صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
جمعه ٠٨ اسفند ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

اجرای موسیقی زنده
ملاقات مردمي با رياست بيمارستان

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > روشهای اجرایی و دستورالعملها > فن آوری ومدیریت اطلاعات سلامت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت

ردیف عنوان خط مشی شماره صفحه
1 کنترل و صیانت از پرونده های بالینی در نقل وانتقال بین بخش ها/واحدها 1-3
ردیف عنوان روش اجرایی شماره صفحه
1 کنترل صحت داده های ثبت شده در سامانه اطلاعات بیمارستانی 4-5
2 نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و بانک های اطلاعات الکترونیک و تهیه نسخه پشتیبان 6-8
3 پشتیبانی از سیستم های سخت افزاری 9-11


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
بیانیه سیاست:
از آن جایی که اطلاعات دموگرافیک، بیماری و شیوه درمان بیماران دارای اهمیت و حفظ محرمانگی می باشد لازم است تدابیری جهت این امر
اتخاذ گردد.
هدف:
.1توجه و تأکید به محرمانگی اطلاعات بیماران
.2جلوگیری از مفقود شدن پرونده ها
فرد پاسخگو:
سرپرستار بخش ها و مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت
نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:
کنترل بخش ها به صورت منظم ومستمر توسط مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت
تعاریف واژه ها:
( : سیستم اطلاعات بیمارستانیHIS) Hospital Information System
: Tracing & Locationردیابی و تعیین محل دقیق پرونده
عنوان خط مشی: کنترل و صیانت از پرونده های بالینی در نقل وانتقال بین بخش ها/واحدها
دامنه خط مشی :کلیه بخش ها و واحدهای بیمارستان
AH.PP.THIM.01: کد خط مشی
تاریخ تدوین: 98/01/61 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:00


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
2
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائی:
.1توسط سرپرستار هر بخش فرد معینی به عنوان مسئول نقل و انتقال پرونده بین بخش ها انتخاب می گردد.
.2سامانه اطلاعات بیمارستانی امکان ردیابی و تعیین محل دقیق پرونده ها را فراهم می نماید.
.3سرپرستاران و پرستاران بخش ها پرونده را در هیچ صورتی به همراه بیمار تحویل نمی دهند.
.4هنگام درخواست پرونده توسط افراد مجاز و معین، کارشناسان واحد مدیریت اطلاعات سلامت مشخصات پرونده را به صورت
الکترونیک در قسمت خروج پرونده ثبت نموده و مدت زمان مشخصی را جهت بازگشت پرونده به واحد تعیین می کنند.
.5کارشناسان واحد مدیریت اطلاعات سلامت ،کنترل مستمر و حداقل ماهیانه بصورت الکترونیکی جهت عودت بموقع پرونده های
تحویلی به بخش ها/ واحدها انجام می دهند.
.6کارشناسان واحد مدیریت اطلاعات سلامت فهرست بیماران پذیرش شده را با فهرست پرونده های ورودی به واحد، به صورت منظم پس
از ترخیص بیمار کنترل می نمایند.
.7مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت گزارش پرونده های مفقودی را به مدیریت بیمارستان اعلام کرده و انجام اقدامات اصلاحی در
کمیته ی مدیریت اطلاعات سلامت را در دستور کار جلسه قرار می دهد.
.8کارشناسان واحد مدیریت اطلاعات سلامت فرم گزارش پاتولوژی را پس از ترخیص برای بیمارانی که پاتولوژی داشته اند به پرونده های
آن ها الصاق می نمایند.
.9واحد مدیریت اطلاعات سلامت برای خروج پرونده بر اساس دستورالعمل ارائه پرونده و اطلاعات پزشکی با کد الف ت- 95/9-1آذر
ماه 95وزارت بهداشت عمل می نماید.
عنوان خط مشی: کنترل و صیانت از پرونده های بالینی در نقل وانتقال بین بخش ها/واحدها
دامنه خط مشی :کلیه بخش ها و واحدهای بیمارستان
AH.PP.THIM.01: کد خط مشی
تاریخ تدوین: 98/01/61 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:00


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
3
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امكانات / تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1نیروی آموزش دیده
.2سیستم اطلاعاتی بیمارستانی دارای قابلیت های مورد نیاز
منابع/مستندات مرتبط:
.1دستورالعمل ارائه ی پرونده اطلاعات پزشکی با کد الف ت- 95/9-1آذر ماه 95وزارت بهداشت
.2تجارب بیمارستان
عنوان خط مشی: کنترل و صیانت از پرونده های بالینی در نقل وانتقال بین بخش ها/واحدها
دامنه خط مشی :کلیه بخش ها و واحدهای بیمارستان
AH.PP.THIM.01: کد خط مشی
تاریخ تدوین: 98/01/61 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:00


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
4
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
(: سیستم اطلاعات بیمارستانیHIS) Hospital Information System
سامانه سپاس: سامانه پرونده الکترونیکی سلامت
:
Excelنرم افزار صفحه گسترده
هدف:
.1اطمینان از ورود صحیح و کامل داده ها و کنترل صحت داده های ثبت شده در سامانه ی اطلاعاتی بیمارستان
.2اصلاح و پیشگیری از خطاهای موجود در اطلاعات ثبت شده
روش اجرایی:
.1در سیستم اطلاعات بیمارستانی ) (HISتمامی خدمات کتاب ارزش های نسبی) (Rvu3وارد گردیده و کاربرهای سیستم اجازه وارد
کردن خدمت غیرمجاز را ندارند.
.2تمامی اطلاعات ثبت شده در پرونده بیماردر مرحله آخر توسط مسئول مجاز در سامانه سپاس چک می گردد و مسئول مربوطه خطاهای
موجود در اطلاعات را در قالب فایل
Excelبه مسئول فناوری اطلاعات به صورت برنامه مشخص شده گزارش می دهد ودر جهت رفع
آن اقدامات لازم را انجام می دهد.
.3مسئول مجازسامانه سپاس چک لیست مربوط به خطاهای سامانه ی اطلاعاتی را که توسط مسئول فناوری اطلاعات تهیه شده را تکمیل می
نماید وگزارش هفتگی بر اساس چک لیست را به مسئول فناوری اطلاعات ارائه می دهد.
.4مسئول فناوری اطلاعات چک لیست مربوطه را بررسی و جهت تصمیمات لازم در راستای اجرای اقدامات اصلاحی و یا برنامه بهبود به
کمیته فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت ارائه می دهد.
عنوان روش اجرایی: کترل صحت داده های ثبت شده در سامانه اطلاعات بیمارستانی
دامنه روش اجرایی : واحد فناوری اطلاعات سلامت
کد روش اجرایی :AH.DP. THIM .01
تاریخ تدوین: 98/01/61 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:00


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
5
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.5تمامی خدمات وارد شده درسیستم ) (HISبر اساس آخرین دستورالعمل وزارت خانه بوده و مسئول چک کردن آن مسئول فناوری
اطلاعات بوده که هردستورالعمل ارسالی از وازت بهداشت را اجرا می نماید.
امكانات / تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1پرسنل آموزش دیده
.2نرم افزار
،HISنرم افزار Excel
.3فایل کتاب ارزش های نسبی
منابع/مستندات مرتبط:
تجارب بیمارستان
عنوان روش اجرایی: کترل صحت داده های ثبت شده در سامانه اطلاعات بیمارستانی
دامنه روش اجرایی : واحد فناوری اطلاعات سلامت
کد روش اجرایی :AH.DP. THIM .01
تاریخ تدوین: 98/01/61 تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:00


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
6
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
:Back up .1نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و اطلاعات الکترونیکی و تهیه نسخه پشتیبان
.2سرور: یک کامپیوتر همیشه روشن و در دسترس است. زمانی که این دسترسی تنها در محدوده یک شبکه داخلی باشد آن را سرور تحت
شبکه می گویند.
.3ماشین مجازی
) : (Hostیک ماشین مجازی برنامهای است که مانند یک کامپیوتر را در اختیارتان قرار میدهد تا سیستم عامل دیگری را
اجرا کنید
.
.4دیواره آتش) : (fire wallنرم افزار / سخت افزاری که مانع از ورود و حمله به سیستم می شود.
: SQL .5پایگاه داده
.6کلاینت:سیستم کاربر نهایی
هدف:
جمع آوری ، حفظ ، ذخیره و نگهداری داده ها
روش اجرایی:
مسئول واحد فناوری اطلاعات و کارکنان طبق نیازهای واحد و آخرین تکنولوژی بصورت روزانه از داده های موجود در HISو سایر داده ها ی
حیاتی بیمارستان نسخه پشتیبان تهیه می نمایند. پشتیبانی از داده ها و اطلاعات الکترونیک به 2روش انجام می شود.
عنوان روش اجرایی: نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و بانک های اطلاعات الکترونیک و تهیه نسخه پشتیبان
دامنه روش اجرایی : واحد فناوری اطلاعات سلامت
کد روش اجرایی :AH.DP.THIM.02
تاریخ تدوین: 99/60/00 تاریخ بازنگری: 98/01/61 شماره بازنگری:06


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
7
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
روش اول:
اطلاعات 3بار در روز به صورت خودکار یکبار روی سرور و یکبار روی هارد اکسترنال و یکبار روی شبکه ذخیره می شوند.به ترتیب در فواصل
زمانی 2شب ، 4صبح و 2عصر انجام می شود. بین هر فاصله زمانی پشتیبان گیری نیز،
Back upیا پشتیبان آخرین تغییرات نسبت به Back upیا
پشتیبان اصلی ذخیره می گردد.
نسخه های پشتیبان گرفته شده توسط مسئول فناوری اطلاعات در زمان های مشخص برروی سرور تست ، تست و از صحت آن اطمینان حاصل
می شود.
روش دوم
:
Back upیا پشتیبان از کل سیستم ماشین مجازی )(Hostهفته ای یکبار توسط مسئول فناوری اطلاعات به صورت دستی انجام و ذخیره می شود.
درتمامی سرورهای بیمارستان آنتی ویروس مورد تائید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات(پاندا) نصب و در ساعت مشخصی از روز به طور
خودکار بروز رسانی می گردد.و کلاینت ها نیزآنتی ویروس مورد تائید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات(پادویش) نصب و توسط واحد
فناوری اطلاعات از طریق کنسول مربوطه چک و اگر مشکلی وجود داشت در جهت رفع آن اقدام می گردد.واین آنتی ویروس نیز به طور
خودکار ازطریق ستاد در ساعات مشخصی از روز بروز رسانی می گردد.
با توجه به اینکه مرکز از اینترنت ستاد استفاده می کند و وجود نرم افزار fire wallدر ستاد از تمامی سیستم ها به طور خودکار از دسترسی به
اینترنت جلوگیری می کند و هر سیستم که می خواهد به اینترنت وصل شود باید تائیدیه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه را دریافت نموده و
از طریق ستاد به اینترنت وصل گردد.
عنوان روش اجرایی: نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و بانک های اطلاعات الکترونیک و تهیه نسخه پشتیبان
دامنه روش اجرایی : واحد فناوری اطلاعات سلامت
کد روش اجرایی :AH.DP.THIM.02
تاریخ تدوین: 99/60/00 تاریخ بازنگری: 98/01/61 شماره بازنگری:06


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
8
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امكانات/ تجهیزات وکارکنان موردنیاز:
.1کارشناسان آموزش دیده
.2سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط
منابع /مستندات مرتبط:
تجارب بیمارستان
عنوان روش اجرایی: نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و بانک های اطلاعات الکترونیک و تهیه نسخه پشتیبان
دامنه روش اجرایی : واحد فناوری اطلاعات سلامت
کد روش اجرایی :AH.DP.THIM.02
تاریخ تدوین: 99/60/00 تاریخ بازنگری: 98/01/61 شماره بازنگری:06


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
9
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
:UPSدستگاه ذخیره موقت برق
کلاینت: سیستم کاربر نهایی
سرور: یک کامپیوتر همیشه روشن و در دسترس است. زمانی که این دسترسی تنها در محدوده یک شبکه داخلی باشد آن را سرور تحت شبکه
می گویند.
هدف:
پشتیبانی و مراقبت از سیستم های سخت افزاری و سرورهای بیمارستان
روش اجرایی:
.1اتاق سرور دارای فضای بسته و کولرگازی می باشد که بدون هیچ محفظه بازی بوده و از ورود گرد و غبار جلوگیری می کند.
.2این اتاق دارای دوربین مدار بسته که تمام اتاق را تحت پوشش قرار می دهد .
.3این اتاق دارای
UPSبوده که حداکثر تا 3ساعت در صورت قطعی برق، برق را نگه می دارد و از خاموش شدن سرور و آسیب رساندن
به آن جلوگیری می کند.
.4تمامی سرورها توسط مسئول فناوری اطلاعات برچسب گذاری گردیده و مشخص می باشد که هر سرور چه نرم افزاری بوده و تمامی
سیستم های ارتباطی و کابل های ارتباطی دارای برچسب است.
.5باتوجه به اینکه هر کلاینت دارای دسترسی محدود بوده هرکاربر نمی تواند بر روی آن برنامه نصب کند. در این واحد تمامی سیستم ها از
حالت کلاینت سروری استفاده می کنند. در نتیجه تمامی اطلاعات روی سرور ذخیره می گردد.
عنوان روش اجرایی: پشتیبانی از سیستم های سخت افزاری
دامنه روش اجرایی :واحد فناوری اطلاعات سلامت
کد روش اجرایی :AH.DP.THIM.03
تاریخ تدوین: 99/60/00 تاریخ بازنگری: 98/01/61 شماره بازنگری:06


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
11
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.6این واحد حداقل دو سیستم جایگزین آماده برای مواقع اضطراری در اختیار قرار دارد که در صورت خرابی هر سیستم سریع جایگزین
می گردد و مسئول مربوطه بلافاصله در جهت رفع نقض آن اقدام می نماید. هر بخش نیز از دوسیستم استفاده می کند که در صورت
خرابی یک سیستم به صورت فعال به کار خود ادامه می دهد.
.7این واحد کلیه پرینتر های بیمارستان را به شرکت خصوصی واگذار نموده و شرکت مربوطه موظف است تا در صورت خرابی هرکدام
از پرینترها سریعا در جهت رفع نقص و جایگزین کردن آن اقدام نماید.
.8تمامی تجهیزات اتاق سرور از برق اضطراری و برق شهر استفاده نموده که تمامی آن ها به
UPSوصل بوده و از نوسانات برق جلوگیری
می نماید.
.9هر سیستم بیمارستان دارای شناسنامه سخت افزاری بوده که آخرین اقدامات انجام شده شامل ارتقا و تعمیرات در آن ثبت می شود.
امكانات / تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1کارشناسان آموزش دیده
.2سخت افزارهای مرتبط
.3تجهیزات نگهداشت سخت افزارهای
منابع/مستندات مرتبط:
تجارب بیمارستان
عنوان روش اجرایی: پشتیبانی از سیستم های سخت افزاری
دامنه روش اجرایی :واحد فناوری اطلاعات سلامت
کد روش اجرایی :AH.DP.THIM.03
تاریخ تدوین: 99/60/00 تاریخ بازنگری: 98/01/61 شماره بازنگری:06


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
ردیف عناوین تهیه کنندگان تأیید کننده تصویب کننده
1 کنترل و صیانت از پرونده های بالینی در نقل وانتقال بین بخش ها/واحدها دکتر آدیش معاون پشتیبانی ، خانم عباسی مسئول واحد مدیریت اطلاعات
سلامت
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
2 کنترل صحت داده های ثبت شده در سامانه اطلاعات بیمارستانی دکتر آدیش معاون پشتیبانی ، مهندس منصورآبادی مسئول واحد فناوری
اطلاعات، خانم خالقی کارشناس واحد فناوری اطلاعات
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
3 نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و بانک های اطلاعات الکترونیک و تهیه نسخه پشتیبان دکتر آدیش معاون پشتیبانی ، مهندس منصورآبادی مسئول واحد فناوری
اطلاعات، خانم خالقی کارشناس واحد فناوری اطلاعات
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
4 پشتیبانی از سیستم های سخت افزاری دکتر آدیش معاون پشتیبانی ، مهندس منصورآبادی مسئول واحد فناوری
اطلاعات، خانم خالقی کارشناس واحد فناوری اطلاعات
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از سایت کتابخانه بیمارستان رضایت دارید؟

بله
خیر

 

 

 بازدید این صفحه : 361
 بازدید امروز : 240
 کل بازدید : 466968
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/6470

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss