صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
يکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

اجرای موسیقی زنده
ملاقات مردمي با رياست بيمارستان

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > روشهای اجرایی و دستورالعملها > بهداشت محیط 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
بهداشت محیط
ردیف عنوان دستورالعمل شماره صفحه
1
نظافت، شستشو و گندزدایی و لکه زدایی بخش ها/واحدها 1-5
2
حفظ زنجیره سرد و گرم با رعایت اصول بهداشتی در مراحل توزیع و سرو غذا 6-7
3شستشوی انواع البسه 8-9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
.1گندزدایی: رفع الوگی از سطوح بی جان
.2دترجنت: مواد شوینده
هدف:
کاهش عفونت های بیمارستانی و حفظ ایمنی بیمار و کارکنان
روش اجرائي:
بخش های بستری
.1کارشناس بهداشت محیط آموزش های لازم را در خصوص نحوه شستشو و گندزدایی بخش، نحوه رقیق سازی محلول ها و مواردایمنی
در هنگام کار با مواد شوینده و نحوه استفاده از لوازم حفاظت فردی را به نیروهای خدمات ارائه می نماید.
.2پرسنل خدمات قبل از شروع بکار از لوازم حفاظت فردی مناسب شامل چکمه، دستکش، ماسک استفاده می نمایند.
.3پرسنل خدمات طبق برنامه روزانه شستشوی کف،دیوارها، پنجره ها و درب ها ، سقف اتاق بیماران و سرویس های بهداشتی را با مواد
شوینده مناسب انجام می دهند.
.4بعد از ترخیص هر بیمار لاکر، یخچال توسط نیروی خدمات و یونیت و سایر تجهیزات اتاق بیمار توسط نیروی بیماربر شسشتو و
گندزدایی می گردند.
.5در صورت آلودگی سطوح به خون و مایعات بدن بیمار در هر زمان پرسنل خدمات روی محل آلوده را با دستمال یکبار مصرف یا پارچه
تنظیف می پوشاند و سپس مقدار مناسبی از ماده گندزدا را روی آن می ریزد و به مدت 3تا 5دقیقه صبر می کند. سپس تنظیف یا
دستمال آلوده را در سطل عفونی قرار می دهد سپس محل را با محلول شوینده شسته و آبکشی می نماید و در پایان دوباره روی محل
ماده گندزدا ریخته و گندزدایی می نماید.
عنوان دستورالعمل : نظافت، شستشو و گندزدایی و لکه زدایی بخش ها/واحدها
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها
کد دستورالعمل :AH.In.EH.01
تاریخ تدوین: 59/03/03تاریخ بازنگری: 50/30/30شماره بازنگری:30دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
2
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائي:
.6پرسنل خدمات پس از پایان کار وسایل استفاده شده از جمله تی ها، سطل، و غیره را طبق روش آموزش داده شده شستشو و گندزدایی
نموده و در محل مناسب قرار می دهند. تی ها را در جای مناسب آویزان می نمایند تا خشک شود .
سردخانه اجساد:
.1کارشناس بهداشت محیط آموزش های لاز م را در خصوص نحوه شسشتو و گندزدایی سردخانه و رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی را ارائه
می دهد.
.2مسئول سردخانه قبل از شروع کار شستشو و گندزدایی از لوازم حفاظت فردی مناسب استفاده می کند(شامل: چکمه، روپوش مناسب،
دستکش، ماسک مناسب و ...)
.3مسئول سردخانه شستشوی قسمت های داخلی سردخانه را از بالا به پایین انجام می دهد و سپس با ماده گندزدای مناسب، گندزدایی می
نماید.
.4مسئول سردخانه شستشو محوطه را از قسمت های بالا به پایین و شستشوی کف را از نقطه انتهایی سالن شروع و به سمت محل کف
شوی انجام می دهد و سپس با ماده گندزدای مناسب ،گندزدایی می نماید.
.5شستشو و گندزدایی سردخانه ها بعد از خروج هر جسد مجددا انجام می گردد.
آمبولانس:
.1راننده کلیه وسایل قابل حمل مانند: کپسول های اکسیژن و جعبه های کمک های اولیه و... را از آمبولانس خارج می کند.
.2راننده ضمن رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی ( پوشیدن لوازم حفاظت فردی) شستشو را با آب و مواد شوینده از قسمت های تمیز شروع
کرده و سپس قسمت های آلوده را شستشو می دهد.
عنوان دستورالعمل : نظافت، شستشو و گندزدایی و لکه زدایی بخش ها/واحدها
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها
کد دستورالعمل :AH.In.EH.01
تاریخ تدوین: 59/03/03تاریخ بازنگری: 50/30/30شماره بازنگری:30دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
3
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائي:
.3پس از شستشو کلیه قسمت ها با ماده گندزدا توسط راننده گندزدایی می گردد.
.4وسایل درمانی ابتدا توسط راننده تمیز می شود و سپس با الکل %07ضدعفونی می گردد.
آزمایشگاه
.1نیروی خدمات قبل از شروع بکار از لوازم حفاظت فردی استفاده می نماید.
.2آزمایشگاه در پایان شیفت توسط نیروی خدمات نظافت می شود و فاقد گردو غبار می باشد. اگر در طول ساعات کاری آلودگی
مشخص و قابل مشاهده ای مثل ریختن خون بر زمین رخ دهد آن الودگی فوراً طبق دستورالعمل برطرف می گردد.
.3گندزدایی کف و سطوح آزمایشگاه توسط نیروی خدمات روزانه و با محلول گندزدای مناسب انجام می گردد.
.4وسایل قبل از سرویس و یا تعمیر در داخل آزمایشگاه و قبل از ارسال به خارج از آزمایشگاه با استفاده از الکل %07و یا محلول مناسب و
مورد تأیید واحد بهداشت محیط توسط نیروی خدمات گندزدایی می گردد.
.5در صورت پاشش و یا ریختن خون و یا سایر نمونه طبق دستورالعمل رفع آلودگی می گردد.
اتاق عمل:
.1کارشناس بهداشت محیط آموزش های لازم در خصوص نحوه ضدعفونی و گندزدایی قسمت های مختلف و تجهیزات را به نیروهای
مرتبط ارائه می دهد.
.2شستشو و نظافت اتاق ها توسط نیروی خدمات در آغاز و پایان هر روز انجام می گیرد.
.3نیروی خدمات نظافت را از بالاترین قسمت ها که شامل سقف و دیوارها می باشد شروع و نهایتا به کف اتاق خاتمه می دهد.
عنوان دستورالعمل : نظافت، شستشو و گندزدایی و لکه زدایی بخش ها/واحدها
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها
کد دستورالعمل :AH.In.EH.01
تاریخ تدوین: 59/03/03تاریخ بازنگری: 50/30/30شماره بازنگری:30دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
4
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرائي:
.4تجهیزات اتاق عمل طبق اصول آموزش داده شده با محلول های مناسب و از بالاترین قسمت ها مثل چراغ سیالیتیک توسط نیروی
خدمات تمیز و گندزدایی می شود( کلیه قسمت های تجهیزات حتی پایه وسایل، با حرکت دورانی پارچه تمیز و سپس گندزدایی می
شود.
.5شستشو و گندزدایی کامل محوطه، انبارها و... بصورت هفتگی انجام می شود.
.6برای هر اتاق کلیه لوازم شستشو، نظافت و گندزدایی به صورت جداگانه اسنفاده می گردد.
.0نظافت تخت و میز و سطوح و کف در بین اعمال جراحی نیز انجام می گردد.
اتاق های ایزوله:
.1نیروی خدمات از وسایل حفاظت فردی مناسب که توسط واحد بهداشت حرفه ای تعیین و تأیید می گردد استفاده می نماید.
.2کلیه لوازم شستشو و نظافت اتاق های ایزوله جداگانه و بصورت اختصاصی استفاده می گردد.
.3نیروهای خدمات روزانه نظافت اتاق های ایزوله را انجام می دهد.
.4پس از ترخیص بیمار نظافت و گندزدایی کامل تجهیزات توسط بیماربر و نظافت وگندزدایی کلیه قسمت هایی اتاق( کف، دیوار، سقف
و...) توسط نیروی خدمات انجام می شود.
.5شستشو و گندزدایی کلیه تجهیزات نظافتی و شستشو در پایان کار توسط نیروی خدمات صورت می گیرد.
عنوان دستورالعمل : نظافت، شستشو و گندزدایی و لکه زدایی بخش ها/واحدها
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها
کد دستورالعمل :AH.In.EH.01
تاریخ تدوین: 59/03/03تاریخ بازنگری: 50/30/30شماره بازنگری:30دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
5
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1پرسنل آموزش دیده خدمات
.2مواد شوینده و گندزدای استاندارد و لوازم شستشو
.3لوازم حفاظت فردی مناسب
منابع / مستندات مرتبط:
.1کتاب راهنمای بهداشت محیط بیمارستان تالیف محمدهادی دهقان
.2دستورالعمل های مرکز سلامت محیط و کار
عنوان دستورالعمل : نظافت، شستشو و گندزدایی و لکه زدایی بخش ها/واحدها
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها
کد دستورالعمل :AH.In.EH.01
تاریخ تدوین: 59/03/03تاریخ بازنگری: 50/30/30شماره بازنگری:30دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
6
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
زنجیره سرد و گرم: نگهداری مواد غذایی گرم در شرایط دمایی بالای 67درجه سیلیوس و زنجیره سرو در پایین تر از 5درجه
هدف:
حفظ کیفیت غذا و ایمنی بیمار
روش اجرائي:
.1حمل و نقل غذا از آشپزخانه با خودروهای مناسب و با رعایت زنجیره سرد و گرم توسط پرسنل حمل و نقل شرکت خصوصی متناسب با
نوع غذا انجام می شود.
.2جهت حفظ دمای غذا ، حمل غذا بر بالین بیماران با ترالی های گرم خانه دارتوسط پرسنل توزیع غذا انجام می شود.
.3جهت سرو غذای بیماران اتاق های ایزوله- واحدهای عفونی و بخش های ویژه و اورژانس از ظرف یکبار مصرف استفاده می گردد
.4ظروف یکبار مصرف دارای پروانه ساخت یا پروانه ورود به کشور می باشند و متناسب بانوع پروانه برای مواد غذایی سرد یا گرم استفاده
می شوند
.5کنترل تصادفی و دقیق درجه حرارت غذا توسط کارشناس واحد بهداشت محیط انجام می شود
.6پرسنل هنگام توزیع و سرو غذا از وسایل و لوازم فردی مناسب استفاده نموده و رعایت بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی را می
نمایند( پوشیدن روپوش مناسب، کلاه، دستکش یکبار مصرف، ماسک و... الزامی است)
.0پرسنل دارای کارت بهداشتی معتبر و گواهینامه آموزش بهداشت می باشند
عنوان دستورالعمل : حفظ زنجیره سرد و گرم با رعایت اصول بهداشتی در مراحل توزیع و سرو غذا
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها
کد دستورالعمل :AH.In.EH.02
تاریخ تدوین: 50/30/30تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:33دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
7
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1خودروهای مناسب حمل غذا
.2ترالی های گرم خانه دار مناسب
.3گرم نگهدارنده های غذا( وارمر)
منابع / مستندات مرتبط:
دستورالعمل اجرایی آیین نامه ماده 13مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی توسط مرکز سلامت محیط کار، دستورالعمل بهداشتی مراکز
طبخ و توزیع مواد غذایی- آیین نامه بهداشت محیط بیمارستان ها
عنوان دستورالعمل : حفظ زنجیره سرد و گرم با رعایت اصول بهداشتی در مراحل توزیع و سرو غذا
دامنه دستورالعمل :کلیه ی بخش ها
کد دستورالعمل :AH.In.EH.02
تاریخ تدوین: 50/30/30تاریخ بازنگری: شماره بازنگری:33دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
8
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
تعاریف واژه ها:
محلول هیپوکلریت سدیم : همان محلول سفید کننده خانگی که از مشتقات کلر بوده و جهت گندزدایی البسه و ملحفه استفاده می شود.
هدف:
جلوگیری از انتقال آلودگی و ایمنی بیمار
روش اجرایي:
.1بیماربر بخش رخت ها و ملحفه های عفونی و غیر عفونی را بصورت تفکیک شده و مجزا تحویل رختشویخانه می نماید( تحویل البسه و
ملحفه طبق دفتر مروبطه ثبت می گردد)
.2رخت ها و ملحفه های عفونی و غیر عفونی بصورت مجزا و با ماشین های لباسشویی جداگانه شستشو می گردند.
.3پرسنل رختشویخانه رخت ها و ملحفه های کثیف ( غیر عفونی) را ابتدا با آب و مواد شوینده به مدت 37دقیقه شستشو می نمایند.
.4سپس رخت های غیر عفونی با استفاده از مایع سفید کننده (هیپوکلریت سدیم) توسط پرسنل رختشویخانه شستشو می گردند .
.5پرسنل رختشویخانه رخت ها و ملحفه های عفونی( آلوده به خون و ترشحات بیمار) را ابتدا با آب سرد به مدت 37دقیقه شستشو داده و
سپس با استفاده از مواد شوینده شستشو می نمایند.
.6پس از اتمام مراحل شستشو توسط دستگاه های آبگیر، آبگیری شده و به دستگاه های خشک کن منتقل می گردند، جهت انتقال به
دستگاه های آبگیر از ترالی های مخصوص این کار استفاده می شود.
.0پرسنل رختشویخانه در مرحله بعد رخت ها و ملحفه های عفونی و غیر عفونی را شستشو می نمایند و توسط ماده گندزدای وایتکس و دو
برابر غلظت رخت های غیرعفونی شستشو می نمایند.
عنوان دستورالعمل :شسبشوی انواع البسه
دامنه دستورالعمل :رختشویخانه
کد دستورالعمل :AH.In.EH.03
تاریخ تدوین: 59/03/03تاریخ بازنگری: 50/30/30شماره بازنگری:30دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
9
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
روش اجرایي:
.8رخت ها و ملحفه ها پس از خشک شدن ملحفه ها و رخت ها توسط پرسنل رختشویخانه بازدید بصری شده و سپس اتوکشی و به انبار
بخش رختشویخانه منتقل می گردند.
.9پرسنل رختشویخانه اقلام پارچه ای اتاق عمل را پس از شستشو و خشک کردن طبق دستورالعمل رخت ها و ملحفه های عفونی و انجام
بازدید بصری به بخش استریلیزاسیون جهت اتوکلاو تحویل می دهند.
.17البسه پرسنل با یک دستگاه لباسشویی اتوماتیک مجزا شستشو و خشک شده و پس از اتوکشی در انبار رخت تمیز رختشویخانه نگهداری
می شوند.
امکانات/ تجهیزات و کارکنان مورد نیاز:
.1ماشین های لباسشویی
.2دستگاه های آبگیر
.3دستگاه های خشک کن
.4دستگاه های اتو
.5مواد شوینده و گندزدایی مناسب
منابع / مستندات مرتبط:
- .1کتاب راهنمای بهداشت محیط بیمارستان تالیف محمدهادی دهقان
.2دستورالعمل رختشویخانه های بیمارستان ها
عنوان دستورالعمل :شسبشوی انواع البسه
دامنه دستورالعمل :رختشویخانه
کد دستورالعمل :AH.In.EH.03
تاریخ تدوین: 59/03/03تاریخ بازنگری: 50/30/30شماره بازنگری:30دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)
1
واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
ردیف عناوین تهیه کنندگان تأیید کننده تصویب کننده
1نظافت، شستشو و گندزدایی و لکه زدایی بخش ها/واحدها
آقای مهندس جمالی مسئول بهداشت محیط، آقای مهندس جعفری کارشناس بهداشت
محیط،آقای مهندس میرزایی مسئول بهداشت حرفه ای
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
2
حفظ زنجیره سرد و گرم با رعایت اصول بهداشتی در مراحل
توزیع و سرو غذا
آقای مهندس جمالی مسئول بهداشت محیط، آقای مهندس جعفری کارشناس بهداشت
محیط،آقای مهندس میرزایی مسئول بهداشت حرفه ای
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان
3شستشوی انواع البسه
آقای مهندس جمالی مسئول بهداشت محیط، آقای مهندس جعفری کارشناس بهداشت
محیط،آقای مهندس میرزایی مسئول بهداشت حرفه ای
واحد اعتباربخشی
و بهبود کیفیت
آقای دکتر علی موسوی
رئیس بیمارستان


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از سایت کتابخانه بیمارستان رضایت دارید؟

بله
خیر

 

 

 بازدید این صفحه : 528
 بازدید امروز : 164
 کل بازدید : 467592
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/1461

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار مفتح - بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)

 تلفن:03434280000 نمابر:-034-34280022ایمیل:aliebn@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان حضرت علی ابن ابیظالب رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 aliebn.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss