صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

اجرای موسیقی زنده
ملاقات مردمي با رياست بيمارستان

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > روشهای اجرایی و دستورالعملها > پیشگیری و کنترل عفونت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
پیشگیری و کنترل عفونت
ردیف عنوان روش اجرایی شماره صفحه
1
پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی 1-4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
عفونت بیمارستانی: عفونتی که بصورت محدود یا منتشر و در اثر واکنش های بیماری زای مرتبط با خود عامل عفونی یا مسموم آن در بیمارستان
ایجاد می شود به شرطی که حداقل 84تا 27ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود
در زمان پذیرش فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و بیماری در دوره نهفتگی خود نباشد. معیارهای مرتبط با عفونت اختصاصی
را جهت تعریف عفونت بیمارستانی داشته باشد( راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی)
هدف:
.1کاهش مرگ و میر
.7کاهش ابتلا و عوارض ابتلا
.3کاهش عفونت های بیمارستانی
.8کاهش هزینه های بیمارستانی از طریق کاهش میانگین بستری و کاهش مداخلات درمانی
.5تأمین حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه و رضایت مندی آنان از طریق کنترل عفونت های بیمارستانی
روش اجرایی:
اصول کلی پیشگیری
.1درصورت صلاحدید پزشک معالج طبق پروتکل، آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی جهت پیشگیری از عفونت های موضع
جراحی برای بیمار اجرا می گردد.
.7پرسنل اتاق عمل جهت پیشگیری از عفونت های موضع جراحی اصول اسکراب را رعایت می نمایند.
.3اصول صحیح تعویض پانسمان در بخش توسط پرستار مسئول بیمار جهت پیشگیری از عفونت های موضع جراحی رعایت می گردد
عنوان روش اجرایی: پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
دامنه روش اجرایی :کلیه بخش های درمانی
کد روش اجرایی :AH.DP.PCI.01
تاریخ تدوین: 98/56/50تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:55دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
2
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.8پرستار مسئول بیمار آموزش تعویض پانسمان در منزل را زمان ترخیص به بیمار و همراه بیمار جهت پیشگیری از عفونت های موضع
جراحی ارائه می دهد.
.5اصول صحیح تعویض پانسمان در بخش توسط پرستار مسئول بیمار جهت پیشگیری از عفونت های موضع جراحی رعایت می گردد
.6پرستار مسئول بیمار آموزش تعویض پانسمان در منزل را زمان ترخیص به بیمار و همراه بیمار جهت پیشگیری از عفونت های موضع
جراحی ارائه می دهد.
.2آموزش های لازم در خصوص رعایت بهداشت فردی- میزان مایعات دریافتی و... برای بیماران که نیاز به سوند ندارند جهت پیشگیری از
عفونت ادراری توسط پرستار مسئول بیمار با توجه به سن و جنس به بیمار داده می شود.
.4رعایت اصول صحیح سوندگذاری با رعایت احتیاطات استاندارد توسط پرستار مسئول بیمار اجرا می گردد، (جهت بیمارانیکه نیاز به
سوند دارند)
.9رعایت احتیاطات استاندارد در مواجهه با بیمار و وصل و تعویض اتصالات بیمار جهت پیشگیری از عفونت خون و سیستم تحتانی تنفسی
توسط پرستار مسئول بیمار انجام می گردد.
اصول کنترل عفونت های بیمارستانی:
.1پزشک معالج بیمار نسبت به شناسایی بموقع چهار عفونت شایع بیمارستانی طبق معاینات بالینی و اقدامات پاراکلینیکی موردنیاز اقدام می
نماید
.7پزشک معالج در صورت نیاز با توجه به نوع عفونت تشخیص داده شده طبق دستور کتبی در پرونده بیمار را به اتاق ایزوله منتقل می کند
.3در صورت صلاحدید پزشک معالج مشاوره عفونی برای بیمار درخواست می گردد
.8آنتی بیوتیک مورد نظر با توجه به نظر پزشک معالج و تأیید پزشک عفونی با توجه به نوع عفونت برای بیمار تجویز می گردد
عنوان روش اجرایی: پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
دامنه روش اجرایی :کلیه بخش های درمانی
کد روش اجرایی :AH.DP.PCI.01
تاریخ تدوین: 98/56/50تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:55دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
3
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایی:
.5پرستار مسئول بیمار طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک های تجویز شده را با توجه به اصول صحیح دارودهی و رعایت احتیاطات استاندارد
انجام می دهد
.6پرستار مسئول بیمار با توجه به رعایت دستورالعمل های مرتبط با چهار عفونت شایع اقدامات درمانی بیمار را انجام می دهد:
دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت های کتترهای ادراری با کد AH.DP.PCI.05
دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت های موضع جراحی با کد AH.DP.PCI.02
دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت های کتترهای عروقی با کد AH.DP.PCI.04
دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت های مجاری تنفسی با کد AH.DP.PCI.03
اقدامات درمانی بیمار را انجام می دهد.
.2رابط کنترل عفونت فرم شماره (1فرم بیماریابی عفونت های مرتبط با مراقبت بهداشتی) با توجه به نوع عفونت بیمار تکمیل می نماید
.4فرم شماره یک در اختیار رابطین کنترل عفونت می باشد
.9رابط کنترل عفونت مشخصات بیمار عفونی را به واحد کنترل عفونت اطلاع می دهد
.11بعد از ترخیص فرم شماره یک توسط رابط کنترل عفونت تکمیل نهایی شده و فرم به واحد کنترل عفونت ارجاع داده می شود
.11فرم شماره یک توسط واحد کنترل عفونت در سامانه کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی ثبت می گردد
.17ارائه آمار عفونت های بیمارستانی ( چهار عفونت شایع ) به صورت دوره ای هر سه ماه یک بار در کمیته کنترل عفونت و بحث در
خصوص راهکار های کاهش و شناسایی و درمان به موقع آن انجام می گردد.
عنوان روش اجرایی: پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
دامنه روش اجرایی :کلیه بخش های درمانی
کد روش اجرایی :AH.DP.PCI.01
تاریخ تدوین: 98/56/50تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:55دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
4
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امكانات / تجهيزات و کارکنان مورد نياز:
.1پرسنل آموزش دیده
.7فرم های مربوطه
.3سامانه مراقبت از عفونت های بیمارستانی
منابع/مستندات مرتبط:
راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
کتابچه موجود از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1396
عنوان روش اجرایی: پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
دامنه روش اجرایی :کلیه بخش های درمانی
کد روش اجرایی :AH.DP.PCI.01
تاریخ تدوین: 98/56/50تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:55دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
ردیف عناوین تهیه کنندگان تأیید کننده تصویب کننده
1پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی آقای دکتر درکی معاون درمان،آقای حسینی کارشناس کنترل عفونت ، خانم زینلی کارشناس کنترل
عفونت
واحد اعتباربخشی و
بهبود کیفیت
دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از سایت کتابخانه بیمارستان رضایت دارید؟

بله
خیر

 

 

 بازدید این صفحه : 321
 بازدید امروز : 179
 کل بازدید : 467607
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/6961

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss