صفحه اصلی
ایمیل
sitemap
جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
صفحه اصلی > سایر > کارگاه توانمندسازی > کارگاه های سال ٩١ 

مشخصات کارگاه توانمند سازي دانشگاه سال91

 

کارگاه روش تحقیق

عنوان کارگاه

کارگاه روش تحقیق

  تاريخ برگزاری

بهمن ماه 1391

  محل برگزاری

ICT دانشگاه

  نام اساتيد

 دکتر وزیری نژاد ،آقای صیادی

،دکتر رضاییان

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 

کارگاه SPSS

 

عنوان کارگاه

SPSS

  تاريخ برگزاری

 بهمن 1391

  محل برگزاری

دانشکده پزشکی

  نام اساتيد

 دکتر شیخ فتح اللهی-

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

کارمندان - هیئت علمی و کارشناسان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 

برنامه کارگاه EndNote X3

عنوان کارگاه

End note x3

  تاريخ برگزاری

بهمن 1391

  محل برگزاری

دانشکده پزشکی

  نام اساتيد

 دکتر شمسی زاده - دکتر زارع

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

دانشجویان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 

 

برنامه کارگاه EndNote X3

عنوان کارگاه

End note x3

  تاريخ برگزاری

اسفند 1391

  محل برگزاری

دانشکده پزشکی

  نام اساتيد

 دکتر شمسی زاده - دکتر زارع

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

دانشجویان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 

 

 

کارگاه تکنیک های آموزشی در پژوهش

 

عنوان کارگاه

کارگاه تکنیک های آموزشی در پژوهش  

  تاريخ برگزاری

20 اسفندماه

  محل برگزاری

آمفی تئاتر دانشکده پرستاری مامایی

  نام اساتيد

دکتر غلامحسین حسن شاهی

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

کارگاه آموزش جستجو در منایع الکترونیک

عنوان کارگاه

آموزش جستجو در منابع الکترونیک

  تاريخ برگزاری

7 دیماه 91

  محل برگزاری

دانشکده پزشکی

  نام اساتيد

آقای دکتر زارع- آقای دکتر شمسی زاده

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

دانشجویان پزشکی

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

  

کارگاه آموزش جستجو در منایع الکترونیک

عنوان کارگاه

آموزش جستجو در منابع الکترونیک

  تاريخ برگزاری

30 آذر 91 

  محل برگزاری

دانشکده پرستاری

  نام اساتيد

آقای دکتر زارع- آقای دکتر شمسی

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

دانشجویان پیراپزشکی

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 

 

کارگاه روش تحقیق

عنوان کارگاه

روش تحقیق

  تاريخ برگزاری

11-14 آذر 91 

  محل برگزاری

ICT دانشگاه

  نام اساتيد

 

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 

کارگاه روش تحقیق

عنوان کارگاه

روش تحقیق

  تاريخ برگزاری

20-23 آبان 91 

  محل برگزاری

ICT دانشگاه

  نام اساتيد

 

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 

کارگاه برنامه SPSS

عنوان کارگاه

برنامه SPSS

  تاريخ برگزاری

مهرماه 91 

  محل برگزاری

ICT دانشگاه

  نام اساتيد

 

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

کارگاه PCR

عنوان کارگاه

PCR

  تاريخ برگزاری

مردادماه 91 

  محل برگزاری

ICT دانشگاه

  نام اساتيد

 

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

کارگاه SPSS

عنوان کارگاه

برنامه SPSS

  تاريخ برگزاری

تیر ماه 91 

  محل برگزاری

ICT دانشگاه

  نام اساتيد

 

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

کارشناسان پژوهشی و کارشناسان آمار

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]

  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
از کدام یک از بسته های اجرای طرح تحول سلامت رضایت دارید؟

کاهش میزان پرداختی(6%)بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی
برنامه ترویج زایمان طبیعی
ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای دولتی
حمایت از ماندگاری پزشکان درمناطق محروم
حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانهای دولتی
ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای دولتی

 

 

 بازدید این صفحه : 8918
 بازدید امروز : 476
 کل بازدید : 20188818
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0.5312

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار امام علی(ع)- سازمان مرکزی - کد پستی:7717933777

 تلفن:42-03434280038 نمابر:3-03434280071 ایمیل:info@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 www.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss