاران و پزشکان حاضر دربخش های
دیگر جهت کمک به بیماران و مصدومین در بخش اورژانس اطلاع رسانی می نماید.
.15در صورت کمبود تخت، سوپروایزر با هماهنگی پزشک معالج و ریاست بیمارستان بیماران را شناسایی کرده نسبت به ترخیص یا اسکان
بیماران در محل مناسب دیگر اقدام می نماید. ( مسئول مدیریت تخت در بخش اورژانس بر عهده پزشک متخصص طب اورژانس
کشیک می باشد)
.16واحد پذیرش و تریاژ مؤظف هستند پذیرش بیماران غیر اورژانس را تا پایان زمان اضطراری متوقف نمایند.
.17سوپروایزر کشیک مؤظف است با هماهنگی پزشک معالج و رئیس بیمارستان، عمل های جراحی غیر اورژانسی را لغو نمایند.
عنوان دستورالعمل:فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.02
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
11
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.18سوپروایزر تعدادی از نیروهای خدمات و بیماربر بخش های بستری بیمارستان و بر حسب ضرورت به بخش های اورژانسی بیمارستان
فراخوان می نمایند.
.19فرمانده حادثه بر اساس چارت خوشه ای بحران به دیگر افراد ستاد فرماندهی در خصوص وضعیت حادثه اطلاع رسانی می نمایند.
.21درصورت اعلام وضعیت زرد توسط فرمانده حادثه افراد چارت ستاد فرماندهی حادثه بصورت آماده باش قرار می گیرند و درصورت
تغییر وضعیت بر طبق دستورالعمل وضعیت اقدام می نمایند.
.21در صورت اعلام وضعیت نارنجی فرماندهی بر طبق چارت فرمانده حادثه افراد کلیدی و سرشاخه های ستاد فرماندهی شامل رئیس
فرمانده حادثه، ارشد حفاظت، ارشد روباط عمومی، رئیس بخش عملیات، رئیس بخش پشتیبانی و سرپرست برنامه ریزی و ریاست امور
مالی در محل استقرار ستاد فرمانده بیمارستان( دفتر ریاست بیمارستان) حضور می یابند و در صورت لزوم فراخوان زیر مجموعه هر یک
از بخش ها با نظر رئیس های بخش صورت خواهد گرفت.
.22درصورت اعلام وضعیت نارنجی سوپروایزر بیمارستان در صورت نیاز %31-51از افراد بحران بخش ها با تیم واکنش سریع بیمارستان
جهت انجام خدمات امداد رسانی را فراخوان می نمایند.
.23بر اساس نیاز و تصمیم گیری ستاد فرمانده حادثه از رزیدنت ها ، اینترن ها و دانشجویان در امر کمک رسانی و امداد رسانی تحت نظارت
سوپروایزر بخش های حادثه دیده استفاده می گردد.
.24درصورت اعلام وضعیت قرمز افراد ستاد فرمانده حادثه فراخوان داده شده و در محل استقرار ستاد فرمانده حادثه حضور می یابند و شرح
وظایف و کاور مخصوص خود را دریاقت می نمایند.
.25در وضعیت قرمز فراخوان نیروهای بحران و آنکال و تیم واکنش سریع بیمارستان توسط سوپروایزر صورت می گیرد و افراد حاضر یافته
ساعت حضور خود را ثبت می نمایند.
عنوان دستورالعمل:فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.02
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
11
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.26مسئول واحد برنامه ریزی ستاد فرماندهی بر اساس شرح وظایف اقدام به برنامه ریزی زمانی جهت حضور پرسنل و افراد و اعضاء تیم
بحران بیمارستان می نمایند.
.27پس از وضعیت سفید توسط فرمانده حادثه همه شرایط به حالت عادی بازگشته و ارزیابی حادثه و میزان خسارت در ستاد فرمانده حادثه
مورد بررسی قرار می گیرد و وضعیت پذیرش و ترخیص بیماران به حالت عادی باز می گردد.
امكانات و تجهيزات مورد نياز:
.1پرسنل آموزش دیده
.2چارت خوشه ای بحران
.3چارت ستاد فرمانده حادثه
.4برنامه بحران پرسنل
منابع/مستندات مرتبط:
کتاب آمادگی بیمارستانی و برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و تجارب بیمارستان
عنوان دستورالعمل:فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.02
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
12
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
.1سطح تخلیه و انواع آن ، سطح تخلیه بر حسب وسعت و ماهیت حادثه می تواند کلی و جزئی ( عمودی- افقی) وپناه گرفتن در محل می
باشد.
پناه گرفتن در محل: در این سطح برای کاهش تهدیدات و عوارض مخاطره بعد از اعلام وضعیت، تمام فعالیت های روزمره
متوقف می شود و بیماران و کارکنان در همان مکان می مانند تا زمانی که دستورات بعدی را دریافت نمایند.
تخلیه افقی: به انتقال افراد در معرض، به سمتی دورتر از منطقه تهدید در همان طبقه گفته می شود.
تخلیه عمودی: به تخلیه کامل یک طبقه بیمارستان به طبقات پایین تر اشاره دارد، در این حالت ممکن است بیماران و کارکنان
بصورت عمودی به فضای باز بیمارستان منتقل شوند.
تخلیه کامل: تخلیه تمامی تجهیزات و نیروی انسانی به محیط های امن و یا مراکز دیگر گفته می شود.
.2تیم واکنش سریع :
)Disaster medical assistant team ( DAMTتیمی متشکل از گروه متفاوتی از پرسنل پزشکی و غیر
پزشکی که در زمان وقوع حادثه جهت امداد رسانی فراخوان گردیده و مسئولیت تریاژ وامداد رسانی بیماران را بر عهده دارند.
.3موقعیت های خطر آفرین که فرآیند تخلیه را حتمی می کند شامل:
آتش سوزی و دود
فقدان خدمات اصلی و رفاهی
آسیب به زیر ساخت ها
قرار گرفتن در معرض مواد خطرناك
عملیات تروریستی یا خشونت، عیادت کنندگان مسلح
تهدید به بمب گذاری
مخاطرات خارج بیمارستان مانند: زلزله، سیل، طوفان و...
عنوان دستورالعمل:تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.03
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
13
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
هدف:
تخلیه سریع و ایمن در زمان وقوع حادثه
روش اجرایی:
.1اندیکاسیون انجام تخلیه بر اساس موقعیت های خطر آفرین و مخاطرات قریب الوقوع و بالقوه( مخاطرات داخلی و خارجی) که امنیت و
سلامت بیماران و کارکنان را تهدید کند می باشد.
- .2نقشه و راه های تخلیه هر بخش و واحد توسط مسئول فنی ساختمان تهیه گردیده و در اختیار هر بخش و واحد قرار داده می شود.
.3فرمانده حادثه با جانشین ایشان تصمیم گیرنده نهایی در خصوص تخلیه بیمارستان می باشد.
.4سوپروایزر بیمارستان مسئولیت هماهنگی جهت تخلیه در زمان وقوع حادثه را عهده دار می باشد.
.5فرماده حادثه( ریاست بیمارستان یا جانشین ایشان می باشد) در شرایط اضطراری تعیین کننده سطح تخلیه با در نظر گرفتن محدودیت
های منابع و زمان و اولویت انتقال بیماران می باشد.
.6مسئولیت تعیین سطح بیماران در بخش های حادثه بر عهده سرپرستار بخشهای درمانی و مسئول شیفت بخش ها می باشد.
.7انتظامات بیمارستان برقراری نظم و امنیت در مسیرهای تخلیه در شرایط اضطراری را عهده دار می باشد.
.8اولویت بندی انتقال بیماران برای تخلیه توسط سوپروایزر بخش های حادثه دیده، سرپرستار یا مسئول شیفت بر اساس شرایط و وخامت
حادثه و همچنین امکانات و منابع لازم جهت تخلیه و سطوح حادثه( بر اساس شرایط اضطراری مختلف) مانند: -1بیمارانی در معرض
خطر فوری -2بیمارانی که توانایی حرکت دارند -3بخش های مراقبت عمومی که نیاز به کمک رسانی در انتقال دارند و بیماران بخش
های مراقبت های ویژه صورت می گیرد
.
.9در امر تخلیه اولویت بندی ابتدا برای بیماران و پرسنل و همراهیان در نظر گرفته شده و سپس تجهیزات ، اسناد و مدارك صورت می
گیرد.
عنوان دستورالعمل:تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.03
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
14
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.11نحوه فعال سازی برنامه پاسخ در زمان حادثه طبق دستورالعمل فعال سازی برنامه پاسخ در زمان حوادث با کد AH.In.RAMD.05
صورت می گیرد.
.11تریاژ بیماران در شرایط حادثه بر اساس وخامت حادثه صورت می گیرد که در آن بیشترین شمار نجات یافتگان مد نظر قرار خواهد
گرفت و طبق انجام تریاژ بیماران به سطوح مختلف تقسیم بندی می گردند و بیماران با دستبندهای رنگی مشکی، قهوه ای، قرمز ، نارنجی
و سبز تقسیم بندی می گردند.
.12بیماران و افراد مصدوم در حوادث درون بیمارستانی ابتدا به محیط های امن در اولویت به اورژانس درصورت امنیت محیط اورژانس یا
محیط های امن خارج بیمارستانی منتقل و پس از انجام مراحل تریاژ افراد، اقدام به انجام درمان و خدمات درمانی می گردد.
.13زمان تخلیه بیماران بر اساس وضعیت تهدید و زمان مورد نیاز برای انتقال بیماران توسط فرمانده حادثه مشخص گردد.
.14چارچوب زمان تخلیه طبق جدول ذیل می باشد:
نوع تخلیه محدودیت زمانی
فوری/ ضروری زمان برای آماده سازی محدود می باشد
تخلیه فوری صورت می گیرد
سریع/ فوری زمان برای آماده سازی 1تا 2ساعت می باشد
تخلیه همه بیماران طی 4تا 6ساعت صورت می گیرد
تدریجی/ برنامه ریزی شده زمان برای آماده سازی زمان کافی می باشد
تخلیه مرحله ای چندین ساعت یا چندین روز می باشد
آماده باش نباید بیمار را جابجا کنید اما برای تخلیه آماده شوید

عنوان دستورالعمل:تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.03
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
15
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.15ترخیص بیماران بر اساس نوع تخلیه با نظر پزشک معالج بیمار درصورت عدم دسترسی توسط پزشک انکال صورت می گیرد.
.16در امر ترخیص بیماران واحد ترخیص بر حسب شرایط بحرانی روند ترخیص را تسریع نموده و اقدام به ترخیص بیماران در اسرع وقت
می نماید.
.17شناسایی پرسنل و بیماران تخلیه شده و آمار افراد توسط مسئول بخش ها یا مسئول شیفت های هر بخش صورت می گیرد تا از تخلیه
کامل بخش اطمینان حاصل نمایند.
.18جهت هماهنگی با دیگر مراکز و سازمان های همه سو جهت تخلیه و انتقال و همچنین کمک رسانی از طرف آن سازمان ها توسط
مسئول هماهنگی ستاد فرمانده حادثه صورت می گیرد.
.19جهت اعزام بیماران به دیگر مراکز درمانی هماهنگی لازم توسط سوپروایزری صورت می گیرد.
.21محل خروجی های اضطراری توسط تابلوهای خروجی شب نما و تصویری با نظارت دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا مشخص
می گردد.
.21مسیرهای خروج اضطراری همواره باید باز بوده و محل نگهداری کلیدها کاملاً مشخص و پرسنل هر واحد و بخش از محل نگهداری آن
اطلاع داشته باشند.
.22پرسنلی که در تخلیه نقش دارند مجاز به تبادل اطلاعات با افراد متفرقه نمی باشند و اطلاعات مورد نیاز توسط روابط عمومی بیمارستان با
کسب اجازه از فرمانده حادثه صورت می گیرد.
.23برای تخلیه بیماران وسایل و تجهیزات مورد نیاز با هماهنگی مسئول شیفت ها از بخش های پشتیبان تامین می گردد.
.24آماده سازی سالن استقرار بیماران در زمان بحران و پارکینگ های بیمارستان جهت انتقال بیماران بر عهده مدیر امور عمومی بیمارستان و
مدیر خدمات پشتیبانی بیمارستان می باشد.
عنوان دستورالعمل:تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.03
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
16
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.25جهت تامین مایحتاج مورد نیاز بیماران که تخلیه شده اند و پرسنلی که در این امر خدمت رسانی می نمایند (آب، غذا، و...) طبق قرارداد و
تفاهم نامه ها با دیگر مراکز و سازمان ها صورت می گیرد.
امكانات و تجهيزات مورد نياز:
پرسنل آموزش دیده
سالن استقرار بیماران در زمان بحران
منابع/مستندات مرتبط:
کتاب آمادگی بیمارستانی و برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و تجارب بیمارستان
عنوان دستورالعمل:تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه
دامنه دستورالعمل: کلیه واحدها وبخش های بیمارستان
کد دستورالعمل:AH.In.RAMD.03
تاریخ تدوین: 59/03/03 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
17
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
.1عوامل خطرآفرین:
حوادث بامنشاء داخل بیمارستان: آتش سوزی، قطع آب و برق، قطع سیستم ارتباطی، نشت مواد رادیواکتیو، قطع گازهای طبی
حوادث بامنشاء خارج بیمارستان:زلزله، سیل، طوفان، تصادفات
.2کدام حوادث باید گزارش دهی شوند؟ کلیه اتفاقاتی که ناخواسته در محیط کار روی میدهند چه باعث صدمات جانی، مالی شده و چه
خسارات جانی و مالی را در پی نداشته باشند.
هدف:
.1اطلاع رسانی به کمیته ی مدیریت خطر و فرماندهی حادثه
.2پیشگیری از تکرار حادثه و بروز حادثه در موقعیت های خطرناك
.3اطلاع رسانی به کلیه ی پرسنل جهت آمادگی و پاسخ مناسب به مخاطره
روش اجرایی:
.1شیوه ی گزارش دهی در جلسات ماهیانه ی بخش ها توسط مسئول بهداشت حرفه ای و دبیر کمیته ی مدیریت خطر ، حوادث و بلایا و
یا کارشناس هماهنگی ایمنی بیمار به تمامی پرسنل آموزش داده میشود
.2پس از مشاهده ی حادثه با موقعیت خطرافرین و شبه حادثه توسط پرسنل موارد طبق فرم گزارش حادثه تکمیل و به دبیر کمیته حوادث و
بلایا یا مسئول بهداشت حرفه ای تحویل داده میشود
.3پس از بررسی و تجزیه و تحلیل حادثه و اقدام سریع در صورت حیاتی بودن مسأله مستندات و موارد توسط واحد مربوطه به دبیر کمیته
حوادث و بلایا منتقل میگردد.
.4فرم گزارش حادثه بصورت کاغذی و در دسترس می باشد، فایل الکترونیک آن در سسیستم
HISوجود دارد.
عنوان روش اجرایی: گزارش حوادث بیمارستان و اطلاع رسانی آن به تمامی کارکنان
دامنه روش اجرایی: کلیه پرسنل بیمارستان
کد روش اجرایی:AH.DP.RMAD.01
تاریخ تدوین: 59/30/01 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:33


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
18
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.5در صورت گزارش شفاهی حادثه فرم گزارش حادثه توسط مسئول بهداشت حرفه ای، دبیر کمیته ی حوادث و بلایا و کارشناس
هماهنگی ایمنی بیمار بر اساس موارد گزارش شده و پر میگردد
.6پس از وصول گزارشات توسط دبیر کمیته حوادث و بلایا از مسئولین واحدهای درگیر در این حادثه دعوت گردیده و پس از تحلیل
ریشه ای حادثه در همان کمیته تصمیم گیری شده و مصوبات به مسئول کمیته مربوطه ارجاع میگردد
.7فرم گزارش دهی و فرم تصمیم گیری و فرم تحلیل ریشه ای حادثه در کمیته ی حوادث و بلایا و کمیته های مربوط بایگانی میگردد
.8پس از تأیید وقوع حادثه و فعال سازی سامانه ی فرماندهی حادثه توسط رئیس بیمارستان ( فرمانده عملیات یا جانشین آن) توسط مرکز
اطلاعات بیمارستان اطلاع رسانی به اعضاء و جانشین ها و طبق چارت خوشه ای انجام میشود
.9کد 55بعنوان کد بحران توسط سوپروایزری اعلام میگردد
.11افراد عضو ستاد فرماندهی حادثه پس از اعلام وضعیت بحرانی( قرمز/ زرد)در محل ستاد فرماندهی، اتاق ریاست بیمارستان و یا سالن
کنفرانس بیمارستان حضور یافته و طبق شرح وظایف، در ماموریت های محوله انجام وظیفه می نمایند
.11در هر بخش توسط مسئول شیفت و سوپروایزری جهت اعلام مخاطره به افرادیکه در برنامه بحران بخش اطلاع رسانی می شود
امكانات و تجهيزات مورد نياز:
.1پرسنل آموزش دیده
.2چارت خوشه ای بحران/ برنامه بحران بخش ها/ فرم گزارش حادثه
منابع/مستندات مرتبط:
.1کتاب آمادگی بیمارستانی و برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا
عنوان روش اجرایی: گزارش حوادث بیمارستان و اطلاع رسانی آن به تمامی کارکنان
دامنه روش اجرایی: کلیه پرسنل بیمارستان
کد روش اجرایی:AH.DP.RMAD.01
تاریخ تدوین: 59/30/01 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:33


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
19
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
بيانيه/ سياست:
جهت تداوم ارائه ی خدمات درمانی حیاتی بیمارستان در زمان بحران که خدمت رسانی به بیماران امکان دارد دچار اختلال شود باید تدبیری
اندیشید تا خدمات اساسی اورژانسی ، اقدام و تجهیزات مورد نیاز درمان، مایحتاج ضروری شامل آب، غذا و دارو، مواد مصرفی و .... دردسترس
باشد و اختلالی در روند درمان بیماران بوجود نیاورند.
هدف:
ارائه راهکار جهت ارائه خدمات درمانی حیاتی درزمان وقوع حادثه
فرد پاسخگو:
فرماندهی حادثه و بحران و مدیریت پشتیبانی بیمارستان
نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:
چک قراردادها و تفاهم نامه ها
چک وجود اقلام مورد نیاز بحران در انبار دارویی
چک دوره ای تجهیزات پزشکی از نظر کارکرد مناسب
عنوان خط مشی: تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه
دامنه خط مشی : کلیه پرسنل بیمارستان
AH.PP.RMAD.01: کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/03/23 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
21
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
.1بحران: شرایطی که خدمات رسانی به بیماران را دچار اخلال نماید، عبارت است از حادثه ای که بطور طبیعی ( سیل، زلزله و...) یا توسط
بشر (جنگ، اقدامات تروریستی و...) بطور ناگهانی و یا بصورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل نماید
که جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدام اساسی و فوق العاده می باشد.
.2خدمات درمانی حیاتی: اقداماتی که برای بیماران، فوریت در انجام خدمات دارند و نیاز به مراقبت را بیان می نماید.
روش اجرایی:
.1خدمات اساسی اورژانسی بیمارستان باید در هر زمان و درهر شرایط در دسترس باشد( شامل اداره راه هوایی ، احیای پایه و پیشرفته،
چست تیوپ، کنترل خونریزی، آتل بندی، عمل های جراحی به خصوص عمل های جراحی اورژانسی مانند لاپاراتومی و تراکتوستومی
و... و مراقبت های حاد مسمومیت گزیدگی و سوختگی و...)
.2فرمانده حادثه با توجه به نوع حادثه و بحران به وجود آمده تمامی خدماتی که در بیمارستان ارائه می شود خبر داشته و بر اساس نیازها آن
ها را اولویت بندی می نمایند.
.3فرمانده حادثه در جلسه ستاد فرماندهی بحران بیمارستان از اقلام ضروری و حیاتی بیمارستان شامل: آب ، برق ، اکسیژن و سوخت موجود
در زمان وقوع حادثه و بلایا کسب اطلاع نموده و برای تأمین مایحتاج مذکور برای حداقل به مدت 72ساعت برنامه ریزی می نمایند.
.4مدیریت پشتیبانی بیمارستان و دبیر کمیته حوادث، بحران و بلایا با تنظیم تفاهم نامه های لازم با سایر ارگان های شهرستان جهت تأمین
مایحتاج ضروری شامل: آب، برق، مواد سوختی و مواد غذایی و.... تهیه و تدوین می نمایند.
.5با همکاری سوپروایزر منطقه حادثه دیده ( سرپرستار یا مسئول شیفت بخش های حادثه دیده) گروههای آسیب دیده و بیماران بدحال
مانند کودکان و نوزادان ، افراد مسن، معلولین، زنان باردار و ... شناسایی گردیده و ازدریافت خدمات ضروری و حیاتی اطمینان حاصل
می نمایند.
عنوان خط مشی: تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه
دامنه خط مشی : کلیه پرسنل بیمارستان
AH.PP.RMAD.01: کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/03/23 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
21
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.6واحد تجهیزات بیمارستان تجهیزات اسیب دیده در زمان وقوع حادثه را شناسایی می نمایند و در اسرع وقت در خصوص تعمیر و
جایگزین نمودن تجهیزات از بخش های پشتیبان اقدام می نمایند.
.7فرمانده حادثه پس از بررسی میزان صدمات و خسارات وارده در زمان حادثه بر اساس اولویت بندی در خصوص ترخیص ، تخلیه و
همچنین انتقال و اعزام بیماران به مراکز دیگر درمانی تصمیم گیری می نمایند.
.8در زمان وقوع حادثه در بخش های ویژه ، اتاق عمل، اورژانس،
CCUبا تصمیم گیری ستاد فرماندهی حادثه مکان های جایگزین جهت
انتقال بیماران و تجهیزات در نظر گرفته شده و در نهایت با دستور فرمانده حادثه بر اساس وسعت حادثه اقدام به تخلیه بیماران و تجهیزات
بر اساس اولویت می نمایند.( بیماران بخش های عادی به مکان های امن مانند پاراکلینیک و سالن بحران و بخش ها و راهروهای دور از
معرض حادثه منتقل می گردند
.9واحد برنامه ریزی ستاد فرماندهی حادثه برای تداوم در خدمت رسانی و بالا نگه داشتن توان خدمت رسانی پرسنل در زمان حادثه بر
اساس نوع حادثه برنامه پرسنلی جدید تنظیم و با تقسیم بندی نیروها زمانی را برای استراحت نیروها و پرسنل و رابطین در نظر خواهد
گرفت.
.11توسط سوپروایزری منطقه حادثه دیده افراد و پرسنل کد بحران (کد )55و تیم واکنش سریع تقسیم کار نموده و بر اساس بیماران
بخصوص گروه های آسیب پذیر انجام وظیفه می نمایند.
.11واحدهای آزمایشگاهی و رادیولوژی با حداکثر توان خود و فراخوان پرسنل بحران اقدام به خدمت رسانی به بیماران می نمایند و
درصورت صدمه دیدن این واحدها بر اساس تفاهم نامه ها به مراکز درمانی دیگر سطح شهر ( نیک نفس و مرادی) و( آزمایشگاه رهنما)
و تصمیمات ستاد فرماندهی حادثه انجام وظیفه می نمایند.
عنوان خط مشی: تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه
دامنه خط مشی : کلیه پرسنل بیمارستان
AH.PP.RMAD.01: کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/03/23 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
22
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.12در زمان وقوع حادثه در صورت نیاز جهت سرعت در انتقال و اعزام بیماران طبق تفاهم نامه با مرکز فوریت های پزشکی، انتقال و اعزام
بیماران توسط آمبولانس های فوریت های پزشکی صورت می گیرد و مسئول هماهنگی ستاد بحران مسئول پیگیری و هماهنگی لازم می
باشد.
.13با توجه به وجود منبع آب بیمارستان در صورت وقوع حادثه و قطعی آب، منبع آب توانایی پوشش آب بیمارستان به مدت حداقل 72
ساعت می باشد و مسئول تأسیسات و مسئول بهداشت بیمارستان مسئول پیگیری کمی وکیفی و سلامت آب می باشند.
امكانات و تجهيزات مورد نياز:
تجهیزات مورد نیاز برای سالن و انبار بحران
تفاهم نامه با مراکز و ارگان های مرتبط
برنامه بحران بخش ها و واحدها
منابع ذخیره آب و سوخت
منابع/مستندات مرتبط:
کتاب آمادگی بیمارستانی و برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا
عنوان خط مشی: تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه
دامنه خط مشی : کلیه پرسنل بیمارستان
AH.PP.RMAD.01: کد خط مشی
تاریخ تدوین: 59/03/23 تاریخ بازنگری: 59/30/01 شماره بازنگری:32


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
ردیف عناوین تهیه کنندگان تأیید کننده تصویب کننده
1 انبارش ایمن آقای دکتر درکی معاون درمان، آقای محمدرضا کارگر دبیر کمینه مدیریت خطر،حوادث و بلایا واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
2 فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث آقای دکتر درکی معاون درمان، آقای محمدرضا کارگر دبیر کمینه مدیریت خطر،حوادث و بلایا واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
3 تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه آقای دکتر درکی معاون درمان، آقای محمدرضا کارگر دبیر کمینه مدیریت خطر،حوادث و بلایا واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
4 گزارش حوادث بیمارستان و اطلاع رسانی آن به تمامی کارکنان آقای دکتر درکی معاون درمان، آقای محمدرضا کارگر دبیر کمینه مدیریت خطر،حوادث و بلایا واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
5 تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی بیمارستان در شرایط بحران آقای دکتر درکی معاون درمان، آقای محمدرضا کارگر دبیر کمینه مدیریت خطر،حوادث و بلایا واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از سایت کتابخانه بیمارستان رضایت دارید؟

بله
خیر

 

 

 بازدید این صفحه : 494
 بازدید امروز : 206
 کل بازدید : 467634
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/0060

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss