صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

اجرای موسیقی زنده
ملاقات مردمي با رياست بيمارستان

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > روشهای اجرایی و دستورالعملها > طب انتقال خون 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
طب انتقال خون
ردیف عنوان دستورالعمل شماره صفحه
1نحوه انجام آزمایش های بانک خون 1-4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
:Back type &Cell typeتعیین گروه خونی به روش لوله ای
: Cross Matchانجام آزمایش سازگاری از طریق سرم یا پلاسما
هدف:
.1تعیین فنوتیپ ABOفردباتوجه به وجود یاعدم وجود آنتی ژن B / Aدرسطح گلبول قرمزخون وAnti-B/Anti-Aدرسرم فرد
.2ازمایش کراس مچ کامل بامجاورت سرم / پلاسمای بیمار وگلبول قرمز اهداکننده خون به منظور تایید سازگاری ABOکیسه خون
باگروه ABOبیمار وتشخیص وجود هرگونه آلوآنتی بادی غیرمنتظره حائز اهمیت از نظر بالینی می باشد.
روش اجرائي:
تعیین گروه ABOگلبول قرمز وسرم باروش لوله ای به دو روش انجام می گردد:
تمامی مراحل ذیل توسط کارشناس بانک خون انجام می گردد.
روش اول:آزمایش گلبول قرمز
.1یــک قطــره Anti-Aبــه یــک لولــه 12*57میلــی متــر تمیــز کــه از قبــل نشــانه گذاری شده است ،اضافه می گردد.
.2یــک قطــره Anti-Bبــه یــک لولــه 12*57میلــی متــر تمیــز کــه از قبــل نشــانه گذاری شده است ،اضافه می گردد.
.3به هر یک از لوله ها یک قطره ازسوسپانسیون گلبول قرمز 2-7درصد بیمـار را اضـافه می نماید.
.4محتوای داخل لوله ها به آرامی مخلوط و بـا سانتریفوژ به مدت 17-33ثانیه با دور 033- 1333سانتریفوژ می گردد.
.7لوله ها به آرامی تكان تا توده گلبولی به صورت سوسپانسـیون آزاد شـود و وجـود هرگونه آگلوتیناسیون یا همولیز با استفاده از آینه مقعر
مشاهده می گردد.
.6نتایج واکنش درجه بندی و طبق جدول ABOتفسیر می گردد و در دفتر آزمایشگاه ثبت می شود.
عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش های بانک خون
دامنه دستورالعمل : بانک خون
کد دستورالعمل :AH.In.BTM.01
تاریخ تدوین: 59/03/03تاریخ بازنگری: 59/30/03شماره بازنگری:30دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
2
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائي:
روش دوم: آزمایش سرم یا پلاسما ()Reverse Test
2 .1تا 3قطره از سرم یا پلاسما را بـه دو لولـه 57*12میلـی متـر تمیزکـه قـبلاً A1و Bنشانه گذاری شده اضافه می نماید.
.2یک قطره از سوسپانسیون گلبول A1را به لوله ای که A1نشانه گذاری شده اضافه می گردد.
.3یک قطره از سوسپانسیون گلبول Bرا به لوله ای که Bنشانه گذاری شده اضافه می گردد.
.4محتوای داخل لوله ها به آرامی مخلوط و بـا سانتریفوژ به مدت 17-33ثانیه با دور 033- 1333سانتریفوژمی گردد.
.7لوله ها به آرامی تكان تا توده گلبولی به صورت سوسپانسـیون آزاد شـود و وجـود هرگونه آگلوتیناسیون یا همولیز با استفاده از آینه مقعر
مشاهده می گردد.
.6نتایج واکنش درجه بندی و طبق جدول ABOتفسیر می گردد و در دفتر آزمایشگاه ثبت می شود.
جدول تفسیر گروه ABO
RBCs react Serum/ Plasma react Then ABO type is
Anti-A Anti-B A1 RBCs B RBCs
0 0 ≤3+ ≤3+ O
≤3+ 0 0 ≤3+ A
0 ≤3+ ≤3+ 0 B
≤3+ ≤3+ 0 0 AB
عدم مشاهده آگلوتیناسیون همراه با محیط همگن مخلوط گلبول قرمز، نشان دهنده نتیجه منفی می باشد.
هرگونه ناهمخوانی در نتایج آزمایش گلبول قرمزخون و سرم / پلاسـما بایـد قبـل از ثبـت و تفسیر گروه ABOپیگیری و حل شود.
شدت واکنش در قسمت گلبولی مشخصا بصورت +4 - +3می باشد درحالی که شدت واکنش در قسمت سرمی ممكن است ضعیفتر
باشد که در ایـن صـورت مـی توانید لوله ها را به مدت 7-17دقیقه در دمای اتاق، انكوبه نمایید.
عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش های بانک خون
دامنه دستورالعمل : بانک خون
کد دستورالعمل :AH.In.BTM.01
تاریخ تدوین: 59/03/03تاریخ بازنگری: 59/30/03شماره بازنگری:30دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
3
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائي:
آزمایش سازگاری ماژور:
این آزمایش با 3مرحله دمای محیط، آلبومین و آنتی هیومن انجام می شود.و تمامی مراحل توسط کارشناس بانک خون انجام می گردد.
.1ابتدا 3لوله شیشه ای تمیز جهت انجام آزمایش با شماره 1-3نشانه گذاری می شود.
.2به هر یک از لوله ها 2قطره سرم یا پلاسمای بیمار اضافه می گردد.
.3به هر یک از لوله های مربوطـه 2قطـره سوسپانسـیون گلبـول قرمـز خـون 2-7درصـد از خون اهداکننده اضافه می گردد.
.4محتوای داخل لوله ها به آرامی مخلوط و بـا سانتریفوژ به مدت 17-33ثانیه با دور 033- 1333سانتریفوژمی گردد.
.7لوله ها به آرامی تكان داده شده تا توده گلبولی به صورت سوسپانسـیون، آزاد شـود و وجـود هرگونه آگلوتیناسیون مشاهده می
گردد.
.6نتایج آزمایش لوله شماره 1در دمای محیط تفسیر می گردد و در دفتر آزمایشگاه ثبت می شود.
.5لوله شماره 2در دمای 35درجه سانتیگراد آنكوبه شده بعد از نیم ساعت دو قطره آلبومین 22درصد به آن اضافه می گردد.
.8بعد از نیم ساعت لوله شماره 2بـا سانتریفوژ به مدت 17-33ثانیه با دور 033- 1333سانتریفوژمی گردد.
.0لوله شماره 2به آرامی تكان داده شده تا توده گلبولی صورت سوسپانسـیون، آزاد شـود و وجـود هرگونه آگلوتیناسیون مشاهده می
گردد.
.13نتایج آزمایش لوله شماره 2مشاهده و تفسیر می گردد و در دفتر آزمایشگاه ثبت می شود.
.11لوله شماره 3را 3تا 4مرحله با سالین 3/0درصد شستشو داده و در مرحله آخرکاملاً سالین تخلیه می شود.
.12به لوله مطابق دستورالعمل سازنده AHGاضافه می گردد.
.13محتوای داخل لوله ها به آرامی مخلوط و بـا سانتریفوژ به مدت 17-33ثانیه با دور 033- 1333سانتریفوژمی گردد.
عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش های بانک خون
دامنه دستورالعمل : بانک خون
کد دستورالعمل :AH.In.BTM.01
تاریخ تدوین: 59/03/03تاریخ بازنگری: 59/30/03شماره بازنگری:30دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
4
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائي:
.14لوله ها به آرامی تكان داده شده تا توده گلبولی به صورت سوسپانسـیون، آزاد شـود و وجـود هرگونه آگلوتیناسیون مشاهده می
گردد.
.17نتایج آزمایش لوله شماره 3مشاهده و تفسیر می گردد و در دفتر آزمایشگاه ثبت می شود.
.11صحت آزمایش سازگاری در مرحله آخر توسط check cellsتایید می گردد.
تفسیر:
وجود آگلوتیناسیون یا همولیز در هر یک از مراحل نشان دهنده نتیجه آزمایش مثبـت یـا کراس مچ کامل ناسازگار
.) می باشدIncompatible(
نتیجه آزمایش در صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون یا همولیز در هر یک از مراحل 35 ،ISدرجه سانتگراد و AHGو مشاهده
آگلوتیناسیون( )+2،+1پس از اضافه نمودن گلبول قرمز حساس شده، منفی یا کراس مچ کامل سازگار گزارش می شود.
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
-1پرسنل آموزش دیده
-2تجهیزات شامل(سانتریفیوژ، بن ماری ،33◦ Cلوله شیشه ای، آنتی سرم، سوسپانسیون گلبول قرمز)
منابع / مستندات مرتبط:
.1کتابچه استاندارد مورد تایید سازمان انتقال خون
عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش های بانک خون
دامنه دستورالعمل : بانک خون
کد دستورالعمل :AH.In.BTM.01
تاریخ تدوین: 59/03/03تاریخ بازنگری: 59/30/03شماره بازنگری:30دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
ردیف عناوین تهیه کنندگان تأیید کننده تصویب کننده
1نحوه انجام آزمایش های بانک خون آقای دکتر درکی معاون درمان، آقای دکتر خادم مسئول فنی
آزمایشگاه ، آقای جعفریان مسئول بانک خون
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از سایت کتابخانه بیمارستان رضایت دارید؟

بله
خیر

 

 

 بازدید این صفحه : 474
 بازدید امروز : 182
 کل بازدید : 467610
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/1500

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss