صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

اجرای موسیقی زنده
ملاقات مردمي با رياست بيمارستان

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > روشهای اجرایی و دستورالعملها > خدمات تصویربرداری 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
خدمات تصویر برداری
ردیف عنوان دستورالعمل شماره صفحه
1آمادگی برای پیشگیری و مقابله با سوانح پرتوی محیط کار 1-5
2نحوه استفاده ایمن از مواد حاجب 6-8دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
.1سانحه: هر اتفاق غیرعمدی در اثر اشتباه انسانی، نقص فنی تجهیزات یا سایر رویدادها، به طوری که پیامد و یا احتمال پیامد آن ها، از نقطه
نظر حفاظت و ایمنی قابل چشم پوشی نباشد.
.2واحد قانونی: مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور می باشد.
.3پرتو: در این دستورالعمل منظور "پرتو یونساز" می باشد.
هدف:
پیشگیری و مقابله با سوانح پرتوی محیط کار بر اساس شرایط واقعی کار و آگاهی کارکنان در این زمینه
روش اجرائي:
پیشگیری از سوانح
.1اصول پایه حفاظت در برابر اشعه باید توسط پرتوکاران رعایت شود.
توجیه پذیری( :)Justificationنباید هیچ گونه استفاده از پرتوها انجام پذیرد مگر آنکه فواید حاصل از آن بطور قابل
ملاحظه ای از خطر ناشی از پرتوگیری افراد یا جامعه بیشتر باشد.
) بوده و در مفهوم به آنAs Low As Reasonably Achievable( ALARA :) همان اصلOptimization( بهینه سازی
معناست که تمام تلاش ها باید انجام گردد تا با کمترین مقدار اشعه، بیشترین بازده را بدست آورد.
حدود دوز( :)Dose Limitationنباید دوز دریافتی گروه های مشخص شده افراد از حدود تعیین شده توسط واحد قانونی
تجاوز کند. حد دوز برای پرتوکاران 22میلی سیورت در سال بوده و برای مردم عادی جامعه این مقدار یک میلی سیورت می
باشد.
عنوان دستورالعمل: آمادگی برای پیشگیری و مقابله با سوانح پرتوی محیط کار
دامنه دستورالعمل : واحد تصویر برداری
کد دستورالعمل :AH.In.IS.01
تاریخ تدوین: 98/07/11تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:00دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
2
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائي:
.2کلیه اصول و مقررات حفاظتی کار با پرتوهای یونساز بویژه موارد زیر باید توسط پرتوکاران رعایت شود.
همیشه باید مقدار تشعشع را به حداقل ممکن رساند (بهترین شرایط تابش از نظر حفاظتی به شرط آنکه به کیفیت تصویر لطمه
ای وارد نیاید بالا بردن KVp؛ کاهش MASو افزایش فاصله عضو تا تیوب می باشد تا مقدار تشعشع و پرتوگیری به حداقل
ممکن تقلیل یابد).
زمان تابش یا پرتوگیری تا حد ممکن کاهش یابد.
تا حد ممکن از منبع اشعه فاصله گرفته شود (طبق قانون عکس مجذور فاصله، هر قدر که فاصله از منبع اشعه بیشتر شود مقدار
اشعه به نسبت عکس محذور فاصله کاهش می یابد).
در کلیه امور پرتوی از حفاظ یا shieldingمناسب استفاده شود.
.3کلیه مقررات حفاظتی در رابطه با اتاق دستگاه مولد اشعه ایکس باید توسط پرتوکاران رعایت گردد.
قبل از هر نوع پرتودهی، درهای اتاق اشعه ایکس باید بسته باشد.
به هیچ وجه پرتوهای ایکس نباید بطور مستقیم به طرف پنجره ها، درها و اتاق کنترل تابش شوند.
در مدت پرتودهی کلیه کارکنان می بایست در اتاق کنترل یا پشت پاراوان سربی قرار گیرند.
برای نگهداری فیلم یا بیمار اگر ضرورت داشته باشد باید حتی الامکان از وسایل مکانیکی استفاده نمود.
.4کلیه مقررات حفاظتی در خصوص کار با دستگاه های پرتابل باید توسط پرتوکاران رعایت گردد.
پرتوکار باید در زمان رادیوگرافی تا آنجا که ممکن است از بیمار فاصله بگیرد (حداقل 2متر.)
استفاده از فیلم بج روی سینه و زیر روپوش سربی توسط پرتوکار رعایت گردد.
عنوان دستورالعمل: آمادگی برای پیشگیری و مقابله با سوانح پرتوی محیط کار
دامنه دستورالعمل : واحد تصویر برداری
کد دستورالعمل :AH.In.IS.01
تاریخ تدوین: 98/07/11تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:00دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
3
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائي:
اصول کلی در مقابله با سانحه
.1در صورت وقوع سانحه ، پرتوکار ضمن حفظ خونسردی ، موضوع را سریعاً بررسی می نماید و چنانچه سانحه به علت نقص در
تجهیزات و دستگاه های مولد اشعه ایکس باشد بلافاصه دستگاه را خاموش و برق دستگاه را قطع می نماید.
.2دارنده پروانه اشتغال یا مسئول فیزیک بهداشت مرکز سانحه را کمتر از 22ساعت به واحد قانونی گزارش می دهند.
.3مسئول فیزیک بهداشت مرکز پرتوکار درگیر در سانحه را برای معاینه بالینی و تجویز آزمایش های پزشکی در کمتر از یک هفته به
پزشک معتمد ارجاع می دهد.
.2پزشک معتمد طبق موارد زیر پرتوکار را مورد معاینه و آزمایش های پزشکی لازم قرار می دهد:
معاینه بالینی شامل موارد زیر است؛
معاینه بالینی کلیه ارگان های بدن شامل سر و گردن، قلب، ریه، قفسه سینه، شکم، لگن، اندام های فوقانی و تحتانی و به
خصوص غدد لنفاوی.
معاینه سیستم بینایی شامل Visual Acuityو در صورت لزوم و صلاحدید پزشک معتمد فوندوسکوپی، معاینه با استفاده از
Slit Lampجهت تشخیص و اسکارهای مزمن پوستی.
معاینه پوست از لحاظ وجود ضایعات سرطانی و پیش سرطانی و اسکارهای مزمن پوستی.
آزمایش های پزشکی شامل موارد زیر است؛
CBC, Diff , U/A,CRP 
لازم است بر حسب مورد و صلاحدید پزشک معتمد، آزمایش اسپرموگرام( )Spermogramنیز انجام شود.
عنوان دستورالعمل: آمادگی برای پیشگیری و مقابله با سوانح پرتوی محیط کار
دامنه دستورالعمل : واحد تصویر برداری
کد دستورالعمل :AH.In.IS.01
تاریخ تدوین: 98/07/11تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:00دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
4
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائي:
.5توسط شخص پرتوکار فرم مشخصات فردی و سوابق شغلی (فرم شماره )1تکمیل و امضاء می شود و سپس جهت بررسی و اقدامات
لازم تحویل مسئول فیزیک بهداشت مرکز می گردد.
.6پزشک فرم ثبت معاینه بالینی (فرم شماره )2را تکمیل و امضاء می نماید و سپس جهت بررسی و اقدامات لازم تحویل مسئول فیزیک
بهداشت مرکز می دهد.
.7مسئول فیزیک بهداشت فرم اطلاعات سانحه پرتوی و پرتوگیری بیش از حد دوز در اثر کار با پرتو(فرم شماره )3را تکمیل و امضاء می
نماید.
.8پزشک معتمد نتایج آزمایش های پزشکی و مدارک مربوطه را بررسی و نظر نهایی را به مسئول فیزیک بهداشت مرکز ارائه می دهد.
.9مسئول فیزیک بهداشت مرکز مستندات را ظرف مدت 28ساعت به واحد قانونی ارسال می نماید.
.12سایر بررسی های تکمیلی با صلاحدید پزشک قانونی به عمل خواهد آمد.
.11چنانچه پرتوکاری علائم و یا آثار قطعی داشته باشد، لازم است تا زمان بهبودی کامل بر اساس ماده 16آیین نامه اجرایی قانون حفاظت
در برابر اشعه و تبصره 1آن، تحت مراقبت و پیگیری پزشکی مناسب قرار می گیرد و گزارش های مربوطه به واحد قانونی ارسال
می شود.
عنوان دستورالعمل: آمادگی برای پیشگیری و مقابله با سوانح پرتوی محیط کار
دامنه دستورالعمل : واحد تصویر برداری
کد دستورالعمل :AH.In.IS.01
تاریخ تدوین: 98/07/11تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:00دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
5
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1کارشناس آموزش دیده
.2تجهیزات حفاظت در برابر اشعه
منابع / مستندات مرتبط
.1قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی(سازمان انرژی اتمی)
.2دستورالعمل معاینه بالینی و آزمایش های پزشکی کارکنان مراکز کار با پرتوهای یونساز و تاسیسات هسته ای (سازمان انرژی اتمی)
عنوان دستورالعمل: آمادگی برای پیشگیری و مقابله با سوانح پرتوی محیط کار
دامنه دستورالعمل : واحد تصویر برداری
کد دستورالعمل :AH.In.IS.01
تاریخ تدوین: 98/07/11تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:00دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
6
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
( : Glomerular filtration rate (GFR) .1میزان فیلتراسیون گلومرولی) یک معیار اندازه گیری برای مشخص کردن میزان خون در
حال عبور از کلیه ها در هر دقیقه است.
:Extravasation .2به نشت ماده حاجب به خارج عروق اطلاق می گردد. علائم اکستراوازیشن عبارتند از: سوزن سوزن شدن محل،
سوزش پوست، اریتم، ورم و درد محل تزریق
هدف:
انجام تصویربرداری های اختصاصی با استفاده از مواد حاجب به نحوی که عوارض و خطرات احتمالی به حداقل ممکن کاهش یابد.
روش اجرایي:
نحوه اخذ شرح حال بیماران:
.1شرح حال بیماران بستری توسط پزشک معالج، رزیدنت، اینترن یا کارکنان بخش مربوطه اخذ و در برگ درخواست تصویربرداری ثبت
می گردد.
.2شرح حال بیماران سرپایی با تاکید برمواردی همچون؛ سابقه هر نوع حساسیت، سابقه بیماری کلیوی، وضعیت بارداری و ... توسط مسئول
پذیرش بخش تصویربرداری اخذ و در برگ مربوطه درج می گردد.
.3شرح حال بیماران بویژه از نظرعلت مراجعه و سابقه هر نوع حساسیت به مواد غذایی و یا دارویی، قبل از تزریق ماده حاجب توسط
پرتوکاران بررسی می گردد.
عنوان روش اجرایي: استفاده ایمن از مواد حاجب
دامنه روش اجرایي: واحد تصویر برداری
کد روش اجرایي:AH.In.IS.02
تاریخ تدوین: 99/10/00تاریخ بازنگری: 98/07/11شماره بازنگری:01دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
7
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایي:
آماده سازی و استفاده از مواد حاجب:
.1مواد حاجب توسط رادیولوژیست یا رزیدنت بخش تصویربرداری برای بیمار تجویز می گردد.
.2ماده حاجب خوراکی مگلومین کامپاند یا محلول مانیتول برای سی تی اسکن شکم و لگن توسط کارکنان بخش های بستری یا
بخش تصویربرداری طبق پروتکل مربوطه آماده می شود.
.3بیمار بر اساس پروتکل مربوطه مواد حاجب خوراکی را مصرف می نماید.
.2در صورت استفاده از محلول مانیتول برای سی تی اسکن شکم و لگن؛ یک عدد آمپول هیوسین 22میلی گرمی بصورت عضلانی
15دقیقه قبل از انجام سی تی اسکن تزریق می شود.
.5پرتوکاران قبل از تزریق ماده حاجب آمادگی بیمار را چک می نمایند.
موارد احتیاط و خطرات احتمالی:
GFR .1بیمار قبل از تجویز ماده حاجب توسط رادیولوژیست یا رزیدنت بخش تصویربرداری محاسبه می گردد.
.2مشخصات بیمار و نوع پروتکل تایید شده، قبل از مصرف ماده حاجب توسط پرتوکاران چک می شود.
.3تزریق ماده حاجب تحت نظر رادیولوژیست مسئول انجام می شود.
.2ترالی حاوی داروهای اورژانسی در هنگام استفاده از مواد حاجب تزریقی در دسترس می باشد.
.5بیمارانی که در معرض ریسک بالا می باشند با دقت بیشتری تحت نظر قرار می گیرند.
.6تزریق آمپول هیوسین منوط به نداشتن منع از سوی پزشک معالج بیمار و یا کنترا اندیکاسیون های معمول هیوسین می باشد.
عنوان روش اجرایي: استفاده ایمن از مواد حاجب
دامنه روش اجرایي: واحد تصویر برداری
کد روش اجرایي:AH.In.IS.02
تاریخ تدوین: 99/10/00تاریخ بازنگری: 98/07/11شماره بازنگری:01دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
8
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایي:
.7موارد زیر به منظور جلوگیری از اکستراوازیشن توسط پرتوکاران رعایت می گردد؛
قبل از تزریق ماده حاجب نوع انژیوکت و محل رگ گیری شده به دقت کنترل می شود.
قبل از تزریق ماده حاجب محلول نرمال سالین یا آب مقطر بصورت آزمایشی تزریق گردد.
.8در صورت وقوع اکستراوازیشن، موضوع توسط پرتوکاران به بخش مربوطه اطلاع داده می شود.
.9در موارد زیر از سولفات باریم با احتیاط استفاده می شود.
تنگی روده. در چنین مواردی از مقادیر کم استفاده می شود.
کولیت گسترده. در چنین مواردی از تنقیه باریم پرهیز می شود.
.12در موارد زیر از سولفات باریم استفاده نمی شود.
اختلال در پیوستگی دیواره روده. در چنین مواردی از ماده حاجب یددار محلول در آب استفاده می شود. در نوزادان و بیماران
با خطر نشت به مدیاستن و یا ریه ها، از ماده حاجب با اسمولالیته پایین یا ماده حاجب ایزو اسمولار استفاده می گردد.
سابقه قبلی واکنش آلرژیک به محصولات باریم. در چنین مواردی از ماده حاجب یددار محلول در آب استفاده می شود.
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1ترالی اورژانس، انژکتور، سرنگ انژکتور، اکسیژن و ساکشن
.2پرسنل آموزش دیده
منابع / مستندات مرتبط:
تجربه بیمارستان
عنوان روش اجرایي: استفاده ایمن از مواد حاجب
دامنه روش اجرایي: واحد تصویر برداری
کد روش اجرایي:AH.In.IS.02
تاریخ تدوین: 99/10/00تاریخ بازنگری: 98/07/11شماره بازنگری:01دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
ردیف عناوین تهیه کنندگان تأیید کننده تصویب کننده
1آمادگی برای پیشگیری و مقابله با سوانح پرتوی محیط کار آقای دکتر درکی معاون درمان، آقای دکتر احمدی مسئول فنی طب تصویری ،آقای
رحمانی سوپروایزر طب تصویری، آقای آخش کارشناس طب تصویری
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
2نحوه استفاده ایمن از مواد حاجب آقای دکتر درکی معاون درمان، آقای دکتر احمدی مسئول فنی طب تصویری ،آقای
رحمانی سوپروایزر طب تصویری، آقای آخش کارشناس طب تصویری
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از سایت کتابخانه بیمارستان رضایت دارید؟

بله
خیر

 

 

 بازدید این صفحه : 401
 بازدید امروز : 198
 کل بازدید : 467626
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/8901

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss