صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

اجرای موسیقی زنده
ملاقات مردمي با رياست بيمارستان

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > روشهای اجرایی و دستورالعملها > حمایت از گیرنده خدمت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
حمایت از گیرنده خدمت
ردیف عنوان خط مشی و روش شماره صفحه
1نحوه اطلاع رسانی بدون هر گونه پنهان کاری وقایع ناخواسته منجر به خسارت برای بیمار / خانواده/ مراجعین 1-3
2مددکاری اجتماعی در بیمارستان 4-6دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
بیانیه سیاست:
بالا بردن اعتماد و افزایش رضایتمندی بیماران
هدف:
اطلاع رسانی شفاف به بیماران و یا خانواده های آنان برای جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق بیماران
فرد پاسخگو:
پرستار مسئول بیمار
مسئول بخش
نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:
چک پرونده بیمار و بررسی فصلی وقایع ناخواسته توسط تیم مدیریت و رهبری بیمارستان با همکاری سرپرستار و راند تیم درمان به صورت مستمر
تعاریف واژه ها:
وقایع ناخواسته:مواردیکه هرگز در مراکز درمانی نباید اتفاق بیفتد
روش اجرائی:
.1در صورت بروز وقایع ناخواسته پرستار مربوطه مؤظف است بلافاصله به آنکال وقایع ناخواسته( کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار)
اطلاع بدهد
.2در صورت بروز حادثه و یا آسیب به بیمار سرپرستار بخش به همراه روانشناس بالینی با برقراری یک ارتباط صادقانه، باز و منسجم با
بیمار/ مراجعین یا فرد حامی او و اظهار پشیمانی و تأسف از اتفاقی که افتاده اطلاع رسانی شود( کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار)
.3کادر ارشد حرفه ای (مسئول ایمنی و تیم ایمنی بیمارستان و دانشگاه) در قبال اطلاع رسانی به بیمار/ مراجعین بایستی وقوف کامل به
حادثه داشته باشد.
عنوان خط مشی: نحوه اطلاع رسانی بدون هر گونه پنهان کاری وقایع ناخواسته منجر به خسارت برای بیمار / خانواده/ مراجعین
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی و پاراکلینیک
AH.PP.SPS.01:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 80/80/11تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:88دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
2
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائی:
.4در صورت بروز حادثه مسئولان و کارکنانی که از کمیته اخلاق(سرپرستار و روانشناس بالینی) بیمارستان انتخاب شده اند می بایست
فرایند توضیح به مراجعین/ بیمار/ همراهیان را انجام دهند
.5در صورت بروز حادثه مسئولین و کارکنانی که از سوی کمیته اخلاق( سرپرستار و روانشناس بالینی) بیمارستان انتخاب شده اند می
بایست فرایند اظهار پشیمانی و عذرخواهی از مراجعین/ بیمار و همراهان را انجام دهند
.6در صورت بروز حادثه فرد مسئول می بایست طی برقراری ارتباطی بموقع و صادقانه طی 24ساعت اولیه بعد از وقوع حادثه با تشریح
کامل رخداد بصورت باز و شفاف برای مراجعین/ بیمار/ همراهیان ضمن اظهار پشیمانی همراه با عذرخواهی را انجام دهند
.7فرد مسئول می بایست توانایی تشخیص انتظارات منطقی مراجعین/ بیمار/ همراهیان و فرد حامی وی را داشته باشد
.8اگر حادثه ای رخ داد می بایست حمایت از کارکنان منطبق بر مبانی فرهنگ منصفانه ایمنی بیمار از جمله: حمایت عاطفی از کارکنان
درگیر، بیمه مسئولیت حرفه ای کارکنان و... رعایت گردد
.9در صورت بروز حادثه می بایست حفظ جوانب محرمانگی وقایع رخ داده رعایت شود
.11درصورت بروز حادثه می بایست پیش بینی های لازم سازو کار جبران خسارت بر اساس آیتم های ذیل به بیمار انجام شود
بلافاصله بعد از بروز حادثه سرپرستار بخش به مسئول بازرسی شکایات مستقر در بیمارستان اطلاع رسانی می نماید
مسئول بازرسی شکایات مستقر در بیمارستان پس از اطلاع بلافاصله به بخش رفته و خساراتیکه فوراً قابل تایین خسارت هستند شناسایی و
ظرف 24ساعت جبران خسارت می کنند
خساراتی که قابل تعیین خسارات در بیش از مدت زمان 24ساعت اولیه می باشد و احتیاج به زمان دارد بررسی و پیگری و پس از
مشخص شدن خسارات وارده را جبران می کنند
تشخیص موارد خسارت جسمی، روحی، روانی در کمیته مورتالیتی و موربیدیتی صورت می گیرد و در خصوص نحوه جبران خسارت
وارده بصورت موردی در کمیته اخلاق بیمارستان تصمیم گیری خواهد شد.
عنوان خط مشی: نحوه اطلاع رسانی بدون هر گونه پنهان کاری وقایع ناخواسته منجر به خسارت برای بیمار / خانواده/ مراجعین
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی و پاراکلینیک
AH.PP.SPS.01:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 80/80/11تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:88دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
3
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
پرسنل آموزش دیده
منابع / مستندات مرتبط
تجارب بیمارستان
عنوان خط مشی: نحوه اطلاع رسانی بدون هر گونه پنهان کاری وقایع ناخواسته منجر به خسارت برای بیمار / خانواده/ مراجعین
دامنه خط مشی: کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی و پاراکلینیک
AH.PP.SPS.01:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 80/80/11تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:88دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
4
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
بیانیه سیاست:
حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر
هدف:
افزایش رضایتمندی این قشر از جامعه
فرد پاسخگو:
پرستار مسئول بیمار
مسئول بخش
نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:
بررسی فصلی اطلاعات واحد مددکاری توسط تیم مدیریت و رهبری به صورت مستمر
تعاریف واژه ها:
بیماران مجهول الهویه: به فردی اطلاق می شود که فاقد مدارک شناسایی معتبر بوده و قادر به معرفی خود نمی باشد.
مددکاری: مددکاری اجتماعی کار حرفه ای است که به افراد، خانواده ها، گروه ها و جوامع کمک می کند تا رفاه فردی و اجتماعی خود را ارتقاء
بخشند
روش اجرایی:
.1کودکان سرراهی در صورت بیمار بودن بصورت رایگان مداوا گردیده و سپس با هماهنگی مسئول مددکاری تحویل بهزیستی می
گردند، ضمناً کودکان سالم سر راهی نیز تحویل بهزیستی می گردند.
عنوان خط مشی: : مددکاری اجتماعی در بیمارستان
دامنه خط مشی:کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی و پاراکلینیک
AH.PP.SPS.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 89/18/81تاریخ بازنگری: 80/80/11شماره بازنگری:81دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
5
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.2در مورد کودک آزاری که توسط پزشک تشخیص داده می شود ،مسئول مددکاری به بهزیستی و مشاور حقوقی دانشگاه اطلاع رسانی
می کند و تا مشخص شدن وضعیت کودک، وی در بیمارستان نگهداری می شود
.3مسئول مددکاری زنان باردار بی بضاعت و نیازمند بیمار، را شناسایی و سپس جهت کمک های اولیه به واحدهای مربوطه معرفی می
نماید.
.4بیماران ناتوان و سالمند بدون هیچگونه حمایتی بصورت رایگان بستری و بعد از درمان توسط مسئول مددکاری تحویل بهزیستی می
گردند
.5بیماران روانی بی سرپرست و نیازمند توسط سرپرستار شناسایی شده سپس به مسئول مددکاری اطلاع داده می شودو بعد از دریافت
کمک های اولیه به بخش اعصاب و روان منتقل می گردند.
.6بیماران مجهول الهویه بصورت رایگان مداوا و درصورت فوت یا سالم ماندن تصاویر آنها در روزنامه به چاپ می رسد تا همراهیان یا
خانواده هایشان آنها را پیدا کنند و در صورت پیدانشدن خانواده ،فرد مذکور توسط مسئول مددکاری تحویل بهزیستی می گردد.
.7معلولان ذهنی و جسمی بدون سرپرست، بصورت رایگان مداوا و در صورت پیدانشدن سرپرست ، توسط مسئول مددکاری تحویل
بهزیستی می شوند.
.8شناسایی بیماران نیازمند توسط واحد مددکاری و خدمت رسانی لازم به آنان انجام می شود.
.9شناسایی بیماران بی بضاعت که توان پرداخت هزینه های درمان و بستری را ندارند هم چنین بیماران بستری مکرر یا دارای هزینه های
بالای دارو و آزمایشات پاراکلینیک می باشند به خیریه مستقر در بیمارستان توسط مسئول مددکاری جهت دریافت کمک اقتصادی و
تخفیف معرفی می شوند.
عنوان خط مشی: : مددکاری اجتماعی در بیمارستان
دامنه خط مشی:کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی و پاراکلینیک
AH.PP.SPS.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 89/18/81تاریخ بازنگری: 80/80/11شماره بازنگری:81دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
6
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.11اطلاع رسانی توسط مسئول مددکاری به بهزیستی در موردبیمارانی مانند :سم خوردگی- خودکشی- نوزادان مادر ادیکت- همسر
آزاری- وموارد مشابه
.11مسئولین بخش های بیمارستان پس از شناسایی مددجویان، بوسیله سامانه اطلاعات بیمارستان جهت ارائه خدمات به مددکار اطلاع رسانی
می کنند.
.12به منظور ارزیابی عملکرد واحد مددکاری اجتماعی به صورت فصلی اطلاعات و آمار مددکاری بیمارستان را به تیم مدیریت بیمارستان
ارائه داده و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی موثر یا برنامه بهبود کیفیت انجام می شود
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
-1پرسنل آموزش دیده
-2دفتر خیریه بیمارستانی
منابع / مستندات مرتبط:
تجارب بیمارستان
عنوان خط مشی: : مددکاری اجتماعی در بیمارستان
دامنه خط مشی:کلیه ی بخش ها و واحد های بالینی و پاراکلینیک
AH.PP.SPS.02:کد خط مشی
تاریخ تدوین: 89/18/81تاریخ بازنگری: 80/80/11شماره بازنگری:81دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
ردیف عناوین تهیه کنندگان تأیید کننده تصویب کننده
1
نحوه اطلاع رسانی بدون هر گونه پنهان کاری وقایع ناخواسته منجر
به خسارت برای بیمار / خانواده/ مراجعین
آقای مقدم مسئول واحد حقوق گیرنده خدمت خانم حسینی کارشناس هماهنگ کننده ایمنی
بیمار خانم نژاد باقری مدیر خدمات پرستاری
واحد اعتباربخشی و
بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
2مددکاری اجتماعی در بیمارستان آقای مقدم مسئول واحد حقوق گیرنده خدمت،آقای غلامی مسئول واحد مددکاری،خانم
نژاد باقری مدیر خدمات پرستاری
واحد اعتباربخشی و
بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از سایت کتابخانه بیمارستان رضایت دارید؟

بله
خیر

 

 

 بازدید این صفحه : 342
 بازدید امروز : 177
 کل بازدید : 467605
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/0050

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss